Hankinta, rakentamiskelpoisuuteen liittyvät analyysipalvelut, kaupunkiympäristön toimiala

HEL 2024-002407
Asialla on uudempia käsittelyjä
6. / 82 §

Hankinta, rakentamiskelpoisuuteen liittyvien analyysipalveluiden puitejärjestely ajalle 21.9.2024 - 20.9.2026 (optio 21.9.2026-20.9.2028)

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päätti hyväksyä kokonaistaloudellisesti edullisimmat tarjoukset ja oikeutti tonttipäällikön allekirjoittamaan puitesopimukset rakentamiskelpoisuuteen liittyvistä analyysipalveluista seuraavien tarjoajien kanssa sekä tekemään niihin tarvittaessa vähäisiä teknisiä korjauksia ja tarkennuksia:

Osa-alue 1: Maanäytteet

- SGS Finland Oy

- ALS Finland Oy

- Ryhmittymä: Eurofins Environment Testing Finland Oy ja Eurofins Ahma Oy

Osa-alue 2: Sedimenttinäytteet

- ALS Finland Oy

- Ryhmittymä: Eurofins Environment Testing Finland Oy ja Eurofins Ahma Oy

- SGS Finland Oy

Osa-alue 3: Vesinäytteet

- SGS Finland Oy

- Metropolilab Oy

- Ryhmittymä: Eurofins Environment Testing Finland Oy ja Eurofins Ahma Oy

Osa-alue 4: Ilmanäytteet

- Metropolilab Oy

- Ryhmittymä: Eurofins Environment Testing Finland Oy ja Eurofins Ahma Oy

Osa-alue 5: Kasvualustanäytteet

- Eurofins Viljavuuspalvelu Oy

Osa-alue 6: Asbestinäytteet

- ALS Finland Oy

- Labroc Oy

- Eurofins bestLab Oy

Osa-alue 7: Rakennusmateriaalien muut haitta-ainenäytteet

- ALS Finland Oy

- Eurofins bestLab Oy

- SGS Finland Oy

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päätti sulkea Asbe Oy:n tarjouskilpailusta, koska Asbe Oy ei täytä tarjouskilpailussa tarjoajien soveltuvuudelle asetettuja vaatimuksia.

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päätti hylätä hankinnan osa-alueen 1 osalta Labroc Oy:n tarjouksen tarjouspyynnön vastaisena.

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan osuus puitejärjestelyn ennakoidusta arvosta arvonlisäverottomana koko sopimuskauden aikana mahdollinen optiokausi mukaan lukien on 5 430 000 euroa ja enimmäisarvo 7 540 000 euroa. Ennakoitu arvo ja enimmäisarvo jakaantuvat osa-alueiden kesken seuraavasti:

Osa-alue 1: Osa-alueen arvonlisäveroton ennakoitu arvioitu arvo koko sopimuskauden aikana optiokaudet mukaan lukien on 1 650 000 euroa ja arvonlisäveroton enimmäisarvo 2 130 000 euroa.

Osa-alue 2: Osa-alueen arvonlisäveroton ennakoitu arvioitu arvo koko sopimuskauden aikana optiokaudet mukaan lukien on 550 000 euroa ja arvonlisäveroton enimmäisarvo 700 000 euroa.

Osa-alue 3: Osa-alueen arvonlisäveroton ennakoitu arvioitu arvo koko sopimuskauden aikana optiokaudet mukaan lukien on 1 695 000 euroa ja arvonlisäveroton enimmäisarvo 2 350 000 euroa.

Osa-alue 4: Osa-alueen arvonlisäveroton ennakoitu arvioitu arvo koko sopimuskauden aikana optiokaudet mukaan lukien on 1 060 000 euroa ja arvonlisäveroton enimmäisarvo 1 380 000 euroa.

Osa-alue 5: Osa-alueen arvonlisäveroton ennakoitu arvioitu arvo koko sopimuskauden aikana optiokaudet mukaan lukien on 3 000 euroa ja arvonlisäveroton enimmäisarvo 5 000 euroa.

Osa-alue 6: Osa-alueen arvonlisäveroton ennakoitu arvioitu arvo koko sopimuskauden aikana optiokaudet mukaan lukien on 67 000 euroa ja arvonlisäveroton enimmäisarvo 160 000 euroa.

Osa-alue 7: Osa-alueen arvonlisäveroton ennakoitu arvioitu arvo koko sopimuskauden aikana optiokaudet mukaan lukien on 405 000 euroa ja arvonlisäveroton enimmäisarvo 815 000 euroa.

