Virkasuhteen täyttäminen, kaupunkiympäristön toimiala, hallinto- ja tukipalvelut, hankintapalvelut, hankintapäällikkö, KYMP-04-12-24

HEL 2024-003462
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 22

Kaupunkiympäristön toimialan hallinto- ja tukipalvelut -palvelukokonaisuuden hankintapalvelujen hankintapäällikön viran täyttäminen

Kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Päätös

Toimialajohtaja päätti valita diplomi-insinööri ********** hankintapalvelujen hankintapäälliköksi 7 135,84 euron kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin. Virkaan valittavan kanssa sovitaan erikseen päivämäärästä, jolloin hän ottaa viran vastaan.

Mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa, eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, on päätös tällaisen henkilön osalta ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä 30 päivän kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Virassa on kuuden kuukauden (6 kk) koeaika.

Päätöksen perustelut

Hakuprosessin ja viran kuvaus

Toimialajohtaja päätti 8.1.2024 myöntää eron hankintapäällikkö ********** 14.2.2024 alkaen.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 14 luvun 1 §:n 5. kohdan mukaan toimialajohtaja ottaa palvelukseen toimialan viranhaltijat ja työntekijät. Toimialajohtaja ei ole delegoinut toimivaltaa hallintojohtajan suoran alaisen valinnasta, joten toimialajohtaja on toimivaltainen päättämään asiasta.

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan toimintasäännön 6 luvun 3 kohdan mukaan palvelun päällikön tehtävänä on suunnitella, seurata ja valvoa johtamansa hallinnollisen kokonaisuuden toimintaa sekä vastata sen tuloksellisuudesta ja tavoitteiden saavuttamisesta. Hänen tehtävänä on johtamansa hallinnollisen kokonaisuuden suorituskyvyn ja toiminnan tuloksellisuuden kehittäminen ja ylläpito. Palvelun päällikön tehtävänä on käyttää hallintosäännössä tai sen perusteella määrättyä toimivaltaa.

Virkoja täytettäessä tulee ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Hankintapäällikön viran kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto sekä suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Viran edellytyksenä on kokemus hankintatoimesta sekä hankintojen johtamisesta ja kehittämisestä. Lisäksi edellytetään useamman vuoden kokemusta johtamis- ja esihenkilötyöstä. Eduksi katsotaan kokemus julkisista hankinnoista ja hankintalain soveltamisesta, strateginen näkemys hankintatoimesta ja käytännön kokemus vaativista hankinnoista. Myös aikaisempaa kokemusta johdon kumppanina toimimisesta arvostetaan.

Hakuilmoituksen mukaan virkaan etsittiin organisointi- ja toimeenpanokykyistä ja toimeen tarttuvaa uudistajaa, luotettavaa ja yhteistyökykyistä sisäisten ja ulkoisten yhteistyöverkostojen rakentajaa ja tiimipelaajaa, jolla on ratkaisukeskeinen ja suunnitelmallinen työote. Kokonaisvaltainen johtamisote, kokemus ja näytöt valmentavasta ja muutosjohtamisesta, erinomaiset neuvottelu- ja vuorovaikutustaidot, kyky esittää ja viestiä asiat selkeästi suullisesti ja kirjallisesti katsottiin hyödyllisiksi tehtävän hoitamisen kannalta.

Kaupungilla johdon tehtävissä sovelletaan kokonaispalkkajärjestelmää, jonka soveltamispiiriin kuuluvat johdon tehtävät sijoitetaan johdon roolirakennemallin mukaisiin vaativuusluokkiin (KP 22.11.2022, § 219). Palkka määräytyy tehtävän vaativuuden sekä tehtävässä menestymisen edellyttämän kokemuksen mukaan.

Hakijat ja rekrytointiprosessi

Virka on ollut julkisesti haettavana 4.-21.3.2024. Ilmoitus julkaistiin Helsingin kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun sisäisessä sekä ulkoisessa haussa. Hakuilmoitus oli esillä kaupungin rekrytointisivuilla osoitteessa hel.fi sekä Työmarkkinatorin, Linkedinin ja Duunitorin verkkosivuilla.

Virkaa haki hakuajan kuluessa 31 henkilöä. Hakijoista 28 täytti viran kelpoisuusvaatimukset hakemusten perusteella. Hakijaluettelo on liitteenä 1. Hakijoiden esittämät ansiot, koulutus, kielitaito ja työkokemus ilmenevät hakemuksista. Hakemuksista laadittu yhteenveto on liitteenä 2.

