Virkasuhteen täyttäminen, lapsiperheiden hyvinvointi ja terveys, perheiden erityispalvelut, johtava psykologi, SOTEPE-01-911-23

HEL 2024-002691
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 3

Johtavan psykologin viran täyttäminen, Lapsiperheiden hyvinvointi ja terveys/perheiden erityispalvelut, työavain SOTEPE-01-911-23

Perheiden erityispalvelujen päällikkö

Päätös

Perheiden erityispalvelujen päällikkö päätti ottaa koulutuksen, kokemuksen ja haastattelussa osoitetun soveltuvuuden perusteella psykologian maisteri ********** johtavan psykologin virkaan (vakanssinumero 084800, toimintayksikkö 395140, työpiste 100001) 1.4.2024 lukien 4333,84 euron tehtäväkohtaisen kuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin ja viranhoitomääräyksessä tarkemmin määrätyin ehdoin.

Koeaika on 6 kuukautta.

Selvitys terveydentilasta saatu jo aiemmin.

Päätöksen perustelut

Johtavan psykologin virka tulee avoimeksi 1.4.2024 edellisen viranhaltijan jäädessä eläkkeelle.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallinnon delegointipäätöksen 22.12.2022 § 199 mukaan johtavan psykologin virkaan ottaa perheiden erityispalvelujen päällikkö.

Perheneuvolan johtavan psykologin tehtäväkuvaan kuuluu moniammatillisen alueellisen perheneuvolatyöryhmän johtaminen ja siihen liittyvä yksilöhuollon päätöksenteko sekä perheneuvolakokonaisuuden johtamiseen osallistuminen, psykologien ammatillinen esimiehisyys omassa ja rinnakkaistyöryhmässä, kasvatus- ja perheneuvonnan asiakas- ja asiantuntijatyö sekä alueellinen yhteistyö perhekeskuskokonaisuudessa ja muussa palveluverkostossa.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää tehtävän vaativuuden mukaista osaamista, kasvatus- ja perheneuvonnan asiakastyön työkokemusta, hyviä vuorovaikutustaitoja sekä kykyä toimia moniammatillisessa työryhmässä.

Eduksi luettiin työkokemus kasvatus- ja perheneuvonnasta sekä muu lapsiperheiden parissa tehty vanhemmuuden ja perhesuhteiden tukea sekä lapsen/nuoren mielenterveyttä edistävä työ, kasvatus- ja perheneuvonnan erikoistumiskoulutus sekä muu lasten/nuorten ja perheiden hoidolliseen kohtaamiseen valmiuksia antava lisäkoulutus sekä esihenkilökokemus.

Johtavan psykologin virka (vakanssinumero 84800) on ollut julkisesti haettavana 21.12.2023–10.1.2024 kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun sisäisessä ja ulkoisessa haussa.

Määräajassa hakemuksen jätti 1 hakija.

Hakemuksen jättäneellä on vaadittu kelpoisuus. Hänet haastateltiin 18.1.2024. Haastattelijoina olivat perheiden erityispalvelujen päällikkö ********** ja perheneuvolan päällikkö **********

********** on koulutukseltaan psykologian maisteri ja laillistettu psykologi. **********

Koulutuksen, kokemuksen sekä haastattelussa osoitetun sopivuuden perusteella ********** on hyvät edellytykset johtavan psykologin viran tehtävien hoitamiseen perheneuvolan idän työryhmässä.

Päätös tullut nähtäväksi 23.02.2024

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Leena Lehikoinen, perheneuvolan päällikkö, puhelin: 09 310 58241

leena.lehikoinen@hel.fi

Päättäjä

Terhi Tuominiemi-Lilja
perheiden erityispalvelujen päällikkö

Liitteet (pdf)

1. Hakijalistaus

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.