Hankerahoitus, Kiertotalous olemassa olevassa rakennuskannassa -hanke, Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), kaupunginkanslia

HEL 2024-003328
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 19

Osallistuminen Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitushakuun “Kiertotalous olemassa olevassa rakennuskannassa” -hankkeella

Strategiajohtaja

Päätös

Strategiajohtaja päätti hyväksyä Helsingin kaupungin osallistumisen Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitushakuun “Kiertotalous olemassa olevassa rakennuskannassa (KIORA)” -hankkeella.

Samalla strategiajohtaja päätti valtuuttaa kaupunginkanslian elinkeino-osaston yrityspalvelut -yksikön toimimaan kaupungin edustajana kyseisessä hankkeessa, allekirjoittamaan hankkeen toteuttamiseksi tarvittavat asiakirjat sekä vastaamaan hankkeen hausta ja hallinnoinnista.

Hanke toteutetaan 1.10.2024–30.9.2026 välisenä aikana. Hankkeessa on kolme partneria: Helsingin kaupunki, Espoon kaupunki (päätoteuttaja), Vantaan kaupunki ja HSY.

EAKR-rahoitusta haetaan pääkaupunkiseudun ekosysteemisopimuksen (HEVi) puitteissa (60 %). Hankkeen kokonaisbudjetti on 770 000 euroa ja ulkoisen tuen suuruus 462 000 euroa. Helsingin kaupungin osahankkeen budjetti on 236 140 euroa, jolle EAKR-tukea haetaan 141 683 euroa. Omarahoitustarpeeksi jää 94 456 euroa, jonka kattamiseen varaudutaan keskitetyn hanketoiminnan määrärahassa talousarviokohdasta 1 50 04.

Päätöksen perustelut

Hankkeen tavoitteena on laajentaa rakentamisen kiertotalouden klusteria siten, että yrityksille on tarjolla samalla kertaa kolme kaupunkia testi- ja pilotointialustaksi. Tämän käytännön toteutumisen käynnistämiseksi toteutetaan yhteinen innovaatiohaaste.

Hankkeella saadaan luotua yhdenmukaisempia käytäntöjä ja tiivistetään kaupunkien välistä yhteistyötä ja rajapintaa yrityksiin, jotta erityisesti pienet ja keskisuuret yritykset pystyvät seuraamaan rakentamisen kiertotalouteen liittyvää kehitystä ja kaupunkien toimintaa pääkaupunkiseututasoisesti.

Hankkeella laajennetaan kiertotalouden klusterin toimintaa kohti biotalouden ratkaisuja, esimerkiksi uudet luonnonmukaisemmat rakennusmateriaalit ja purkupuun uudelleenkäyttö.

Tavoitteena on myös olemassa olevan rakennuskannan elinkaaren pidentäminen, ehjänä purkamisen uusien teknologioiden mahdollistaminen sekä uudelleenkäytön liiketoiminnan edistäminen. Teemat ovat mukana hankkeen puitteissa toteutettavassa innovaatiohaasteessa.

Hankkeen yhtenä tehtävänä on yrityslähtöisesti kehittää kiertotalouden klusteriohjelman mukaista yhteistyötä Helsingin, Vantaan ja Espoon kaupunkien välillä. Hankkeen sidosryhmä koostuu laajalti niin Helsingin kiertotalouden klusteriohjelman jäsenyrityksistä, kuten alueen kaupunkien asianomaisten kaupunkiyksiköiden edustajista, teemaan liittyvistä yrityksistä, sekä alueella toimivista tutkimus-, kehitys ja innovaatio-organisaatioista.

Kansliapäällikön tekemän delegointipäätöksen (4.8.2021 § 164) mukaan strategiajohtaja päättää kaupungin puolesta Euroopan Unionin rahoituksen hakemisesta miljoonaan euroon asti.

Päätös tullut nähtäväksi 13.03.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Qiongfang Zheng, Erityisasiantuntija, puhelin: 09-310 34278

qiongfang.zheng@hel.fi

Päättäjä

Markus Kühn
strategiajohtaja
Reetta Sariola
strategiapäällikkö