Virkasuhteen täyttäminen, kaupunkiympäristön toimiala, palvelut ja luvat, asumisen palvelut, asumispalvelupäällikkö, KYMP-03-93-23

HEL 2024-002567
Asialla on uudempia käsittelyjä
13. / 140 §

Kaupunkiympäristö toimialan palvelut ja luvat palvelukokonaisuuden asumispalvelupäällikön viran täyttäminen

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti valita valtiotieteiden maisteri ********** asumispalvelupäällikön virkaan 7500 euron kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin.

Mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa, eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, on päätös tällaisen henkilön osalta ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä 30 päivän kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Virassa on kuuden kuukauden (6 kk) koeaika.

Virkaan otettavan henkilön kanssa sovitaan erikseen ajankohdasta, jolloin hän ottaa viran vastaan.

Samalla kaupunkiympäristölautakunta päätti tarkistaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Helsingin kaupunginhallitus perusti 6.11.2023, § 665 kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuteen asumispalvelupäällikön viran 1.1.2024 lukien. Päätöksen mukaan asumisen palvelut vastaa asuntojen järjestämisestä kaupungin omiin tarpeisiin, asunnonvälityksestä ja asumisen viranomaispalvelusta.

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta päätti muuttaa kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden organisaatiota perustamalla sinne uuden asumisen palvelut -palvelun 1.1.2024 lukien, jolloin palvelukokonaisuus jakautuu nykyisen viiden palvelun sijasta kuuteen palveluun (3.10.2023, § 510).

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan toimintasäännön 6 luvun 3 kohdan mukaan palvelun päällikön, yksikön päällikön ja tiimipäällikön tehtävänä on suunnitella, seurata ja valvoa johtamansa hallinnollisen kokonaisuuden toimintaa sekä vastata sen tuloksellisuudesta ja tavoitteiden saavuttamisesta. Päällikön tehtävänä on johtamansa hallinnollisen kokonaisuuden suorituskyvyn ja toiminnan tuloksellisuuden kehittäminen ja ylläpito. Palvelun päällikön, yksikön päällikön ja tiimipäällikön tehtävänä on käyttää hallintosäännössä tai sen perusteella määrättyä toimivaltaa.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 1 momentin 3 kohdan ja kaupunkiympäristön toimialan toimintasäännön 9 luvun mukaan toimialalautakunta päättää palvelukokonaisuuden johtajan suoran alaisen sekä toimialan hallintojohtajan virkaan ottamisesta, ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty.

Virkaa täytettäessä on noudatettava perustuslain 125 § 2 momentissa säädettyjä yleisiä virkanimitysperusteita, jotka ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Asumispalvelupäällikön viran muodolliset kelpoisuusvaatimukset ovat ylempi korkeakoulututkinto sekä suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi asumispalvelupäällikön hakuilmoituksessa todettiin, että tehtävän hoitaminen edellyttää hakijalta useamman vuoden kokemusta suurehkon tai laaja-alaisen asiantuntijaorganisaation onnistuneesta johtamisesta ja vastuulle kuuluvan palvelualueen tehtäväkentästä sekä vahvaa tuntumaa valtakunnalliseen asuntopolitiikkaan. Lisäksi todettiin, että tehtäväkokonaisuuden hallitseminen edellyttää eri osa-alueiden lainsäädännön ja määräysten hyvää tuntemusta ja erinomaisia yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja muun muassa työskentelyyn asiakkaiden ja luottamushenkilöiden kanssa. Hakijalta edellytettiin myös useamman vuoden esihenkilö- ja johtamiskokemusta ja ratkaisukeskeistä johtamisotetta sekä toimintaa verkostoissa esimerkiksi valtion ja metropolialueen asuntopoliittisiin linjauksiin liittyen. Eduksi katsottiin kokemus muutosten läpiviemisestä sekä organisaation kehittämisestä ja palvelumuotoilusta. Lisäksi ilmoitettiin, että arvostetaan hakijan kokemusta julkishallinnosta.