Puitejärjestely tulee voimaan aikaisintaan 21.9.2024. Puitejärjestely päättyy 20.9.2026. Tilaajalla on oikeus jatkaa sopimuskautta yhdellä kahden (2) vuoden pituisella optiokaudella ajalle 21.9.2026-20.9.2028. Optiokauden käyttöönotosta päättää tilaaja.

Puitesopimus ei synny tämän päätöksen tiedoksiannolla, vaan vasta kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet hankintaa koskevan erillisen kirjallisen puitesopimuksen.

Puitesopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Puitesopimus ei sisällä määräostovelvoitetta eikä tuota palveluntuottajalle yksinoikeutta toimeksiantojen toteuttamisesta tilaajalle.

Puitesopimusta ei voida tehdä ennen kuin valittu tarjoaja on toimittanut hankintayksikölle tarjouspyynnössä mainitut hankintalain 88 §:n mukaiset rikosrekisteriotteet. Hankintayksikkö tutkii otteista, koskeeko tarjoajaa jokin hankintalain mukainen poissulkemisperuste.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Hankinnan kohde ja hankintamenettely

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala teettää laboratorioanalyysejä Helsingin alueen rakentamiseen liittyvistä tutkimuskohteista, kunnostustyömailta sekä välivarastointi-, loppusijoitus- sekä käsittelyalueilta.

Hankinta on jaettu seitsemään (7) osa-alueeseen seuraavasti:

Osa-alue 1: Maanäytteet

Osa-alue 2: Sedimenttinäytteet

Osa-alue 3: Vesinäytteet

Osa-alue 4: Ilmanäytteet

Osa-alue 5: Kasvualustanäytteet

Osa-alue 6: Asbestinäytteet

Osa-alue 7: Rakennusmateriaalien muut haitta-ainenäytteet

Hankinnassa jokaiselle osa-alueelle valitaan kolme (3) palveluntuottajaa, ellei kelpoisuusehdot täyttäviä tarjoajia ja hyväksyttäviä tarjouksia ole vähemmän.

Hankinta kilpailutettiin Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan ja Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Staran muodostamana hankintarenkaana. Kilpailutus perustuu hankintarenkaan 15.3.2024 päivättyyn tarjouspyyntöön HEL 2024-002407 sekä alkuperäisen tarjouspyynnön korjausilmoituksiin 15.4.2024 ja 18.4.2024. Hankintarenkaan osapuolet tekevät omat hankintaa koskevat päätökset ja puitesopimukset.

Hankinta on toteutettu julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) mukaisella avoimella menettelyllä. Kyseessä on EU- kynnysarvon ylittävä palveluhankinta.

Hankinnasta on julkaistu EU-hankintailmoitus sähköisessä HILMA ilmoituskanavassa www.hankintailmoitukset.fi(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Hankintailmoituksessa ilmoitettiin tarjouspalvelu -toimittajaportaalin ko. tarjouspyyntöä koskeva Internet-osoite, josta tarjouspyyntöasiakirjat olivat sähköisesti saatavissa.

Hankinnan arvonlisäveroton ennakoitu arvo koko sopimuskauden aikana (ml. mahdolliset optiokaudet) on 6 600 000 euroa ja arvonlisäveroton enimmäisarvo 9 100 000 euroa.

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan osuus hankinnan ennakoidusta arvosta on arvonlisäverottomana 5 430 000 euroa ja enimmäisarvo 7 540 000 euroa.

Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Staran osuus hankinnan ennakoidusta arvosta on arvonlisäverottomana 1 170 000 euroa ja enimmäisarvo 1 560 000 euroa.

Saadut tarjoukset

Määräaikaan 6.5.2024 klo 12.00 mennessä tarjouksen jätti kahdeksan tarjoajaa:

- ALS Finland Oy (osa-alueet 1, 2, 3, 6 ja 7)

- Asbe Oy (osa-alue 6)

- Eurofins bestLab Oy (osa-alueet 6 ja 7)

- Ryhmittymä: Eurofins Environment Testing Finland Oy ja Eurofins Ahma Oy (osa-alueet 1, 2, 3 ja 4)

- Eurofins Viljavuuspalvelu Oy (osa-alue 5)

- Labroc Oy (osa-alueet 1, 6 ja 7)

- Metropolilab Oy (osa-alueet 1, 2, 3, 4, 6 ja 7)

- SGS Finland Oy (osa-alueet 1, 2, 3, 6 ja 7)

Saaduista tarjouksista laadittiin avauspöytäkirja.

