Ajankohtaiskatsaus 2024, Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy

HEL 2024-003472
Asialla on uudempia käsittelyjä
2. / 31 §

Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n ajankohtaiskatsaus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto merkitsi tiedoksi Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n ajankohtaiskatsauksen.

Konsernijaosto kiinnittää huomiota Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n esiin tuomiin odotettavissa oleviin merkittäviin häiriöihin metroliikenteelle ja helsinkiläisten liikkumiselle. Konsernijaosto edellyttää, että jatkovalmistelussa kiinnitetään erityistä huomiota haittojen minimoimiseen ja kehottaa tuomaan metroliikenteen lähivuosien tilanteesta katsauksen kaupunginhallitukselle.

Käsittely

Esteelliset: Tuomas Rantanen
Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys (hallintolain 28.1 § kohta 5)

Asian aikana kuultavina olivat Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n toimitusjohtaja Juha Hakavuori ja hallituksen puheenjohtaja Minna Salminen. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Vastaehdotus:
Maarit Vierunen: Konsernijaosto kiinnittää huomiota Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n esiin tuomiin odotettavissa oleviin merkittäviin häiriöihin metroliikenteelle ja helsinkiläisten liikkumiselle. Konsernijaosto edellyttää, että jatkovalmistelussa kiinnitetään erityistä huomiota haittojen minimoimiseen ja kehottaa tuomaan metroliikenteen lähivuosien tilanteesta katsauksen kaupunginhallitukselle.

Kannattaja: Johanna Laisaari

Kaupunginhallituksen konsernijaosto hyväksyi yksimielisesti Maarit Vierusen vastaehdotuksen mukaan muutetun ehdotuksen.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää merkitä tiedoksi Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n ajankohtaiskatsauksen.

Sulje

Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy

Yhtiön toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia tuottaa
kestävän liikkumisen palveluja, kuten metro-, raitio- ja
lauttaliikenteen sekä kaupunkipyöräilyn palveluja Helsingin
seudulla. Yhtiö rakennuttaa, hoitaa, ylläpitää, valvoo, vuokraa ja
kehittää joukkoliikenteen infrastruktuuria ja siihen liittyviä
tiloja ja toimintoja sekä tarjoaa näihin liittyviä palveluja.

Yhtiö toimii julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön mukaisesti omistajiensa sidosyksikkönä ja yhteishankintayksikkönä. Yhtiö toteuttaa sen vastuulla olevia yleisen edun mukaisia julkisia palveluja ensisijassa omakustannusperiaatteella muiden viranomaishankintayksiköiden kanssa yhteistyössä ja yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n vuoden 2024 budjetin liikevaihto on 260 milj. euroa ja investointibudjetti 164 milj. euroa. Uuden raitiovaunuhankinnan hankintasopimus on tarkoitus allekirjoittaa vuoden 2025 aikana ja uudet raitiovaunut tulevat liikenteeseen vuosien 2027-2034 välillä. Metrolaivaston uusimisen hankesuunnittelu on myös käynnistetty. M400-metrojunat tulevat korvaamaan käytöstä poistuvan M100- ja M200-laivaston. Hankinnan optiojunilla varaudutaan myös automaatioasteen noston mahdollistamaan vuorovälin lyhentämiseen. Uudet metrojunat tulevat liikennöimään vuodesta 2030 eteenpäin.

Kaupunkitasoisesti on käynnissä Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n konsernirakenneselvitys Vantaan ratikkahankkeeseen liittyen.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 99,90 %.

Omistajastrategian tavoitteet ja mittarit

Omistajastrategian mukaan yhtiön tarkoituksena on maksimoida yhteiskunnallista etua tuottamalla kestävän liikkumisen palveluja,
hallinnoimalla niihin liittyvää infraa, varikoita ja vaunukalustoa sekä toteuttamalla niihin liittyviä investointihankkeita Helsingin seudulla laadukkaasti, kustannustehokkaasti ja läpinäkyvästi.

Omistajastrategiassa asetetuista tavoitteista sekä niiden mittareiden toteumatiedoista raportoidaan yhteisöraporttien yhteydessä vuosittain.

Yhtiön omistajastrategian mukaiset tavoitteet ja mittarit:

Tyytyväiset asiakkaat
- säännöllisen matkustajatyytyväisyyskyselyn ja sidosryhmäkyselyn tulokset

Tyytyväinen henkilöstö
- säännöllisen henkilöstötyytyväisyyskyselyn tulokset

Kustannustehokkuus ja tuotantovarmuus
- operatiivisen tehokkuusmittareiden tulokset (paikkakilometrikustannus),
- investointien kustannustehokkuus- ja suunnitelmallisuusmittareiden tulokset,
- luotettavuus ajettujen lähtöjen osuus tilatuista lähdöistä

Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen
- ympäristöjärjestelmässä/hiilineutraalisuusohjelmassa asetettujen tunnuslukujen/mittareiden lukumäärä, jotka ovat kehittyneet toivottuun suuntaan / kaikkien ympäristöjärjestelmässä/hiilineutraalisuusohjelmassa asetettujen tunnuslukujen/mittareiden lukumäärä (x/x)

Riittävä vakavaraisuus
- omavaraisuusaste vähintään 35 %

Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n toimitusjohtaja Juha Hakavuori antaa yhtiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen konsernijaoston kokouksessa. Kokouksessa on läsnä myös yhtiön hallituksen puheenjohtaja Minna Salminen.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 19.04.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula

Lisätietojen antaja

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36109

tiina.leinonen@hel.fi