Kaupungilla johdon tehtävissä sovelletaan kokonaispalkkajärjestelmää. Palkka määräytyy tehtävän vaativuuden sekä tehtävässä menestymisen edellyttämän kokemuksen mukaan. Hallintosäännön 12 luvun 3 §:n 3 kohdan mukaan henkilöstöjohtaja päättää tehtävien vaativuusluokittelusta ja tarkastusjohtajaa lukuun ottamatta siihen perustuvasta palkasta. Henkilöstöjohtaja on rekrytointiprosessin yhteydessä päättänyt asumispalvelupäällikön kokonaispalkaksi 7500 euroa kuukaudessa.

Hakijat ja rekrytointiprosessi

Virka on ollut julkisesti haettavana 4.12.2023–8.1.2024 Helsingin kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun sisäisessä sekä ulkoisessa haussa. Hakuilmoitus oli esillä kaupungin rekrytointisivuilla osoitteessa hel.fi sekä Työmarkkinatorin, Joblyn, LinkedInin, Duunitorin ja Kuntarekryn verkkosivuilla.

Virkaa haki hakuaikana 28 henkilöä, hakijoista 23 täytti viran kelpoisuusvaatimukset hakemusten perusteella. Hakijaluettelo on esityslistan liitteenä 1. Hakijoiden esittämät ansiot, koulutus, kielitaito ja työkokemus ilmenevät hakemuksista. Hakemuksista laadittu yhteenveto on esityslistan liitteenä 2.

Haun ensimmäinen vaihe toteutettiin videohaastatteluna 10.–12.1.2024. Videohaastatteluun kutsuttiin yhdeksän hakijaa, joilla arvioitiin olevan täytettävänä olevan viran kannalta sopivinta kokemusta ja näyttöjä suurehkon tai laaja-alaisen asiantuntijaorganisaation johtotehtävistä viran hoidossa onnistumisen kannalta. Kaikki videohaastatteluun kutsutut täyttivät viran kelpoisuusvaatimukset. Hakijoiden videohaastatteluja arvioivat asiakkuusjohtaja ********** asukas- ja yrityspalvelupäällikkö ********** ja kaupunginkansliasta rekrytoinnin asiantuntija **********

Videohaastattelun pohjalta ensimmäiselle haastattelukierrokselle kutsuttiin viisi hakijaa: ********** Haastatteluun kutsutuilla hakijoilla arvioitiin olevan viran kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakemuksen ja videovastausten kautta esiin tuotuja edellytyksiä johtaa ja kehittää asiakaspalvelutoimintaa sekä toimia palvelun esihenkilönä. Edellä mainittujen kriteerien lisäksi haastatteluun kutsutuilla nähtiin edellytyksiä linjakkaaseen johtamistyöhön sekä käytännön esimerkkien kautta esiin tuotua näyttöä onnistuneesta johtamisesta. Jatkoon valittujen henkilöiden näkemykset olivat monipuolisia ja kuvastivat johtamisajattelua ja johtamisen tasoa, jollaista toimiala johdoltaan edellyttää.

Ensimmäisellä haastattelukierroksella haastattelijoina toimivat asiakkuusjohtaja ********** asukas- ja yrityspalvelupäällikkö ********** ja rekrytoinnin asiantuntija **********

********** on suorittanut valtiotieteiden maisterin ylemmän korkeakoulututkinnon Åbo Akademissa vuonna 2019. Hän on toiminut **********

Hakemuksen ja haastattelun perusteella on katsottava, että ********** on vahvaa johtamiskokemusta ja näyttöjä suurehkon ja laaja-alaisen asiantuntijaorganisaation johtamisesta, palvelualueen tehtäväkentästä sekä vahva tuntuma valtakunnalliseen asuntopolitiikkaan. Hänellä on yli viiden vuoden ajalta vahvaa kokemusta ja osaamista erilaisten organisaatioiden johtamisesta niin yksityiseltä kuin julkiselta sektorilta. Kuluneet kaksi vuotta hän on toiminut ********** on vahvaa kokemusta ja ymmärrystä valtakunnallisen asuntopolitiikan lisäksi julkishallinnosta ja ********** Hän on tuonut esille haastatteluvastaustensa kautta monipuolisia toimintamalleja erilaisiin johtamistilanteisiin ja osoittanut niiden kautta hyviä valmiuksia esihenkilötyöhön.