Haun ensimmäinen vaihe toteutettiin videohaastatteluna 25.3.-1.4.2024. Videohaastatteluun kutsuttiin 13 hakijaa, joilla arvioitiin olevan täytettävän viran kannalta sopivinta kokemusta ja näyttöjä hankintapalvelujen esihenkilö- ja johtotehtävistä viran hoidossa onnistumisen kannalta. Kaikki videohaastatteluun kutsutut täyttivät viran kelpoisuusvaatimukset. Hakijoiden videohaastatteluja arvioivat hallintojohtaja ********** talous- ja suunnittelupäällikkö ********** infrapäällikkö ********** ja henkilöstösuunnittelupäällikkö **********

Videohaastattelujen perusteella ensimmäiselle haastattelukierrokselle kutsuttiin kuusi hakijaa: ********** Haastatteluun kutsutuilla hakijoilla arvioitiin olevan viran kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakemuksen ja videovastausten kautta esiin tuotuja edellytyksiä johtaa ja kehittää hankintapalveluja, toimia palvelun esihenkilönä ja toimialan johdon kumppanina. Edellä mainittujen kriteereiden lisäksi haastatteluun kutsutuilla nähtiin edellytyksiä näkemykselliseen ja linjakkaaseen johtamiseen. Ensimmäiselle haastattelukierrokselle valittujen henkilöiden näkemykset olivat monipuolisia ja kuvastivat johtamisajattelua ja johtamisen tasoa, jollaista toimiala johdoltaan edellyttää. Hakijoita haastattelivat 8.-17.4.2024 hallintojohtaja ********** talous- ja suunnittelupäällikkö ********** infrapäällikkö ********** ja henkilöstösuunnittelupäällikkö **********

********** on valmistunut Itä-Suomen yliopistosta hallintotieteiden maisteriksi 2013. Hän on toiminut **********

Hakemuksen ja haastattelun perusteella ********** on hyvää kokemusta hankintatoimesta sekä hankintojen johtamisesta ja kehittämisestä. Hänellä on kokemusta johtamis- ja esihenkilötyöstä ********** Hänellä on pitkäaikaista kokemusta julkisista hankinnoista ja hankintalain soveltamisesta sekä hyvää strategista näkemystä hankintatoimesta. Käytännön kokemusta vaativista hankinnoista hänellä on ********** Hän toimii nykyisessä tehtävässään johdon kumppanina. Hänen vahvuutenaan ovat laaja ja monipuolinen kokemus erilaisista hankinnoista, hyvä kokemus hankintatoimen ja hankintojen johtamisesta sekä kehittämisestä ja näkemyksellisyys strategisesta hankintatoimesta. Erityistä osaamista hänellä on sopimusten hallinnasta.

********** on valmistunut ********** maisteriksi ********** 2019. Hän on toiminut **********

Hakemuksen ja haastattelun perusteella ********** on jonkin verran kokemusta hankintatoimesta sekä hyvää kokemusta hankintojen johtamisesta ja kehittämisestä. Hänellä on ********** useamman vuoden johtamis- ja esihenkilökokemusta. Hänellä on pitkäaikaista kokemusta julkisista hankinnoista ja hankintalain soveltamista sekä jonkin verran strategista näkemystä hankintatoimesta. Hänellä on myös pitkäaikaista käytännön kokemusta vaativista hankinnoista ********** Hän on toiminut esittelijän ja asiantuntijan roolissa johdon kumppanina. Hänen vahvuutenaan ovat hyvä käytännön kokemus vaativista hankinnoista ja johtamiskokemus.

********** on valmistunut tradenomiksi (YAMK) Jyväskylän ammattikorkeakoulusta 2018. Hän on toiminut **********

Hakemuksen ja haastattelun perusteella ********** on kokemusta hankintatoimesta sekä hyvää kokemusta hankintojen johtamisesta ja kehittämisestä. Hänellä on useamman vuoden johtamis- ja esihenkilökokemusta ja pitkäaikaista kokemusta julkisista hankinnoista. Hankintalakia hän on soveltanut ********** Hänellä on jonkin verran virassa tarvittavaa strategista näkemystä hankintatoimesta ja useamman vuoden kokemusta vaativista hankinnoista. Hän on toiminut esittelijän ja asiantuntijan roolissa johdon kumppanina. Hänen vahvuutenaan ovat kokemus eri tasoisista hankintatehtävistä eri organisaatioissa, vaativista hankinnoista, hyvä kokemus hankintojen johtamisesta ja kehittämisestä sekä useamman vuoden kokemus johtamis- ja esihenkilötyöstä.

