Valtuutus sähköisestä allekirjoitusroolista valtionavustusten ja niihin verrattavien avustusten hakemisessa, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala

HEL 2024-002324
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 7
Tämä toimielin tai virka on lakkautettu

Valtuutus sähköisestä allekirjoitusroolista valtionavustusten ja niihin verrattavien avustusten hakemisessa

Hallintojohtaja

Päätös

Hallintojohtaja päätti valtuuttaa sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan etelän aikuissosiaalityön päällikön ********** Toivolanmäen perheryhmäkodin johtajan ********** ja toimistosihteerin ********** sekä maahan muuttaneiden erityispalvelujen toimistosihteerin ********** toimimaan valtionavustusten ja niihin verrattavien avustusten sähköisissä hallintajärjestelmissä asiointi/nimenkirjoittajan roolissa, koska sähköinen haku edellyttää Suomi.fi- sähköistä tunnistautumista. Lisäksi hallintojohtaja päätti todeta, että valtionosuuksien ja niihin verrattavien avustusten hakemisen osalta toimivaltaa ei siirretä tällä päätöksellä.

Päätöksen perustelut

Aluehallinnon asiointipalvelussa on siirrytty valtuusasiointiin 4.9.2023 maahanmuuton ja kotoutumisen avustusten sekä kuntouttavan työtoiminnan korvausten hakemisessa seuraavissa palveluissa:

  • Maahanmuuton korvaukset kunnille ja hyvinvointialueille (sis. paluumuuttajien kustannusten korvaaminen)
  • Laskennallisen korvauksen lisäosa pakolaisia vastaanottaville kunnille
  • Pakolaisten kiireellisen uudelleensijoittamisen lisätuki

Rahoitusjohtaja päätti 13.9.2017 (§ 64) siirtää hallintosäännön 12 luvun 5 §:n 7 kohdan perusteella toimivaltaa hakea kaupungin puolesta valtionosuudet ja -avustukset sekä niihin verrattavat etuudet sosiaali- ja terveystoimialan hallintojohtajalle.

Hakemusten ja muiden asiakirjojen jättäminen sähköisellä allekirjoitusroolilla erilaisiin järjestelmiin tapahtuu valmistelijan tai toiminnassa nimetyn toimesta, mutta varsinainen kaupungin päätöksenteko säilyy edelleen rahoitusjohtajan delegointipäätöksen mukaisena.

Helsingin kaupungin pääkäyttäjänä Suomi.fi tunnistautumisjärjestelmässä toimii taloushallintopalvelut, joka hakemuksesta voi myöntää tarvittavan roolin. Talouden tuki -yksikön laskenta-asiantuntijat hoitavat työtehtävinään edellä kuvattujen korvausten hakuprosessin muilta osin lukuun ottamatta Etelän aikuissosiaalityön yksikössä toteutettavaa erillisiin sopimuksiin perustuvan toiminnan asiakirjoja.

Hyväksyttyjen maksatushakemusten ja muiden asiakirjojen sähköinen allekirjoittaminen asiointipalvelussa tulee tehtäväksi kolme kertaa vuodessa (hyväksytty talousarvio ja toimintasuunnitelma, puolivuotisselvitys sekä tilinpäätös toimintakertomuksineen). Vuonna 2023 voimassa olleet sopimukset (HEL 2019-012382, UUDELY/12280/2016: Sopimus kotoutumislain mukaisen jälkihuollon järjestämisestä oleskeluluvan saaneille alaikäisenä ilman huoltajaa tulleille nuorille¸ HEL 2021-007652, UUDELY/5434/2016: Sopimus ilman huoltajaa saapuneiden oleskeluluvan saaneiden lasten ja nuorten vastaanotosta sekä HEL UUDELY/14325/2019: Sopimus kansainvälistä suojelua saavien sosiaalihuoltolain mukaisista palveluista aiheutuneiden erityiskustannusten korvaamisesta) ovat päivitettävänä ja oikeus huolehtia asiakirjojen sähköisestä allekirjoituksesta koskee myös vuonna 2024 solmittavia, päivitettäviä sopimuksia.

Päätös tullut nähtäväksi 22.02.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Sari Karisto, etelän aikuissosiaalityön päällikkö, puhelin: 09 310 37579

sari.karisto@hel.fi

Päättäjä

Tiina Mäki
hallintojohtaja