Tarjoajien soveltuvuuden arviointi ja tarjousten tarkastus

Tarjouspyynnössä edellytettiin, että tarjoaja täyttää tarjouspyynnön liitteenä olevassa ESPD-lomakkeessa vaaditut tarjoavaa yritystä koskevat tiedot.

Tarjouspyynnössä on edellytetty muun muassa, että tarjoajalla on oltava ympäristöasioiden hallintajärjestelmä, esimerkiksi ISO 14001, Ekokompassi tai muu vastaavat kriteerit täyttävä, jossa tarjoaja on asettanut toiminnalleen ympäristötavoitteet, toteuttaa toimenpideohjelmaa tavoitteiden saavuttamiseksi ja seuraa tavoitteiden toteutumista säännöllisesti. Tarjoajan tuli esittää tarjouksen liitteenä 1-5 A4 sivun pituinen selvitys ympäristöasioiden hallintajärjestelmästään.

Tarkastusvaiheessa todettiin, että Asbe Oy ei täytä tarjouspyynnössä tarjoajalle asetettua vaatimusta ympäristöasioiden hallintajärjestelmästä. Näin ollen Asbe Oy:n tarjous on tarjouspyynnön vastainen ja se tulee sulkea tarjouskilpailusta tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun turvaamiseksi.

Kaikki muut tarjoajat täyttävät tarjouksessaan ilmoittamiensa tietojen mukaan asetetut soveltuvuusvaatimukset.

Tarjouspyynnön liitteen 10 Hinnoittelu ja hintalomakkeiden täyttäminen mukaisesti: "Hintalomakkeeseen on täytettävä kaikki taulukoiden keltaisella merkityt solut. Jos osa-alueen hintataulukosta puuttuu jokin keltaisella merkityissä soluissa kysytty hinta, hylätään kyseistä osa-aluetta koskeva tarjous".

Labroc Oy:n tarjouksen liite 1 Hintalomake, Osa-alue 1 Maanäytteet on täytetty puutteellisesti. Esitetystä hintalomakkeesta puuttuu useampi tarjouspyynnössä pakolliseksi ilmoitettu hintatieto. Näin ollen Labroc Oy:n tarjous osa-alueen 1 osalta tulee hylätä tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun turvaamiseksi.

Kaikki muut tarjoukset ovat tarjouspyynnön mukaisia.

Tarjouspyynnön mukaan kuhunkin osa-alueelle lasketaan oma vertailuhinta "Hintalomakkeella" ilmoitettujen yksikköhintojen perusteella. Vertailuhinnan laskemisessa otetaan huomioon vain hinnat, joiden ilmoittaminen on pakollista. Vertailuhintaan ei lasketa mukaan kuljetuspalvelua eikä erikseen määritettyjä vapaaehtoisia pika-analyysejä eikä ilmapumppuja.

Kunkin osa-alueen vertailuhinta lasketaan seuraavasti: jokaiselle analyysille lasketaan analyysin vertailuhinta kertomalla "Hintalomakkeen" taulukossa ilmoitettu analyysien lukumäärä kyseistä toimitusaikaa koskevalla hinnalla ja laskemalla näin saadut eri toimitusaikoja koskevat osuudet yhteen. Analyysien vertailuhinnat lasketaan yhteen, jolloin saadaan koko osa-alueen vertailuhinta.

Osa-alueen 4 osalta tarjousten tarkastusvaiheessa hankintayksikkö huomasi, että tarjouspyynnön liitteessä 4 Hintalomake, Osa-alue 4 Ilmanäytteet vertailuhinnan yhteenlaskukaavasta on puuttunut hintarivi 15 (Vinyylikloridi). Tarjoaja on kuitenkin pystynyt hintaliitteen vertailuhintaa koskevan solun aktivoimalla näkemään, mitkä solut kyseiseen vertailuhintaan lasketaan. Puuttuvan hintarivin mukaan ottaminen on tehty molempiin tarjouksiin ja se ei vaikuta tarjoajien sijoitukseen vertailussa.

Tarjousten vertailu

Tarjousten vertailu tehdään kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteella. Kokonaistaloudellista edullisuutta vertaillaan halvimman hinnan perusteella.

Jokainen osa-alue vertaillaan omana kokonaisuutena.

Halvinta hintaa voitiin käyttää vertailuperusteena, koska hankintaa koskevat laatutekijät otettiin huomioon tarjoajaa koskevissa soveltuvuusvaatimuksissa ja hankinnan kohteelle asetetuissa laatuvaatimuksissa.

