Toimintakertomus vuodelta 2023, tarkastustoimi

HEL 2024-003104
Asialla on uudempia käsittelyjä
3. / 22 §

Tarkastuslautakunnan ja -viraston toimintakertomus 2023

Tarkastuslautakunta

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti hyväksyä tarkastuslautakunnan ja
-viraston vuoden 2023 toimintakertomuksen.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Hallintojohtaja on tehnyt 2.2.2011 § 7 päätöksen virastojen ja laitosten toimintakertomuksista. Ohjeen mukaan toimintakertomuksen tulee tarjota lukijalleen selkeästi ja havainnollisesti tietoja viraston kertomusvuoden toiminnasta, asetettujen tavoitteiden toteutumisesta, taloudesta, henkilöstöstä sekä organisaatiosta. Toimintakertomuksessa on lisäksi aina kerrottava olennaiset toiminnassa ja organisaatiossa tapahtuneet muutokset. Lautakunnan hyväksymä toimintakertomus lähetetään kaupunginhallitukselle tiedoksi.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 11.03.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Lisätietojen antaja

Vilma Lamminpää, controller, puhelin: +358931036581

vilma.lamminpaa@hel.fi