Toivomusponsi, liikenneturvallisuutta parantavat toimet Koskela-Oulunkylän alueella

HEL 2024-001818
Asialla on uudempia käsittelyjä
13. / 298 §

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Timo Harakan toivomusponnesta koskien liikenneturvallisuutta parantavia toimia Koskelan−Oulunkylän alueella

Kaupunkiympäristölautakunta

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Olli-Pekka Koljosen ehdotuksesta.

Kaupunkiympäristölautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Toivomusponnessa edellytetään selvitettävän liikenneturvallisuutta parantavien toimenpiteiden lisäämistä Koskelan ja Oulunkylän alueille ja erityisesti Oulunkyläntielle, kun lapsia tulee kulkemaan alueella aiempaa enemmän alueen koulu- ja päiväkotiverkossa tapahtuvien muutosten sekä alueen lisärakentamisen myötä. Lapset ja nuoret ovat yksi Helsingin liikenneturvallisuuden kehittämisohjelman 2022-2026 kohderyhmistä, joten lasten ja nuorten turvalliseen liikkumiseen kiinnitetään erityistä huomiota myös Koskelan ja Oulunkylän alueilla.

Veräjämäkeen rakennettavan uuden koulun ympäristöön on suunnitteilla useita liikenneturvallisuutta parantavia toimenpiteitä Oulunkyläntien ympäristön asemakaavan yhteydessä tehtävässä liikennesuunnitelmassa. Lisäksi Veräjämäkeen ja Veräjälaaksoon on suunniteltu aloitettavan alueellisen liikenneturvallisuusselvityksen laatiminen vielä vuoden 2024 aikana. Alueellisissa liikenneturvallisuusselvityksissä arvioidaan tarkasteltavan alueen risteysalueiden, jalankulun, pyöräliikenteen ja koulujen ympäristön turvallisuus. Selvityksessä tarkastellaan myös uusimman asukkaille suunnatun liikenneturvallisuuskyselyn vastaukset. Alueen asukkaita osallistetaan pyytämällä lausunto selvityksestä asukasyhdistykseltä, jonka antamat kommentit huomioidaan raportin laadinnassa. Selvityksen perusteella tehdään toimenpide-ehdotuksia liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Vuodesta 2022 alkaen liikenneturvallisuusselvityksiä on valmistunut viisi kappaletta. Valmiit selvitykset löytyvät Liikennetutkimuksen julkaisut -sivustolta (https://kaupunkitieto.hel.fi/fi/liikennetutkimuksen-julkaisut(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)) kohdasta alueelliset liikenneturvallisuusselvitykset. Jatkossa selvityksiä laaditaan käytettävissä olevien resurssien mukaan. Selvitysten kohdealueita valitaan tasapuolisesti kaupungin eri osista ja tunnistettujen selvitystarpeiden mukaan.

Oulunkyläntien ympäristön asemakaavan liikennesuunnitelman toimenpiteet painottuvat erityisesti kadunylitys- ja pyöräliikennejärjestelyiden parantamiseen Veräjämäkeen rakennettavan uuden koulun alueella. Liikenneturvallisuutta parantavia toimenpiteitä on suunnitteilla Oulunkyläntielle, Kirkkoherrantielle, Larin Kyöstin tielle ja Käpytielle. Esimerkiksi Oulunkyläntielle tulevan koulun vierelle on suunnitteilla bussiliikenteen toimintaedellytykset huomioiva korotettu suojatie. Lisäksi Kirkkoherrantiellä parannetaan usean kadunylitysjärjestelyn turvallisuutta.

Kadunylitysjärjestelyiden lisäksi Oulunkyläntielle ja Kirkkoherrantielle (Myrskyläntien ja Oulunkyläntien välille) on suunnitteilla yksisuuntaiset pyörätiet. Oulunkyläntien ja Kirkkoherrantien risteys on myös suunniteltu toteutettavan liikennevalo-ohjattuna. Veräjämäkeen Larin Kyöstin tielle on suunnitteilla jalkakäytävän rakentaminen ja Käpytielle ajonopeuksia rauhoittava toimenpide. Toimenpiteet toteutuvat vaiheittain ja viimeistään asemakaavan toteutuessa.

