Virkasuhteen täyttäminen, Pukinmäenkaaren peruskoulu, apulaisrehtori, KASKO-01-32-24

HEL 2024-004075
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 9

Virkasuhteen täyttäminen, Pukinmäenkaaren peruskoulu, apulaisrehtori, KASKO-01-32-24

Rehtori

Päätös

Rehtori päätti ottaa Pukinmäenkaaren peruskouluun sijoitettavaan apulaisrehtorin virkaan (000168) määräajaksi, ajalle 25.3.2024-31.7.2025, **********

Virantoimitus alkaa 25.3.2024 lukien.

Virkaan valitulle määrätään virantoimituksen aloittamisesta alkava kuuden kuukauden koeaika.

Rikosrekisteriotetta tai selvitystä terveydentilasta ei tarvitse esittää.

Päätöksen perustelut

Pukinmäenkaaren kouluun sijoitetun apulaisrehtorin virka on julistettu haettavaksi kaupungin verkkosivuilla www.helsinkirekry.fi 2.2.2024-16.2.2024. työavaimella KASKO-01-32-24.

Kelpoisuus määräytyy opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukaan. Kelpoisuus tulee saavuttaa ennen hakuajan päättymistä. Lisäksi hakuilmoituksessa edellytettiin kokemusta esihenkilönä toimimisesta ja luettiin eduksi kokemus yhtenäisessä peruskoulussa toimimisesta.

Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 2 §:n mukaan rehtoriksi on kelpoinen henkilö, jolla on ylempi korkeakoulututkinto, asianomaisen koulutusmuodon opettajan kelpoisuus, riittävä työkokemus opettajan tehtävissä sekä opetushallituksen hyväksymien perusteiden mukainen opetushallinnon tutkinto, vähintään 25 opintopisteen tai vähintään 15 opintoviikon laajuiset yliopiston järjestämät opetushallinnon opinnot tai muulla tavalla hankittu riittävä opetushallinnon tuntemus.

Apulaisrehtori johtaa osaltaan koulun toimintaa kaupunkistrategisten tavoitteiden mukaan ja toimii noin 45 opettajan esihenkilönä. Hän toimii osana koulun esimiestiimiä, johon kuuluu rehtori, kaksi apulaisrehtoria ja palveluvastaava johtaen heidän kanssaan yhdessä koulun pedagogista toimintaa ja oppilashuoltoa, vastaten esi- ja alkuopetuksen yhteistyöstä sekä osallistuen henkilöstöjohtamiseen ja koulun sidosryhmäyhteistyöhön.

Virkaan jätti 16.2.2024 päättyneen hakuajan kuluessa hakemuksensa 22 hakijaa. Kukaan ei perunut hakemustaan. Haastatteluun kutsuttiin ********** Haastattelun suorittivat virka-apulaisrehtori ********** ja rehtori ********** Kaikilla haastatelluilla hakijoilla on riittävästi tehtävässä edellytettävää johtamiskokemusta ja he täyttävät viran kelpoisuusehdot.

**********

**********

**********

**********

Pukinmäenkaaren peruskoulun rehtori katsoo työkokemuksen, koulutuksen sekä haastatteluista ilmenevien seikkojen kokonaisarvioinnin perusteella, että **********

Päätös annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Päätös tullut nähtäväksi 21.03.2024

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Maarit Hosio, rehtori, puhelin: 09 310 80747

maarit.hosio@hel.fi

Päättäjä

Maarit Hosio
rehtori