********** on suorittanut terveydenhoitajan ylemmän korkeakoulututkinnon Metropolia ammattikorkeakoulussa vuonna 2019. Hän on toiminut **********

Hakemuksen ja haastattelun perusteella on katsottava, että ********** on hyvää johtamiskokemusta ja näyttöjä palvelualueen tehtäväkentästä ja ********** toimiessaan johtotehtävissä. Kokemuksen kautta hänelle on kertynyt hyvää osaamista muun muassa ********** ja hyvä tuntuma valtakunnalliseen asuntopolitiikkaan. Hänellä on hyvää kokemusta ja osaamista organisaatioiden johtamisesta ********** lähes kolmen vuoden ajalta. Kuluneen lähes vuoden ajan hän on toiminut ********** on hyvää kokemusta ja ymmärrystä julkishallinnosta ja ********** on osoittanut johtamisvalmiuksia ja näkemyksiään esihenkilötyöhön haastatteluvastausten avulla.

********** on suorittanut arkkitehdin ylemmän korkeakoulututkinnon Tampereen teknillisessä yliopistossa vuonna 2002. Hän on toiminut **********

Hakemuksen ja haastattelun perusteella on katsottava, että ********** on vahvaa johtamiskokemusta ja näyttöjä ********** toimiessaan johtotehtävissä. Kokemuksen kautta ********** on kertynyt hyvää osaamista palvelualueen tehtäväkentästä, muun muassa ********** ja hyvää tuntumaa valtakunnalliseen asuntopolitiikkaan. Hänellä on hyvää kokemusta organisaatioiden johtamisesta ********** lähes kolmen vuoden ajalta ja muusta julkisesta hallinnosta yli viiden vuoden ajalta.

Lisäksi hänellä on hyvää kokemusta ja ymmärrystä ********** Hän on tuonut esille johtamisvalmiuksiaan haastatteluvastausten perusteella.

********** on suorittanut kauppatieteiden maisterin ylemmän korkeakoulututkinnon Turun kauppakorkeakoulussa vuonna 1993. Hän on toiminut **********

Hakemuksen ja haastattelun perusteella on katsottava, että ********** on vahvaa johtamiskokemusta ja näyttöjä ********** palvelualueen tehtäväkentästä sekä vahva tuntuma valtakunnalliseen asuntopolitiikkaan. Hänellä on yli 11 vuoden ajalta vahvaa kokemusta ja osaamista erilaisten organisaatioiden johtamisesta ********** toimiessaan johtotehtävissä. ********** on hyvää kokemusta ja ymmärrystä valtakunnallisesta asuntopolitiikasta ja lisäksi näkemystä julkishallinnosta ********** Hän on tuonut esille haastatteluvastaustensa kautta monipuolisia toimintamalleja erilaisiin johtamistilanteisiin ja osoittanut hyviä valmiuksia esihenkilötyöhön.

********** on suorittanut yhteiskuntatieteiden maisterin ylemmän korkeakoulututkinnon Joensuun yliopistossa vuonna 2006. Hän on toiminut **********

Hakemuksen ja haastattelun perusteella on katsottava, että ********** on johtamiskokemusta ja näyttöjä ********** ja sen lisäksi hänellä on kokemusta toimimisesta esihenkilötyön kaltaisissa tehtävissä. Kokemuksen kautta hänelle on kertynyt jonkin verran ymmärrystä palvelualueen tehtäväkentästä ja muun muassa ********** sekä tuntumaa valtakunnalliseen asuntopolitiikkaan. ********** on hyvää kokemusta ja ymmärrystä julkishallinnosta. Hän on osoittanut näkemyksiään esihenkilötyöhön haastatteluvastausten avulla.