********** on valmistunut Helsingin yliopistosta oikeustieteen maisteriksi 2002. Hän on toiminut **********

Hakemuksen ja haastattelun perusteella ********** on kokemusta hankintatoimesta ja hankintojen johtamisesta sekä ja hyvää ymmärrystä hankintojen kehittämisestä. Hänellä on useamman vuoden esihenkilökokemusta ja jonkin verran johtamiskokemusta ********** Hänellä on pitkäaikaista tuntemusta ja kokemusta julkisista ja toimialan hankinnoista sekä hankintalain soveltamisesta. Hänellä on jonkin verran strategista näkemystä hankintatoimesta ja hyvää kokemusta vaativista hankinnoista. Hän on työssään ********** toiminut johdon kumppanina. Hänen vahvuutenaan ovat hankintajuridiikan kokemus, esihenkilökokemus sekä monipuolinen kokemus ja hyvä ymmärrys hankintojen kehittämisestä.

********** on valmistunut diplomi-insinööriksi Teknillisestä korkeakoulusta 2002. Hän on toiminut **********

Hakemuksen ja haastattelun perusteella ********** on hyvää kokemusta hankintatoimesta sekä erinomaista kokemusta hankintojen johtamisesta ja kehittämisestä. Hänellä on useamman vuoden kokemusta johtamis- ja esihenkilötyöstä ********** Julkisista hankinnoista hänellä on useamman vuoden kokemusta sekä jonkin verran kokemusta hankintalain soveltamisesta sekä kykyä ja valmiutta syventää hankintalain osaamistaan. Hänellä on erinomaista strategista näkemystä hankintatoimesta ja vaativista hankinnoista. Hän on toiminut pitkään johdon kumppanina. Hänen erityisenä vahvuutenaan ovat hyvä kokemus hankintatoimesta sekä erinomainen kokemus hankintojen johtamisesta ja kehittämisestä, erinomainen strateginen näkemyksellisyys hankintatoimesta, monipuolinen kokemus vaativista ********** hankinnoista ja kokemus johdon kumppanina toimimisesta.

********** on valmistunut tuotantotalouden diplomi-insinööriksi Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta 2021 ja hankintatoimen insinööriksi (YAMK) Metropolian ammattikorkeakoulusta 2016. Hän on toiminut **********

Hakemuksen ja haastattelun perusteella ********** on hyvää kokemusta hankintatoimesta sekä monipuolinen kokemus hankintojen johtamisesta ja kehittämisestä. Hänellä on useamman vuoden kokemusta johtamis- ja esihenkilötyöstä ********** Hänellä on pitkäaikaista kokemusta julkisista hankinnoista sekä hankintalain soveltamisesta. Hänellä on strategista näkemystä hankintatoimesta ja laaja-alaista kokemusta vaativista hankinnoista. Hän on toiminut esittelijän ja asiantuntijan roolissa johdon kumppanina. Hänen vahvuutenaan ovat useamman vuoden kokemus johtamis- ja esihenkilötyöstä, hyvä kokemus hankintatoimesta sekä monipuolinen kokemus hankintojen johtamisesta ja kehittämisestä myös teknisellä toimialalla.

Kaikilla haastatteluun kutsutuilla arvioitiin olevan virassa tarvittavaa kokemusta hankintatoimesta sekä hankintojen johtamisesta ja kehittämisestä sekä useamman vuoden kokemusta johtamis- ja esihenkilötyöstä erilaisten roolien kautta. Johtamiskyky ja -ote, strateginen näkemyksellisyys hankintatoimesta, käytännön kokemus vaativista hankinnoista, aikaisempi kokemus johdon kumppanina sekä kokemus johtaa hankintatoimea ja hankintoja arvioitiin yhdistyvän parhaiten ********** Jatkoon valituilla hakijoilla todettiin olevan laaja-alaisinta näkemystä johtamaan ja kehittämään kaupunkiympäristön toimialan hankintatoimea samalla tukien myös toimialan tavoitteiden toteutumista.

Näiden arvioiden perusteella hakijat ********** kutsuttiin henkilöarviointiin ja toiselle haastattelukierrokselle. Henkilöarvioinnit suoritti Psycon Oy ajalla 24.-26.4.2024. Jatkoon valittuja hakijoita haastattelivat toimialajohtaja ********** hallintojohtaja ********** talous- ja suunnittelupäällikkö ********** sekä henkilöstösuunnittelupäällikkö ********** 7. ja 13.5.2024.

