Hankerahoitus, Kykyä ja halua töihin -hanke, Euroopan sosiaalirahasto plus (ESR+), kaupunginkanslia

HEL 2024-003322
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 28

Osallistuminen Euroopan Sosiaalirahaston ESR+ -hakuun hankkeella “Kykyä ja halua töihin (KYKY)”

Strategiajohtaja

Päätös

Strategiajohtaja päätti hyväksyä Helsingin kaupungin osallistumisen Euroopan Sosiaalirahaston ESR+ -hakuun hankkeella ”Kykyä ja halua töihin” (KYKY).

Samalla strategiajohtaja päätti valtuuttaa elinkeino-osaston työllisyyspalvelut toimimaan kaupungin edustajana kyseisessä hankkeessa ja allekirjoittamaan hankkeen toteuttamiseksi tarvittavat asiakirjat.

Hanke toteutetaan 1.3.2025-30.11.2027 välisenä aikana. Hankkeessa on kaksi partneria: Helsingin kaupunki (osatoteuttaja) ja Metropolia (päätoteuttaja). Yhteistyökumppanina mm. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.

Hankebudjetti on kokonaisuudessaan 1 575 150 euroa, josta Helsingin alustava kokonaisbudjetti on noin 818 275 euroa. Helsingin kokonaisbudjetille haettava ESR+-tuki on arviolta 613 707 euroa (75% hankkeen kuluista), jolloin keskitetystä hanketoiminnasta katettavaksi omarahoitusosuudeksi jää enintään 204 569 euroa.

Helsingin osahankkeen kustannuksiin varaudutaan keskitetyn hanketoiminnan määrärahassa talousarviokohdassa 1 50 04 enintään 204 569 euroa jakautuen kolmelle vuodelle.

Päätöksen perustelut

Hankkeessa pilotoidaan tutkimusnäyttöön ja kansainvälisiin laatukriteereihin perustuvaa IPS - Sijoita ja valmenna! -työhönvalmennusta osana työllisyyspalveluja. Hankkeessa pitkäaikaistyötön saa oikea-aikaisesti tarvitsemansa työllistymistä tukevat sosiaali- ja terveyspalvelut terveystarkastuksesta sosiaaliohjaukseen oikea-aikaisesti samasta paikasta. Hankkeessa mallinnettu työllisyyspalvelujen ja työnantajien välinen yhteistyö avaa lisää työpaikkoja pitkäaikaistyöttömille ja työnantajat saavat motivoituneita työntekijöitä. Lisäksi hankkeessa edistetään yhteiskunnallisten yritysten toimintaa osatyökykyisten työllistäjänä. Hankkeessa pyritään luomaan toimintamalli, joka on skaalattavissa valtakunnallisesti. Tavoitteena on, että toimintamalli juurtuu Helsingissä osaksi pitkäaikaistyöttömien työllistymisen tuen palveluja.

Hankkeeseen osallistuu 300 pitkäaikaistyötöntä. Tavoite on, että heidän työ- ja toimintakykynsä on parantunut, ja heistä puolet on työllistynyt tai siirtynyt koulutukseen. Tulostavoitteena on, että työnantajien valmiudet rekrytoida pitkäaikaistyöttömiä ovat lisääntyneet ja 60 työnantajaa on työllistänyt pitkäaikaistyöttömiä työntekijöitä. Helsingin työllisyyspalveluissa asiantuntijoiden osaaminen on vahvistunut pitkäaikaistyöttömien työllistämisestä ja tuen tarpeista, mieserityisestä työotteesta, tarvelähtöisten ja työllisyyttä edistävien sote-palvelujen toteuttamisesta sekä työnantajayhteistyöstä.

Hankkeen tuloksena on syntynyt pitkäaikaistyöttömien työllistämiseksi toimintamalli, joka koostuu IPS- Sijoita ja valmenna! -työhönvalmennuksesta, työllistymistä tukevien sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisuudesta, työnantajapalveluista sekä toimintamallin käyttöönoton ja kehittämisen tuesta. Toimintamalli on käytössä Helsingin kaupungille ja se on levitettävissä muille alueille.

Hankkeen vaikutukset kuntatalouteen ovat mittavat. Jo hankkeen aikana työttömyyspäivärahojen kuntaosuuksien säästön arvioidaan olevan noin miljoona euroa vuodessa, kun yhteensä 150 pitkäaikaistyötöntä työllistyy tai siirtyy koulutukseen.

Kansliapäällikön tekemän delegointipäätöksen (4.8.2021 § 164) mukaan strategiajohtaja päättää kaupungin puolesta Euroopan Unionin rahoituksen hakemisesta miljoonaan euroon asti.

Päätös tullut nähtäväksi 03.04.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Qiongfang Zheng, Erityisasiantuntija, puhelin: 09-310 34278

qiongfang.zheng@hel.fi

Hanna Huumonen, Johtava asiantuntija, puhelin: +358405594670

Hanna.huumonen@hel.fi

Päättäjä

Markus Kühn
strategiajohtaja
Heikki Pursiainen
Kaupunkitietopalveluiden päällikkö