Kaikilla haastatelluilla hakijoilla arvioitiin olevan monipuolista esihenkilötyön ja johtamisen kokemusta erilaisten roolien kautta. Kuitenkin johtamiskyky, näkemyksellisyys palveluiden kehittämiseen sekä kyky välittää sanomansa uskottavasti ja luontevasti organisaatiolle sekä yhteistyökumppaneille arvioitiin yhdistyvän parhaiten ********** Jatkoon valituilla hakijoilla todettiin lisäksi laaja-alaisinta tuntumaa asuntopolitiikan näkökulmasta yhdistettynä vahvaan näkemykseen ja kokemukseen siitä, miten palvelun toimintatapoja tulisi johtaa ja kehittää sekä strategisella että operatiivisella tasolla. Näiden arvioiden perusteella hakijat kutsuttiin henkilöarviointeihin ja toiselle haastattelukierrokselle.

Henkilöarvioinnit suoritti konsulttiyhtiö Psycon Oy ajalla 18.–30.1.2024.

Jatkoon valittuja hakijoita haastattelivat 8.2.2024 toimialajohtaja ********** asiakkuusjohtaja ********** ja rekrytoinnin asiantuntija **********

Toisen haastattelun jälkeen kärkihakijat ********** suoriutuivat hyvin näkemyksellisyyttä ja esiintymiskykyä kartoittavasta ennakkotehtävästä kaupunkiympäristölautakunnassa 27.2.2024.

Arviointi

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat palvelukokonaisuuden asumisen palvelut vastaa asuntojen järjestämisestä kaupungin omiin tarpeisiin, asunnonvälityksestä ja asumisen viranomaispalveluista. Asumispalvelupäällikkö vastaa asumisen palveluiden toiminnan ohjauksesta sekä palvelun suorituskyvyn ja toiminnan tuloksellisuuden kehittämisestä ja ylläpidosta. On tärkeää, että valittavalla asumispalvelupäälliköllä on useamman vuoden kokemus suurehkon tai laaja-alaisen asiantuntijaorganisaation onnistuneesta johtamisesta ja vastuulle kuuluvan palvelualueen tehtäväkentästä. Tehtävän menestyksekkään hoitamisen kannalta arvostetaan sitä, että valittavalla henkilöllä on kokemusta muutosten läpiviemisestä ja organisaation kehittämisestä sekä kokemusta julkishallinnosta.

Lopullinen vertailu suoritettiin kahden kärkihakijan ********** välillä.

********** arvioidaan molemmilla olevan vahva ja monipuolinen useamman vuoden kokemus suurehkon tai laaja-alaisen asiantuntijaorganisaation operatiivisesta johtamisesta. Heistä kumpikin on hoitanut menestyksekkäästi vaativia asumisen palvelualan tehtäviä. Hakijoista ********** eduksi voidaan erityisesti lukea hänen työkokemuksensa monipuolisuus kiinteistö- ja asumisen palvelualan tehtävistä. Niin ********** on tehtävässä edellytettyä eri osa-alueiden lainsäädännön ja määräysten riittävää tuntemusta. Molemmilla hakijoilla on myös kokemusta julkishallinnosta, mutta hakijoista ********** on haettavan tehtävän kannalta merkityksellistä kokemusta liittyen suoraan johdettavan palvelun vastuualueeseen sekä ********** Rekrytointiprosessin aikana ********** on osoittanut myös muun muassa haastatteluvastaustensa kautta erinomaista näkemystä ja ymmärrystä valtakunnallisesta asuntopolitiikasta.

