Virkasuhteen täyttäminen, perheoikeudelliset asiat, johtava lastenvalvoja, SOTEPE-01-88-24

HEL 2024-003913
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 5

Johtavan lastenvalvojan viran täyttäminen, Perheoikeudelliset asiat, työavain SOTEPE-01-88-24

Perheiden erityispalvelujen päällikkö

Päätös

Perheiden erityispalvelujen päällikkö päätti ottaa koulutuksen, työkokemuksen sekä haastattelussa osoitetun soveltuvuuden perusteella valtiotieteiden maisteri ********** johtavan lastenvalvojan virkaan (vakanssinumero 035381, toimintayksikkö 395140, työpiste 100040) 1.4.2024 lukien 4229,31 euron tehtäväkohtaisen kuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin ja viranhoitomääräyksessä tarkemmin määrätyin ehdoin.

Koeaika on kuusi kuukautta.

Virkaan otettavan terveydentilasta on saatu selvitys jo aiemmin.

Päätöksen perustelut

Johtavan sosiaalityöntekijän viran nimike muutettiin johtavan lastenvalvojan viraksi ja on ollut avoinna 1.3.2024 alkaen.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallinnon delegointipäätöksen 22.12.2022 § 199 mukaan johtavan lastenvalvojan virkaan ottaa perheiden erityispalvelujen päällikkö.

Perheoikeudelliset asiat -alayksikkö kuuluu Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan perhe- ja sosiaalipalvelujen palvelukokonaisuuteen ja hoitaa keskitetysti lasten huoltoon, asumiseen, tapaamisoikeuteen, elatukseen, vanhemmuuden selvittämisiin sekä adoptioon liittyviä asioita.

Lastenvalvojatyöryhmässä on 17 lastenvalvojaa, kolme sosiaaliohjaajaa, kolme toimistosihteeriä sekä lakimies. Työryhmässä on esihenkilöinä kaksi johtavaa lastenvalvojaa, jotka toimivat työryhmän ammatillisina ja hallinnollisina esihenkilöinä.

Lastenvalvojat hoitavat vanhemmuuden selvittämisiä sekä lasten huoltoon, asumiseen, tapaamisoikeuteen ja elatukseen liittyviä sopimuksia. Myös tapaamispaikka-asiat kuuluvat työryhmän tehtäviin.

Johtavan lastenvalvojan työhön sisältyy vaativan asiakas- ja asiantuntijatyön ammatillinen ohjaus ja neuvonta, työryhmän työn organisointi, kehittäminen ja perehdytys sekä työhön liittyvät hallinnolliset päätökset.

Johtava lastenvalvoja osallistuu perheoikeudellisten asioiden toiminnan johtamiseen ja kehittämiseen.

Johtavan lastenvalvojan viran kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilölain (817/2015) 7 §:n mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus tai muu tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Tehtävässä edellytetään perehtyneisyyttä perheoikeudellisiin palveluihin ja niitä koskevan lainsäädännön laaja-alaista tuntemusta sekä aikaisempaa kokemusta lastenvalvojan työstä tai sosiaalityöstä. Lisäksi edellytetään sosiaalipalvelujen ja sosiaalilainsäädännön tuntemusta. Esihenkilötehtävässä edellytetään taitoa johtaa vaativaa asiantuntijatyötä tekevää työryhmää, hyviä vuorovaikutus- ja organisointitaitoja sekä paineensietokykyä.

Tehtävässä luetaan eduksi eropalvelujen hyvä tuntemus ja kokemus yhteistyöstä kolmannen sektorin kanssa.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Johtavan lastenvalvojan virka (vakanssinumero 035381) on ollut julkisesti haettavana 29.1.-12.2.2024 kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun ulkoisessa haussa ja työ- ja elinkeinotoimiston verkkopalvelussa.

Määräajassa hakemuksen jätti seitsemän hakijaa. Yhteenveto virkaa hakeneista on tämän asian liitteenä 1.

Vaadittu kelpoisuus oli viidellä hakijalla.