Tarjoajat ovat antaneet tarjouksen liitteenä oleville hintalomakkeille yksikköhinnat. Kunkin tarjoajan vertailuhinta on laskettu tarjouspyynnössä
esitetyn mukaisesti.

Vertailutaulukot ovat liitteenä 1.

Sopimuskaudella noudatettava menettely hankinnoissa

Sopimuksen perusteella tilattavista tehtävistä laaditaan aina erillinen tilaus tai toimeksiantosopimus, jossa määritellään toimeksiannon sisältö ja aikataulu.

Palveluntuottaja valitaan erikseen kuhunkin hankkeeseen erillisen hankekohtaisen vertailun perusteella. Hanke voi olla esimerkiksi tietyn alueen tutkimus- tai kunnostusprojekti.

Palveluntuottajista valitaan hankekohtaisesti kokonaistaloudellisesti edullisin palveluntuottaja. Kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailussa käytetään tarjoajien tarjouksessaan antamia analyysikohtaisia yksikköhintoja. Tilaaja arvioi ja määrittää ennakolta tarvittavat analyysit, niiden toimitusajat ja analyysimäärät kyseisessä hankkeessa. Analyysien yksikköhinta kerrotaan arvioidulla analyysimäärällä. Muodostuvaan summaan lisätään näytteiden lähetyskulut, jolloin saadaan hankekohtainen vertailuhinta. Kokonaistaloudellisesti edullisin palveluntuottaja on edellä mainitut hinnat yhteenlaskettuna vertailuhinnaltaan halvin palveluntuottaja. Toimeksiantoa tarjotaan ensisijaisesti hankekohtaisesti kokonaistaloudellisesti edullisimmalle Palveluntuottajalle.

Valitun palveluntuottajan kanssa määritetään tarkempi työn sisältö erikseen, näytteistä tehtävät analyysit sekä niiden analyysimenetelmät ja -ajat.

Jos hankekohtaisesti kokonaistaloudellisesti edullisimman palveluntuottajan kanssa ei edellä kuvatussa prosessissa päästä ratkaisuun tai jos palveluntuottaja ei kapasiteettinsa puitteissa pysty vastaanottamaan toimeksiantoa, tarjotaan toimeksiantoa seuraavaksi hankekohtaisesti kokonaistaloudellisesti edullisimmalle palveluntuottajalle edellä kuvatun vertailun mukaisesti.

Mikäli palveluntuottaja ei ole tarjouksessaan ilmoittanut hintaa pika-analyysille tai muulle palvelulle, jonka hinnan ilmoittaminen on ollut vapaaehtoista, tulkitaan, että palveluntuottaja ei pysty kyseiseen toimitusaikaan tai palveluun. Tämä otetaan huomioon valittaessa palveluntuottajaa hankkeisiin, joissa edellytetään kyseisiä pika-analyysejä tai muuta em. palvelua, ja sitä voidaan pitää perusteena poiketa edullisuusjärjestyksestä. Mikäli hankkeeseen kuuluu palveluja eri osa-alueista (1–7), valitaan kussakin osa-alueessa käytettävä palveluntuottaja erikseen edellä kuvatulla tavalla.

Hankekohtaisen vertailun mukaisesta etusijajärjestyksestä voidaan poiketa ja tilata toimeksianto hankekohtaisesti kokonaistaloudellisesti seuraavaksi edullisimmalta palveluntuottajalta puitesopimuksessa erikseen määritellyissä tilanteissa.

Toimivalta

Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan toimialalautakunta omalla toimialallaan päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranomainen päättää hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita (10 luku 1 § 3 momentti 3 kohta). Kaupunkiympäristölautakunnan päätöksen 19.12.2023 § 700 mukaan kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolla on hankintavaltuudet yli 3 milj. euron suuruisiin hankintoihin. Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto on näin ollen toimivaltainen päättämään hankinnasta.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 18.06.2024

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikaisua.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin
kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

  • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE
Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkinaoikeudelle.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on:

Sähköpostiosoite:
markkinaoikeus@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 43314
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 43300

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

  1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
  2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
  3. vaatimusten perustelut;
  4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

  1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
  2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
  3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Markkinaoikeuden ensimmäisenä asteena käsittelemässä asiassa maksu peritään riippumatta asian lopputuloksesta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

tekninen johtaja
Kari Pudas

Lisätietojen antaja

Tuuli Aalto, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 21358

tuuli.aalto@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Vertailutaulukko

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.