********** on hyvää ja monipuolista kokemusta ja näyttöä muutosten läpiviemisestä, sillä hän on nykyisessä tehtävässään ********** ollut mukana tai johtanut eri tasoisten organisaation kehittämistehtävien lisäksi muun muassa työsuhdeasuntojen vuokranmäärityksen päivittämisen ja työsuhdeasuntoasioiden muutosten läpiviemisessä. Rekrytointiprosessin aikana ********** on osoittanut olevansa kehityssuuntautunut innovoinnin näkökulmasta. Lisäksi hänellä on hyviä valmiuksia muutostilanteissa toimimiseen ennakoivasti ja linjakkaasti hyödyntäen analyyttistä ajattelutapaansa. ********** on hyvää ja monipuolista kokemusta ja näyttöä erilaisista asiakaspalvelun näkökulmaan liittyvistä palvelukehitysprojekteista, kuten muun muassa ********** ohjelmistorobotiikan käyttöönotosta hakemuskäsittelyssä ja ********** asiakaspalvelun palvelukonseptin palvelumuotoiluprojektista. Näiden lisäksi hänellä on kokemusta organisaation kehittämisestä, kuten tiimin toiminnan kehittämisestä. Rekrytointiprosessin aikana ********** on osoittanut valmiuksia johtaa muutostilanteita ennemminkin läheltä ja käytännön tasolla kuin etäältä tai teorioiden kautta ja hän on näyttäytynyt kehittämismyönteisenä. Voidaan katsoa, että molemmilla kärkihakijoilla on monipuolista ja hyvää kokemusta ja näyttöä muutosten läpiviemisestä.

Asumispalvelupäällikön vastuulla on noin 50 hengen organisaation johtaminen ja toimintakulttuurin kehittäminen kaupungin ja toimialan yhteisten tavoitteiden mukaisesti. Valittavalta asumispalvelupäälliköltä haettiin useamman vuoden esihenkilö- ja johtamiskokemusta sekä ratkaisukeskeistä johtamisotetta.

Rekrytointiprosessin aikana ********** on tuonut esille johtamisvalmiuksien osalta selkeän tavoitteellisen ja työ- ja saavutuskeskeisen tyylin. Hänellä nähdään ratkaisukeskeinen asenne ja valmiuksia ratkoa asioita aktiivisella ja suunnitelmallisella tyylillä. ********** on osoittanut vahvuuksinaan huomion kiinnittämisen työilmapiiriin, ihmisten työssä viihtymiseen ja yhteistyöhön sekä vuorovaikutukseen verkostoissa. Hän on tuonut monipuolisesti esille erilaisten toimintamallien hyödyntämistä henkilöstöjohtamisessa, ja ********** toimintatyyli on näyttäytynyt asia- ja tehtäväkeskeisenä. ********** on näyttäytynyt prosessin aikana positiivisesti ajattelevana, ulospäinsuuntautuneena ja ihmisläheisenä johtajana. Hän näkee henkilöjohtamisessaan tärkeinä aktiivisuuden, lähestyttävyyden, rentouden, auttavaisuuden ja tasapuolisuuden. ********** vahvuutena nähdään muun muassa valmiudet asioiden puheeksi ottamiseen ja aktiivisen tiedon jakamiseen sekä mahdollistamiseen tähtäävän johtamisotteen.

Asumispalvelupäälliköllä tulee olla erinomaiset yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot muun muassa työskentelyyn asiakkaiden ja luottamushenkilöiden kanssa. Lisäksi asumispalvelupäälliköltä haettiin kokemusta verkostoissa toimimisesta esimerkiksi valtion ja metropolialueen asuntopoliittisiin linjauksiin liittyen. Molemmat kärkihakijat ovat rekrytointiprosessin aikana osoittaneet olevansa yhteistyötaitoisia alansa ammattilaisia, mutta heidän vahvuusalueensa yhteistyö- ja vuorovaikutustaidoissa ovat erilaiset. ********** on osoittanut olevansa vuorovaikutustavaltaan verrattain aktiivinen ja aloitteellinen ja hän nostaa esiin näkökulmiaan ja kehitysehdotuksiaan. ********** on näyttäytynyt prosessin aikana vuorovaikutukseltaan taitavana ja selkeälinjaisena sekä helposti lähestyttävältä ja ulospäinsuuntautuneelta. Hän on painottanut perustelevuutta, oikeudenmukaisuutta ja toimivaa yhteishenkeä. Hän on tottunut työskentelemään ja tekemään yhteistyötä monen eri sidosryhmän kanssa niin kaupunkiorganisaation sisällä kuin ulkopuolellakin ja hänellä on kattavat verkostot pääkaupunkiseudulla liittyen asumiseen ja kiinteistöalaan.