Arviointi

Hankintapäällikkö johtaa noin 25 hengen asiantuntijaorganisaatiota ja toimialan hankintojen volyymi on noin 1,5 miljardia euroa vuodessa. Hankinnoilla on merkittävä rooli kaupunkiympäristön toimialan tavoitteiden saavuttamisessa ja palvelujen järjestämisessä.

Hankintapalvelut vastaa toimialan hankintojen johtamisen, ohjauksen, raportoinnin ja kehittämisen tuesta. Lisäksi palvelu antaa juridista ja kaupallista neuvontaa toimialan hankintojen tekemiseen.

Hankintapäällikön tehtäviin kuuluvat toiminnan, henkilöstön ja talouden johtaminen ja tavoitteiden saavuttaminen tuloksekkaasti.

Hankintapäällikkö vastaa toimialan hankintojen kehittämisen johtamisesta. Hankintapäällikkö toimii kahden yksikön päällikön ja kahden projektipäällikön esihenkilönä ja on hallinto- ja tukipalvelujen johtoryhmän ja kaupunkitasoisen hankintojen koordinaatioryhmän jäsen.

Lopullinen vertailu suoritettiin kolmen kärkihakijan, ********** välillä.

Hankintapäällikön tehtävässä onnistumiseksi tarvitaan organisointi- ja toimeenpanokykyistä ja toimeen tarttuvaa uudistajaa. Toisen kierroksen haastatteluissa erityistä huomiota kiinnitettiin hankintapalvelun johtamiseen sekä hankintatoimen ja hankintojen kehittämiseen.

********** on hyvää kokemusta hankintatoimesta sekä hankintojen johtamisesta ja kehittämisestä. Hän on toiminut ********** ja kehittänyt hankintatoimea kohti keskitetympään suuntaan, luonut hankintakategoriat ja niille hankintakategoriastrategiat. Lisäksi hänellä on kokemusta hankintojen kilpailutuskalenterin kehittämisestä ja hankintajärjestelmäprojektiin osallistumisesta.

********** on hyvää kokemusta hankintatoimesta sekä erinomaista kokemusta hankintojen johtamisesta ja kehittämisestä. Hän on toiminut ********** ja toiminut hankinnan kehitysryhmän jäsenenä kehittäen hankintaprosessia ja parantaen hankinnan toimintatapoja. ********** hän vastasi hankintaosaamisen kehittämisestä ja ********** hänen vastuullaan oli hankintojen toimittajasuhteiden kehittäminen.

********** on hyvää kokemusta hankintatoimesta sekä monipuolinen kokemus hankintojen johtamisesta ja kehittämisestä. Hän on osallistunut ********** toimiessaan ********** uudelleen organisointiin ja hankintaprosessin kehitystyöhön. ********** hänelle on kertynyt kokemusta toimittajasuhteiden kehittämisestä.

Hankintapäällikön tulee olla luotettava ja yhteistyökykyinen sisäisten ja ulkoisten yhteistyöverkostojen rakentaja ja tiimipelaaja, jolla on ratkaisukeskeinen ja suunnitelmallinen työote. Toisen kierroksen haastatteluissa arvioitiin hakijan kykyä toimia johdon kumppanina ja yhteistyön rakentajina. Kaikilla kärkihakijoilla on kokemusta johdon kumppanina toimimisesta ja näyttöjä onnistuneen yhteistyön rakentamisesta oman organisaation sisällä ja ulkoisten kumppaneiden kanssa ratkaisukeskeisesti ja suunnitelmallisesti.

Hankintapäälliköllä tulee olla erinomaiset neuvottelu- ja vuorovaikutustaidot sekä kykyä esittää ja viestiä asiat selkeästi suullisesti ja kirjallisesti. Rekrytointiprosessin aikana kaikki kärkihakijat ovat osoittaneet vastauksillaan saavuttaneensa erinomaisia tuloksia neuvotteluissa. Vuorovaikutustaidoiltaan ********** on osoittanut olevansa asiantunteva, viestinnässä selkeä ja päämäärähakuinen. ********** on tottunut työskentelemään uransa aikana haastavissa ja suurissa ********** projekteissa, ja rekrytointiprosessin aikana hän osoittanut olevansa vuorovaikutustilanteissa taitava, aktiivinen, selkeä ja asioiden taustoihin ja faktoihin perehtyvä. ********** on vuorovaikutustaidoiltaan osoittanut olevansa rekrytointiprosessin aikana rauhallisesti asioita lähestyvä, luottamusta herättävä ja viestinnässään selkeä.