********** kutsuttiin haastatteluun 13.2.2024. ********** ********** ********** ja ********** kutsuttiin haastatteluun 27.2.2024. ********** haastateltiin hänen pyynnöstään Teamsilla.

Haastattelijoina toimivat perheiden erityispalvelujen päällikkö ********** ja perheoikeudellisten asioiden päällikkö **********

********** on valmistunut Turun yliopistosta valtiotieteiden maisteriksi vuonna 2007 pääaineenaan sosiaalipolitiikka. Hän on suorittanut johtamisen sivuaineopinnot osana valtiotieteiden maisterin tutkintoaan. Hänellä on lisäksi sairaanhoitajan AMK tutkinto. **********

********** on sosionomin (YAMK) ja sosionomin (AMK) tutkinto. **********

********** on valmistunut oikeustieteen maisteriksi Helsingin yliopistosta vuonna 2016. **********

********** on valmistunut yhteiskuntatieteiden maisteriksi Itä-Suomen yliopistosta vuonna 2018 ja hän on laillistettu sosiaalityöntekijä. **********

********** on valmistunut filosofian maisteriksi vuonna 2011. Hänellä on myös sosionomin ammattipätevyys. ********** **********

Kaikilla haastatelluilla oli kokemusta lastenvalvojatehtävästä. ********** ja ********** oli pisin lastenvalvojatyön kokemus, yli kymmenen vuotta. ********** oli kokemusta sosiaalityöstä lastensuojelun eri tehtävissä kuuden vuoden ajalta. ********** oli kokemusta ohjaajan ja johtavan ohjaajan tehtävistä yli viiden vuoden ajalta.

Haastatelluista ********** oli kokemusta esihenkilötehtävistä johtavana ohjaajana. ********** oli kokemusta esihenkilötehtävistä johtavana sosiaalityöntekijänä ja sosiaalijohtajana. ********** oli esihenkilökokemusta ********** ja ********** johtavan sosiaalityöntekijän sijaisena.

Johtavan lastenvalvojan tehtävässä edellytetään kykyä johtaa vaativaa asiantuntijatyötä tekevää isoa työryhmää. Lastenvalvojatyön ja työtä ohjaavan lainsäädännön vahva tuntemus on edellytys tehtävän hoitamisessa. Hakijoista ********** ja ********** on pisin kokemus lastenvalvojatehtävästä. Molempien esihenkilökokemus on vähäistä.

********** on työskennellyt suuren työryhmän jäsenenä kymmenen vuoden ajan. ********** on puolestaan työskennellyt lastenvalvojatehtävissään pääsääntöisesti yksin ja toimien itsenäisesti. Suuren työryhmän esihenkilötehtävän kannalta ja esihenkilökokemuksen puuttuessa pitkä kokemus kollegiaalisesta asiantuntijatyöryhmästä sen jäsenenä antaa parhaat edellytykset hoitaa työryhmän esihenkilötehtävää. Täytettävän johtavan lastenvalvoja viran tehtävien kannalta ********** on parhaiten tehtävään soveltuva työkokemus.

Kaikki haastatellut täyttävät tehtävän kielitaitovaatimuksen.

Koulutuksen, työkokemuksen sekä haastattelussa osoitetun sopivuuden perusteella ********** on parhaat edellytykset johtavan lastenvalvojan viran tehtävien hoitamiseen perheoikeudellisten asioiden lastenvalvojien työryhmässä.

Päätös tullut nähtäväksi 21.03.2024

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Terhi Tuominiemi-Lilja, perheiden erityispalvelujen päällikkö, puhelin: 09 310 55634

terhi.tuominiemi-lilja@hel.fi

Katja Niemelä, perheoikeudellisten asioiden päällikkö, puhelin: 09 310 43420

katja.niemela@hel.fi

Päättäjä

Terhi Tuominiemi-Lilja
perheiden erityispalvelujen päällikkö

Liitteet (pdf)

1. Hakijalistaus, SOTEPE-01-88-24

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.