Rekrytointiprosessin aikana ********** on osoittanut, että hän on aktiivinen kommunikoija ja viestijä. Ihmisläheisenä ja avoimena viestijänä ja hän on osoittanut hyödyntävänsä viestintätilanteissa erilaisia keinoja edistääkseen näkemyksiään ja hän omaksuu uusia asioita sujuvasti. ********** on tuonut esille kiinnostuksensa ihmisten johtamiseen ja osaamisen kehittämiseen. Hän on tottunut toimimaan erilaisissa verkostoissa ja nykyisessä työssään hän on ollut säännöllisesti yhteistyössä kunnallisten ja kaupunkien omistamien asuntoyhtiöiden asiakkuusjohdon kanssa sekä aktiivisesti mukana myös muun muassa ********** asiakkuusryhmässä.

Molemmat kärkihakijat ovat osoittaneet esimerkkien avulla valmiuksiaan johtajana ja siten edellytyksiä mahdollistaa myönteistä henkeä organisaatiossa. Lisäksi molemmat kärkihakijat ovat osoittaneet yhteistyökykyisyyttä ja kykyä tehdä vaativaakin sidosryhmäyhteistyötä. He ovat myös kohdanneet työssään paineisia tilanteita, kuten haastavia priorisointeja aikapaineisissa toimeksiannoissa ja kyenneet toimimaan niissä onnistuneesti.

Kun huomioidaan asumispalvelupäällikön toimintaympäristö sekä organisaation kehittämisen tavoitteet, katsotaan että ********** pystyy parhaiten luomaan onnistumisen edellytykset uudistuvan palvelun toiminnalle tavoitteellisella ja laatuhakuisuuteen tähtäävällä johtamisotteellaan. Verrattuna muihin haastateltuihin hakijoihin, hänellä nähtiin hakuasiakirjoihin, henkilöarviointiin sekä haastatteluissa osoitettuun soveltuvuuteen perustuvan kokonaisarvion perusteella olevan parhaat valmiudet ja kyvyt asumisen palveluiden johtamiseen aktiivisella ratkaisukeskeisellä otteella sekä näkemyksellisyyttä ja tuloshakuista toimeenpanokykyä palvelun toiminnan ja talouden kehittämiseen. Kokonaisarvioinnin perusteella voidaan katsoa, että ********** on parhaat edellytykset edellä kuvattujen asumispalvelupäällikön virkaan kuuluvien tehtävien hoitamiseen.

Johtamiskokemuksen lisäksi ********** on syvällistä ja monipuolista substanssiosaamista asumisen palveluihin liittyen. Hänen valintaansa puoltaa todennettu vahva ja monipuolinen johtamiskokemus kiinteistö- ja asumisen palveluiden alalta eri roolien ja palveluiden osalta sekä näkökulmaa johtamisesta niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla. Hänen vahvuuksiinsa kuuluu erinomaiset vuorovaikutustaidot sekä strategisen että operatiivisen tason johtamisvalmiudet ja valmiudet käydä keskusteluja niin johto- kuin asiantuntijatason kanssa. Nähdään myös, että ********** on kehittämishenkinen johtaja, jolla on vakuuttavaa näkemystä siitä, miten asumisen palveluiden toimintatapoja ja työkaluja tulisi tulevaisuudessa kehittää pitkäjänteisesti, minkä katsotaan hyödyttävän johtamista ja kehittämistä koko kaupunkiorganisaation kannalta suotuisaan suuntaan.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 18.03.2024

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätietojen antaja

Mari Randell, asiakkuusjohtaja, puhelin: 09 310 25823

mari.randell@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Hakijalista KYMP-03-93-23 asumispalvelupäällikkö
2. Hakijayhteenveto KYMP-03-93-23 asumispalvelupäällikkö

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.