Vuokraus, Maunula-talo, Metsäpurosali, osa-aikainen vuokraaminen, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalta kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle

HEL 2024-003864
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 36

Maunula-talon Metsäpurosalin osa-aikainen vuokraaminen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle, Metsäpurontie 4

Kulttuurijohtaja

Päätös

Kulttuurijohtaja päätti vuokrata Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle Maunula-talon Metsäpurosalin osa-aikaisesti niin, että sali on toimialan käytössä kahtena päivänä viikossa.

Sopimus alkaa 1.1.2024 ja on voimassa toistaiseksi kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla.

Salin pinta-ala on 200 m2 ja kuukausivuokrana peritään sopimuksen alkaessa 1 357,65 euroa, eli 28,57 % salin kokonaisvuokrasta. Vuokra perustuu kaupunkiympäristön toimialan ja kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan väliseen vuokrasopimukseen.

Muut sopimukseen liittyvät ehdot on kirjattu liitteenä olevaan vuokrasopimusluonnokseen.

Päätöksen perustelut

Maunula-talossa sijaitseva Metsäpurosali on aiemmin ollut talon eri toimijoiden yhteiskäyttötilana ja jokainen toimija on maksanut vuokraa yhteiskäyttötiloista. Vuoden 2024 alusta lähtien sali vuokrattiin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kulttuuripalvelukokonaisuudelle. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa on sovittu, että he voivat käyttää jatkossakin tilaa kahtena päivänä viikossa, tällä hetkellä tiistaisin ja keskiviikkoisin.

Koska Metsäpurosalin vuokraa ei enää ole jyvitetty yhteiskäyttötiloihin, tehdään kulttuurin ja vapaa-ajan ja kasvatuksen ja koulutuksen toimialan välille vuokrasopimus, jonka perusteella Kasko saa tilat käyttöönsä kahtena päivänä viikossa ja maksaa tätä vastaavan vuokran osuuden Kuvalle (28,57 % kokonaisvuokrasta).

Perittävä vuokra määräytyy kaupunkiympäristön toimialan kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalta perimän vuokran perusteella. Vuonna 2024 Metsäpurosalista perittävä vuokra on 4 752 euroa kuukaudessa. Kahden päivän, eli 28,57 % osuus vuokrasta on 1 357,65 euroa kuukaudessa.

Tila vuokrataan toistaiseksi voimassa olevalla vuokrasopimuksella, jossa on molemminpuolinen kuuden (6) kuukauden irtisanomisaika.

Toimivalta

Kulttuuri ja vapaa-aikalautakunta päätti 24.4.2018, § 91 siirtää toimivaltaansa viranhaltijoille Helsingin kaupungin hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 3 momentin perusteella siten, että palvelukokonaisuuden johtaja saa antaa vuokralle kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hallinnassa olevia tiloja toistaiseksi voimassa olevalla sopimuksella, mikäli vuokrasopimuksen irtisanomisaika on enintään kuusi (6) kuukautta.

Päätös tullut nähtäväksi 17.04.2024

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Ia Pellinen, johtaja, puhelin: 09 310 37945

ia.pellinen@hel.fi

Elli Alho, suunnittelija, puhelin: 09 310 87967

elli.alho@hel.fi

Päättäjä

Mari Männistö
kulttuurijohtaja