Hankintapäällikön tehtävässä painottuvat toimialan yhteisen hankintatoimen kokonaisvaltaisesta toiminnasta ja hankintojen seurannasta vastaaminen, kokonaisvaltainen johtamisote sekä näkemyksellisyys. ********** on kokemusta ********** jossa hän on vastannut organisaation kehittämisestä. Hänellä on kokemusta ********** hankinnoista. Rekrytointiprosessin aikana hän on osoittanut jonkin verran strategista näkemyksellisyyttä ja kokonaisvaltaista johtamisotetta. ********** on kokemusta suurista rakennuttajaorganisaatioista sekä monipuolista kokemusta näiden organisaatioiden vaativista ********** hankinnoista. Hän on osoittanut erinomaista strategista näkemyksellisyyttä ja kokonaisvaltaista johtamisotetta. ********** on kokemusta ********** laaja-alaisista hankinnoista. Rekrytointiprosessin aikana hän on osoittanut, että hänellä on strategista näkemyksellisyyttä ja kokonaisvaltaista johtamisotetta.

Kokemus ja näytöt valmentavasta ja muutosjohtamisesta katsottiin hyödylliseksi tehtävän hoitamisen kannalta. Kaikilla kärkihakijoilla on kokemusta ja näyttöä valmentavasta ja muutosjohtamisesta.

********** on toiminut esihenkilönä ********** Hänen johtamisotteessaan korostuu rekrytointiprosessin perusteella keskusteleva, henkilöstön sisäistä yhteistyötä korostava ja vastuuttava lähestymistapa. ********** on monipuolista kokemusta eri ********** esihenkilönä toimimisesta. Rekrytointiprosessin perusteella hänen johtamisotteeseensa kuuluu tavoitteiden kautta johtaminen, ratkaisukeskeisyys, systemaattisuus ja valmentava ote. ********** on toiminut ********** esihenkilönä ja ********** esihenkilönä. Hänen johtamisotteensa rekrytointiprosessin perusteella on esimerkillä, valmentavalla, osallistavalla ja vastuuttavalla otteella johtaminen.

Kun huomioidaan toimialan hankinnat ja niiden volyymit, palvelun tavoitteet, toimintaympäristö ja hankintapäällikön tehtävä, katsotaan että ********** pystyy parhaiten vastaamaan toimintaympäristön tarpeisiin ja hankintapalveluille asetettuihin tavoitteisiin sekä luomaan onnistumisen edellytykset hankintapalvelulle aiemman kokemuksen, osaamisen ja kokonaisvaltaisen johtamisotteen avulla. Verrattuna muihin hakijoihin, hänellä nähtiin hakuasiakirjojen, henkilöarviointiin sekä haastatteluissa osoitettuun soveltuvuuteen perustuvan kokonaisarvion perusteella olevan parhaat valmiudet ja kyvyt hankintapalvelujen johtamiseen tuloksellisesti, näkemyksellisesti ja aktiivisesti toimeen tarttuen.

Johtamiskokemuksen ja -valmiuksien lisäksi ********** on monipuolista kokemusta vaativista ********** hankinnoista, joista suurin osa kaupunkiympäristön toimialan hankinnoista muodostuu. Hänen valintaansa puoltaa strateginen näkemyksellisyys, erinomaiset neuvottelu- ja vuorovaikutustaidot, ratkaisukeskeinen ja suunnitelmallinen työote sekä valmiudet tehdä yhteistyötä sisäisten ja ulkoisten yhteistyöverkostojen kanssa. Lisäksi hänellä on vahvaa näkemystä ja myös opintojen kautta hankittua osaamista strategisesta johtamisesta, osaamisen kehittämisestä sekä kumppanuuksien rakentamisesta sisäisten ja ulkoisten verkostojen kanssa.

Päätös tullut nähtäväksi 24.05.2024

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Leena Sutela, vs. hallintojohtaja, puhelin: 09 310 39841

leena.sutela@hel.fi

Päättäjä

Ville Lehmuskoski
kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Liitteet (pdf)

1. Hankintapäällikkö KYMP-04-12-24 hakijaluettelo
2. Hankintapäällikkö KYMP-04-12-24 hakijayhteenveto

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.