Tutkimuslupa, Siveellisyystyön omapäiset kohteet

HEL 2024-004085
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 119

Tutkimuslupa tutkimukseen ”Siveellisyystyön omapäiset kohteet”

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan toimialajohtaja

Päätös

Toimialajohtaja myönsi tutkimusluvan ********** tutkimukselle ”Siveellisyystyön omapäiset kohteet” (väitös). Yhteyshenkilö on tutkija ********** Tutkimuslupa on voimassa 30.6.2026 saakka.

Tutkimuslupaan sovelletaan seuraavia ehtoja:

Tutkimusprosessissa noudatetaan yleisiä tutkimuseettisiä periaatteita. Tutkimusraportista ei saa olla tunnistettavissa salassa pidettäviä tietoja tutkittavista henkilöistä.

Tutkimuksesta ei tule koitua kustannuksia sosiaali-, terveys- ja pelastustoimelle.

Tutkija sitoutuu noudattamaan voimassa olevan lainsäädännön tutkijalle asettamia vaatimuksia.

Tutkija saapuu pyydettäessä maksutta esittelemään tutkimuksen tuloksia Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimeen.

Sähköinen tutkimusraportti tai sen osoite toimitetaan sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan käyttöön osoitteella: tutkimusluvat.sote@hel.fi. Valmiit tutkimukset ovat henkilökunnan käytettävissä sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen intrasivuilla.

Päätöksen perustelut

Kyseessä on laadullinen, historiallinen tapaustutkimus. Tutkimuksessa analysoidaan neljän vuosina 1906–1922 irtolaisuudesta tuomitun naisen tapauksen kautta naisten siveettömyyttä ja siihen kohdistettua siveellisyystyötä sekä sitä, miten yhteiskunnallinen huoli naisten siveettömyydestä muotoutui, miten siveellisyystyö organisoitiin ja mitä se merkitsi yksittäisten naisten kannalta. Tutkimuskysymykset ovat
1) Miten siveellisyystyö organisoidaan vastauksena siveettömyyden ongelmaan?
2) Miten siveellisyystyö järjestää naisten elämänkulkuja ja toimijuuden mahdollisuuksia?

Tutkimusaineistona on naisiin kohdistetun siveellisyystyön asiakirjat sekä elämänkulkutietoja. Tutkimuksen alkaessa aineisto on ollut julkisuuslain (621/1999) salassapitosäännösten mukaisesti pääosin vapaasti käytettävissä sen ollessa suurelta osin yli 100 vuotta vanhaa ja tutkittavien kuolleita yli 50 vuoden ajan ja tutkija on tuolloin hakenut asianmukaiset luvat muutamiin käyttörajoitettuihin aineistoihin. Uuden asiakastietolain (703/2023) myötä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastiedot ovat vuodesta 2024 alkaen pysyvästi salassa pidettäviä, minkä vuoksi tutkija hakee nyt lupaa Helsingin kaupungilta sekä HUS:ilta Helsingin yleisen sairaalan arkistoihin ja Pirkanmaan hyvinvointialueelta Pitkäniemen sairaalan arkistoon. Aineistot ovat vuosilta 1900–1958.

Helsingin sosiaali- ja terveystoimen osalta tutkimuslupaa haetaan kaupunginarkistossa säilytettävien viranomaisorganisaatioiden arkistoaineistojen käyttöön, joihin sisältyy vaivaishoitohallitus, köyhäinhoitolautakunta ja huoltolautakunta (myöh. huoltovirasto), köyhäintalo (myöh. kunnalliskoti), köyhäintalon mielisairasosasto (aik. työ- ja vaivaistalon mielisairaala), terveystoimisto, Kivelän Sairaala sekä Nikkilän sairaala. Lupa arkistoihin tarvitaan melko laajasti, sillä tutkijan on mahdotonta arvioida etukäteen, mistä osista tarpeelliset tiedot löytyvät.

Tutkimusluvan saatuaan tutkija pääsee tilaamaan arkistietojärjestelmästä salassa pidettävät aineistot tarkasteltavakseen tutkijasaliin. Muulloin aineistoja säilytetään lukitussa kaapissa tai ne palautetaan arkistomakasiiniin eli tutkittavat aineistot eivät poistu kaupunginarkiston tiloista. Tutkija analysoi aineistoa laadullisten menetelmien avulla. Tutkija käsittelee ja säilyttää omalta osaltaan aineistoa tietoturvallisesti tutkimussuunnitelmassa kerrotun mukaisesti. Valokuvista piilotetaan tunnistetiedot digitaalisesti ja jäljennökset ja muistiinpanot pseudonymisoidaan. Aineistoa säilytetään tarvittavilta osin tutkimuksen päätyttyä jatkotutkimusta varten sekä tulosten luotettavuuden varmistamiseksi ja läpinäkyvyyden parantamiseksi.

Tutkimuksen luonteen vuoksi tutkimuskohteet saatetaan tunnistaa, vaikka tutkittavista käytetään vain etunimiä, jotka ovat tavallisia aikansa nimiä. Tutkija sitoutuu noudattamaan hyviä eettisiä- ja tutkimuskäytäntöjä. Kuolleiden henkilöiden tietoihin ei sovelleta EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Valmis tutkimus julkaistaan. Tutkimusta rahoittaa Helsingin yliopisto.

Tutkimuslupaa puoltavat

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja (17.4.2024)

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja (18.4.2024)

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan päätöksen 17.1.2023 § 11 mukaan sosiaalihuollon asiakirjojen ja terveydenhuollon potilasasiakirjojen antamisesta päättää sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan toimialajohtaja (useita palvelukokonaisuuksia koskevat tutkimusluvat).

Päätös tullut nähtäväksi 22.04.2024

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Sini-Emilia Asikainen, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 43444

sini-emilia.asikainen@hel.fi

Päättäjä

Juha Jolkkonen
sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan toimialajohtaja

Liitteet (pdf)

1. Salassa pidettävä: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
2. Salassa pidettävä: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
3. Salassa pidettävä: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.