Valtuustoaloite, yhteiskäyttöautojen toimintaedellytyksiä parannettava

HEL 2024-003892
Asialla on uudempia käsittelyjä
18. / 351 §

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Otto Meren ym. valtuustoaloitteeseen koskien yhteiskäyttöautojen toimintaedellytysten parantamista

Kaupunkiympäristölautakunta

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Risto Rautavan ehdotuksesta.

Kaupunkiympäristölautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Valtuustoaloitteessa esitetään, että kaupunki ryhtyy toimenpiteisiin yhteiskäyttöautojen toimintaedellytysten parantamiseksi. Yhteiskäyttöautoyritysten pysäköintitunnuksen hintaa tarkastellaan uudelleen vuoden 2024 aikana. Tarvittaessa myöhemmin parannetaan myös muita yhteiskäyttöautojen toimintaedellytyksiä.

Yhteiskäyttöautoyritysten pysäköintitunnus otettiin kokeiluluonteisesti käyttöön kaupunkisuunnittelulautakunnan päätöksellä 13.5.2014. Samassa yhteydessä hyväksyttiin tunnuksen ehdot. Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 5.4.2016 ottaa pysäköintitunnuksen pysyvästi käyttöön 1.1.2017 alkaen. Tunnus antaa yhteiskäyttöautoyritysten ajoneuvoille merkittävän pysäköintiedun. Tunnuksella voi pysäköidä ilman pysäköintimaksua tai aikarajoitusta kaikilla kaupungin omistamilla tai hallinnoimilla yleisillä alueilla sijaitsevilla pysäköintipaikoilla koko Helsingin alueella, jos niiden aikarajoitus on enemmän kuin 60 minuuttia.

Yhteiskäyttöautoyritysten pysäköintitunnusten ehtojen mukaan tunnuksen hinta on asukaspysäköintitunnuksen hinnan suuruinen. Tällä hetkellä tunnus maksaa kuukausitasolla 60 euroa ja vähäpäästöinen tunnus 45 euroa. Kaupunginhallitus päätti Helsingin uudesta pysäköintipolitiikasta 24.10.2022. Samassa yhteydessä päätettiin korottaa asukaspysäköintitunnuksen hintaa vuoden 2023 aikana 30 eurolla kahdessa 15 euron erässä alkaen 1.6.2023 ja 1.12.2023. Perusteluina hinnankorotuksille olivat yleinen hintatason nousu, kaupunkitilan merkittävyys ja vaihtoehtoiskustannukset, kunnossapidon laatuvaatimukset sekä pysäköinnin kysynnän ja tarjonnan parempi kohtaavuus. Koska yhteiskäyttöautoyritysten pysäköintitunnus on saman hintainen kuin asukaspysäköintitunnus, hinnankorotukset koskivat myös yhteiskäyttöautoyritysten pysäköintitunnusta.

Vuoden 2023 huhtikuussa yhteiskäyttöautoyritysten pysäköintitunnuksia oli käytössä noin 470 kpl. Vuoden 2024 huhtikuussa niitä oli käytössä noin 255 kpl. Tunnusten määrät ovat siis vähentyneet merkittävästi sinä aikana, kun yhteiskäyttöautoyritysten pysäköintitunnuksen hintaa on korotettu. Määrien vähentymiselle voi toki olla muitakin syitä kuin tunnuksen korottuneet hinnat, mutta suurella todennäköisyydellä hinnankorotukset ovat yksi syy.

Yhteiskäyttöautoyritysten pysäköintitunnuksen hinta nousi merkittävästi vuoden 2023 aikana. Prosentuaalisesti korotus oli suuri, mutta euromääräinen korotus oli vähemmän merkittävä varsinkin huomioiden autoilun kokonaiskustannukset. Pysäköintitunnus antaa myös merkittävät pysäköintietuudet koko Helsingin alueella.

Kaupunkistrategian yhtenä tavoitteena on kasvattaa joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn kulkumuoto-osuutta. Yhteiskäyttöautoja käytetään tehokkaammin kuin yksityisomistuksessa olevia henkilöautoja, jolloin yksi auto palvelee suurempaa joukkoa ihmisiä. Tällä on positiivinen vaikutus myös pysäköintipaikkojen tehokkaalle käytölle. Yhteiskäyttöautot lisäävät myös liikkumisen vaihtoehtoja ihmisille, jotka eivät omista autoa.

Edellä esitetyillä perusteluilla yhteiskäyttöautoyritysten pysäköintitunnuksen hintaa tarkastellaan uudelleen vuoden 2024 aikana. Tarvittaessa myöhemmin parannetaan myös muita yhteiskäyttöautojen toimintaedellytyksiä.

Sulje

Valtuustoaloite

Valtuutettu Otto Meri ja 25 muuta valtuutettua ovat tehneet 13.3.2024 seuraavan valtuustoaloitteen: Yhteiskäyttöautojen toimintaedellytyksiä parannettava

"Yhteiskäyttöautot ovat kaupallisesti tarjottuja lyhytaikaisesti vuokrattavissa olevia ajoneuvoja. Yhteiskäyttöautot vähentävät tarvetta omistaa yksityisautoa. Tutkimusten mukaan yksi yhteiskäyttöauto vähentää 5-20 yksityisautoa. Tehokkuuden ja kaupungin tilankäytön näkökulmasta on hyödyllistä, että oman auton sijaan ihmiset tukeutuisivat enemmän yhteiskäyttöautoihin. Viime vuoden lopulla merkittävä yhteiskäyttöautojen tarjoaja, Greenmobility ilmoitti vetäytyvänsä Helsingistä. Yrityksen toimitusjohtajan mukaan pysäköinnin hinnan nousu oli yksi syy yrityksen vetäytymiseen Helsingistä.

Helsingin kaupungin olisi järkevää pyrkiä edistämään yhteiskäyttöautojen toimintaedellytyksiä. Monissa muissa Suomen suurimmissa kaupungeissa yhteiskäyttöautot on vapautettu täysin pysäköintimaksuista. Pysäköinnin hinta on vain yksi keino vaikuttaa yhteiskäyttöautojen määrään, mutta muitakin keinoja on. Me allekirjoittaneet kaupunginvaltuutetut edellytämme, että kaupunki ryhtyy toimenpiteisiin yhteiskäyttöautojen toimintaedellytysten parantamiseksi."

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunkiympäristölautakuntaa antamaan lausunnon kaupunginhallitukselle 14.8.2024 mennessä.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 18.06.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätietojen antaja

Juha Hietanen, liikenneinsinööri: 09 310 37120

juha.hietanen@hel.fi