Oulunkyläntien ympäristön asemakaavan yhteydessä valmisteltavana oleva liikennesuunnitelma painottuu Veräjämäen alueelle ja Oulunkyläntien pohjoisosaan. Koskelan koulu ja päiväkoti sijaitsevat Koskelassa Oulunkyläntien eteläosan vaikutusalueella. Oulunkyläntien eteläosan kadunylitysjärjestelyt ovat kadun toiminnalliselta luokitukseltaan vastaaviin katuihin verrattuna keskimääräistä turvallisemmat, sillä suojateiden kohdalla ajorataa on kavennettu kadunylitysmatkan lyhentämiseksi ja suojateillä on myös keskisaarekkeet. Katu on alueellinen kokoojakatu, jonka nopeusrajoitus on 40 km/h. Nopeusrajoitus vastaa alueellisille kokoojakaduille Helsingin nopeusrajoitusperiaatteissa määritettyä nopeusrajoitusta. Oulunkyläntien eteläosaan kuitenkin tarkastellaan mahdollisuutta sijoittaa nopeusnäyttö ajonopeuksien rauhoittamiseksi Koskelan koulun ja päiväkodin lähialueella. Päätös nopeusnäytön sijoittamisesta on tavoitteena tehdä vuoden 2024 aikana.

Koskelan koulun ja päiväkodin välittömässä läheisyydessä sijaitsevat kadut ovat verrattain vähäliikenteisiä tonttikatuja, joiden nopeusrajoitus on 30 km/h. Koulun eteläpuolella olevalla Juhana-herttuan tiellä on nykyisin korotettu suojatie, joka tulee jatkossa olemaan kaavaratkaisun yhteydessä laaditun liikennesuunnitelman mukaisesti koulun itäpuolella olevan Myrskylänpolun kohdalla. Myrskylänpolku on jalankulun ja pyöräliikenteen reitti. Ratkaisu rauhoittaa ajonopeuksia ja parantaa kadunylityksen turvallisuutta Koskelan koulun ja päiväkodin lähellä. Koulun ja päiväkodin pohjoispuolella Myrskylänpolku risteää Nastolantien kanssa. Nastolantien ajorata on kapea, mikä rauhoittaa ajonopeuksia, mutta ajonopeuksia rauhoittavien ratkaisujen tarvetta koulun lähialueella tullaan kuitenkin vielä arvioimaan.

Koskelan koulun ja päiväkodin sekä Veräjämäkeen rakennettavan uuden koulun lähialueiden liikenneturvallisuus on kokonaisuutena katsoen hyvällä tasolla. Esimerkiksi Oulunkyläntien ylittävillä suojateillä ja kadunylityspaikoilla ei ole tapahtunut yhtään poliisin tietoon tullutta jalankulkija- tai polkupyöräonnettomuutta, kun tarkastellaan viimeisintä kymmentä vuotta (vuodet 2013-2022), joilta onnettomuustilastot ovat kokonaisuudessaan valmistuneet. Liikennejärjestelyitä ollaan kuitenkin alueella kehittämässä useilla eri toimenpiteillä, jotta liikenneturvallisuustilanne säilyisi jatkossakin hyvällä tasolla.

Sulje

Toivomusponsi

Valtuutettu Timo Harakka on tehnyt seuraavan toivomusponnen:

"Koskelan koulun ja päiväkodin asemakaava ja asemakaavan muutos (nro 12817)

HEL 2022-012069

31.1.2024, Asia 5, § 22

Timo Harakka

Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta lisätä
konkreettisia liikenneturvallisuutta parantavia toimia Koskelan-Oulunkylän alueella, kun lapsia kulkee Koskelan kouluun ja päiväkotiin aiempaa enemmän ja tuonnempana myös Veräjämäen risteykseen rakennettavaan uuteen kouluun, samalla kun Oulunkylän merkittävä lisärakentaminen tuo lisää liikennettä Oulunkyläntielle."

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunkiympäristölautakuntaa antamaan lausunnon kaupunginhallitukselle 2.10.2024 mennessä.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 23.05.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätietojen antaja

Roni Utriainen, liikenneinsinööri: 09 310 52261

roni.utriainen@hel.fi