Käyttösuunnitelman vahvistaminen 2024, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, perusopetuksen palvelukokonaisuus

HEL 2024-003144
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 3

Perusopetuksen aluepäällikön 2024 käyttösuunnitelman vahvistaminen, perusopetuksen alue 3

Perusopetuksen aluepäällikkö 3

Päätös

Perusopetusalueen 3 aluepäällikkö päätti vahvistaa alueen yksiköiden määrärahat ja vastuuhenkilöt liitteen 1 mukaisesti. Alueen kokonaiskehys on 53 287 017 €, josta ulkopuolisen rahoituksen osuus on 578 311 €.

Päätöksen perustelut

Toimialajohtaja päätti 30.1.2024 §9 ja muutospäätöksellä 14.2.2024 §12 toimialan palvelukokonaisuuksien käyttömenojen ja investointien määrärahat sekä niiden vastuuhenkilöt ajalle 1.1.–31.12.2024.

Perusopetusjohtaja on kyseisen päätöksen pohjalta vahvistanut palveluiden määrärahat 29.2.2024 § 37. Kyseisen päätöksen perusteella aluepäällikkö vahvistaa alueensa yksiköiden kehykset ja vastuullaan olevien määrärahojen käyttösuunnitelman. Koulukohtaiset käyttösuunnitelmat vahvistaa koulujen johtokunnat.

Koulujen kehykset tarkistetaan syksyllä 2024 käytettävissä olevan määrärahan puitteissa. Vuoden 2024 talousarvion noudattamisohjeen mukaisesti vuodelle 2024 kertaluonteiseen palkitsemiseen (kertapalkkiot ja ideapalkkiot) on varattu käyttösuunnitelmissa määräraha, joka on suuruudeltaan 1,5 % henkilöstön vuotuisesta säännöllisen työajan palkkasummasta. Perusopetuksen alueen 3 määrärahoissa palvelun päällikön ja lähiesimiesten osuus kertapalkkioista on yhteensä 300 333 € (ilman sivukuluja).

Päätös tullut nähtäväksi 06.03.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Hanna Blomqvist, controller, puhelin: 09 31037696

hanna.u.blomqvist@hel.fi

Päättäjä

Kimmo Mustonen
perusopetuksen aluepäällikkö 3