Avustuksen hakeminen, valtionavustus, koulujen kerhotoiminnan tukeminen ja kehittäminen 2024–2025, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

HEL 2024-002986
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 39

Valtion erityisavustuksen hakeminen koulujen kerhotoiminnan kehittämiseksi vuodelle 2024–2025

Perusopetusjohtaja

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti hakea koulun kerhotoiminnan tukemiseen ja kehittämiseen Opetushallituksen valtionavustusta 105 000 euroa. Omarahoitusosuus 30 % eli 45 000 euroa katetaan kunkin kaupungin peruskoulun määrärahasta koulukohtaisen laskelman mukaan. Koulun kerhotoiminta toteutetaan suomen- ja ruotsinkielisissä kaupungin peruskouluissa. Avustuksella toteutettava kerhotoiminta kohdentuu ajalle 1.1.2025 – 31.12.2025. Myönnettävällä avustuksella jatketaan aikaisempaa kerhotoiminnan tukemista ja kehittämistä Helsingissä.

Lisäksi perusopetusjohtaja päätti valtuuttaa hallinto- ja tukipalvelujen projektipäällikkö ********** toimimaan koulun kerhotoiminnan valtionavustuksen sähköisessä hakujärjestelmässä asiointiroolissa hankehakemuksen osalta.

Päätöksen perustelut

Opetushallitus asetti haettavaksi valtion erityisavustuksen koulun kerhotoiminnan toteuttamiseen ja kehittämiseen vuosille 2024–2025. Hakuaika on 1.2.2024-14.3.2024. Koulun kerhotoimintaan myönnetään enintään 2 865 000 euroa. Avustusta voidaan myöntää kunnille ja kuntayhtymille sekä yksityisille opetuksen järjestäjille, joilla on perusopetuksen järjestämislupa. Helsingin kaupungilla on perusopetuksen järjestämislupa. Valtionavustus kohdennetaan ensisijaisesti 3.–9.luokkalaisten oppilaiden kerhotoimintaan.

Valtionavustuksen yleisinä tavoitteina on kerhotoiminnalla tukea oppilaiden keskinäistä vuorovaikutusta ja mahdollistaa oppilaiden osallistumisen kerhotoiminnan suunnitteluun ja toteutukseen, tukea oppilaiden psyykkistä ja fyysistä hyvinvointia, vahvistaa osaltaan oppilaiden laaja-alaista osaamista, antaa mahdollisuuksia luovaan toimintaan. Lisäksi tavoitteena on suunnata kerhotoimintaa alueille, joissa on tarjolla vähän harrastetoimintaa lapsille ja nuorille ja järjestää kerhotoimintaa siten, että mahdollisimman monella oppilaalla on mahdollisuus osallistua.

Helsingissä kerhotarjonta on monipuolista, sisältäen muun muassa liikuntaa, kulttuuria ja taidetta, tieto- ja viestintäteknologiaa, tunne- ja vuorovaikutustaitoja. Kerhoja järjestetään myös oppiainesisältöihin liittyen, esimerkiksi kielten, luonnontieteiden tai käsityön teemoissa. Lisäksi kehitetään yhteistyörakenteita kaupungin sisällä kulttuuri ja vapaa-ajan toimialan kanssa liittyen harrastamisen Suomen malliin.

Koulujen kerhotoiminta edistää Helsingin hyvinvointisuunnitelman mukaista päämäärää, että jokaisella lapsella ja nuorella olisi harrastus. Tutkimusten mukaan helsinkiläislapset, joilla on viikoittainen harrastus, kokevat muita harvemmin yksinäisyyttä, koulustressiä, nukkumisvaikeuksia, mieliala-ailahteluita ja koulukiusaamista. Koulujen kerhotoiminnan tavoitteena on tarjota oppilaille matalalla kynnyksellä koulupäivien jälkeistä toimintaa, jolla ehkäistään yksinäisyyttä, vahvistetaan tunne- ja vuorovaikutustaitoja sekä tuetaan yhteisöön kuulumista, lasten oppimista ja osallisuutta. Koulun kerhotoiminta on osa koulun arkea ja tukee koulun opetussuunnitelman toteutumista. Kerhoavustus kohdennetaan Helsingissä pääsääntöisesti 3.–9.luokkalaisten oppilaiden kerhotoimintaan. Helsingissä on tunnistettu lasten ja nuorten vapaa-ajan eriarvoistuminen. Esimerkiksi ulkomaalaistaustaisilla, perheen taloudellisen tilanteen heikommaksi kokevilla tai yksinhuoltajaperheissä asuvilla lapsilla ja nuorilla on muita harvemmin jokin viikoittainen harrastus. Kerhotoiminnan kehittämiseen liittyvällä avustuksella voidaan kohdentaa kerhotoimintaa erityisesti edellä mainituille ryhmille.

Koulun kerhotoiminta tukee Helsingin Lasten ja nuorten osallisuutta vahvistavaa toimintaa. Kerhotoiminnan kautta jokainen lapsi ja nuori nähdään arvostettuna yhteisön jäsenenä ja he saavat vaikuttamismahdollisuuksia omassa arjessaan. Kerhoja järjestetään oppilaiden toiveiden perusteella ja oppilaita osallistaen.

Rahoitusjohtajan päätöksen 103 §, 10.12.2018 mukaan valtionavustusten sekä niihin verrattavien etuuksien hakemisen toimivalta on siirretty perusopetusjohtajalle kasvatuksen ja koulutuksen toimialaan liittyvien valtionavustusten sekä niihin verrattavien etuuksien hakemisessa.

Päätös tullut nähtäväksi 04.03.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Taina Torniainen, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 29960

taina.torniainen@hel.fi

Päättäjä

Outi Salo
perusopetusjohtaja