Maankäyttösopimus, kortteli 47201, Pallaksentie, Ounasvaarantie, Mellunmäki, KOy Mellunpuiston Pysäköinti, KOy Mellunpuiston Tontti A 10 ym.

HEL 2024-004020
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 23

Maankäyttösopimusten yhdistäminen ja tarkistaminen AsOy Ounasvaarantie 2:n ja AsOy Helsingin Pallaksentie 1:n sulautumisesta ja jakautumisesta syntyneiden yhtiöiden kanssa; Mellunkylä, kortteli 47201, Ounasvaarantie ym., sopimukset ED4167 ja ED4168

Tonttipäällikkö

Päätös

Tonttipäällikkö päätti yhdistää ja tarkistaa Asunto Oy Ounasvaarantie 2:n (ED4167) ja Asunto Oy Helsingin Pallaksentie 1:n (ED4168) 10.1.2022 allekirjoitettuja maankäyttösopimuksia liitteen 1 mukaiseksi, vastaamaan yhtiöiden sulautumisen ja jakautumisen omistussuhteita ja jakamalla alkuperäisten sopimusten maankäyttökorvauksia ja hallintamuotoehtoja syntyneiden tonttien maanomistajille.

Samalla tonttipäällikkö päätti valtuuttaa sekä sopimukset ja valvonta -tiimin päällikön, että lakimiehen, kummankin yksin, allekirjoittamaan Helsingin kaupungin puolesta edellä mainitun sopimusmuutoksen, sekä tarvittaessa tekemään siihen vähäisiä korjauksia ja tarkennuksia.

Sopimuksen tarkistus tulee voimaan sen allekirjoituksin ja se korvaa alkuperäiset maankäyttösopimukset.

(MA147-12)

Päätöksen perustelut

Sopimusten yhdistäminen ja tarkistaminen on omistusjärjestelyjen vuoksi tarpeen sulautumalla ja jakautumalla syntyneiden uusien maanomistajien sopimusvelvoitteiden selkeyttämiseksi ja asemakaavan toteuttamisen edellyttämien rahoitusjärjestelyjen mahdollistamiseksi. Alkuperäisten maanomistajien sulautumis- ja jakautumisselvitys on liitteessä 2.

Alkuperäisten sopimusten maankäyttökorvausten, vakuuksien, hallintamuotojen mukaisten kerrosalojen ja sopimussakkojen yhteismäärät eivät muutu. Maankäyttökorvausten maksuaikataulut ja rakennusten ajalliset toteuttamisvelvoitteet pysyvät ennallaan. Joihinkin sopimusehtoihin on tehty vähäisiä selkeyttäviä tarkistuksia, minkä lisäksi jo toteutuneet alkuperäisten sopimusten ehdot on poistettu.

Sopimusalueen sijainti ja omistusjärjestelyt on esitetty liitteessä 3.

Alkuperäiset tonttipäällikön 23.11.2021 hyväksymät maankäyttösopimukset (§§ 68 ja 70) ovat liitteenä 4 ja 5.

Toimivalta

Kaupunkiympäristölautakunnan 26.9.2017 (115 §) tekemän päätöksen mukaan tonttipäällikkö päättää maankäyttösopimuksen hyväksymisestä ja siihen liittyvistä aluejärjestelyistä 1 500 000 euron kokonaisarvoon saakka.

Päätös tullut nähtäväksi 05.04.2024

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Peter Haaparinne, johtava asiantuntija, puhelin: 09 310 31864

peter.haaparinne@hel.fi

Päättäjä

Sami Haapanen
tonttipäällikkö