Virkasuhteen täyttäminen, Pohjoisen terveysasema, Oulunkylän toimipiste, ylilääkäri, SOTEPE-02-30-24

HEL 2024-004137
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 6

Virkasuhteen täyttäminen, Pohjoisen terveysasema, Oulunkylän toimipiste, ylilääkäri, työavain SOTEPE-02-30-24

Terveysasemien johtajalääkäri

Päätös

Terveysasemien johtajalääkäri päätti ottaa koulutuksen, kokemuksen ja haastattelussa osoitetun soveltuvuuden perusteella yleislääketieteen erikoislääkäri ********** ylilääkärin virkaan (vakanssinumero 20412, Pohjoisen terveysasema, Oulunkylä) 1.6.2024 lukien 6804,73 euron tehtäväkohtaisen kuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin ja viranhoitomääräyksessä tarkemmin määrätyin ehdoin.

Koeaika on kuusi kuukautta.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan otetun terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä 30 päivän kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Päätöksen perustelut

Ylilääkärin virka tuli avoimeksi 1.1.2021 ja siitä lähtien virka on hoidettu sijaisten turvin virkaan hakijoiden puutteen vuoksi.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallinnon delegointipäätöksen 22.12.2022 § 199 mukaan ylilääkärin virkaan ottaa terveysasemien johtajalääkäri.

Ylilääkärin tehtävänä on kehittää yhdessä osaavan henkilöstön ja Pohjoisen terveysaseman ylilääkäreiden ja osastonhoitajien kanssa asiakaslähtöisiä avosairaanhoidon palveluja. Ylilääkäri toimii lähiesihenkilönä oman alayksikkönsä terveyskeskuslääkäreille ja johtaa yhdessä osastonhoitajan kanssa alayksikön toimintaa. Tiivistä yhteistyötä tehdään myös muiden terveyden- ja sosiaalihuollon ammattilaisten kanssa. Potilastyö kuuluu osana työnkuvaan.

Ylilääkärin viran kelpoisuusvaatimuksena on Suomessa laillistetun lääkärin pätevyys ja erikoislääkärin oikeus soveltuvalla erikoisalalla sekä riittävä kokemus hallinto- ja johtamistyöstä. Kielitaitovaatimuksena on erinomainen suomen kielen ja tyydyttävä ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen taito.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää tehtävän vaativuuden mukaista osaamista, hyviä neuvottelu-, asiakasohjaus-, vuorovaikutus-, organisointi- ja viestintätaitoja.

Ylilääkärin avoin virka (vakanssinumero 20412) on ollut haettavana 18.1.-19.2.2024 kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun ulkoisessa ja sisäisessä haussa, Duunitorilla, Joblyssa ja Työmarkkinatorilla.

Määräajassa hakemuksen jätti yksi hakija, jolla on virkaan vaadittu kelpoisuus.

Yhteenveto hakemuksen jättäneistä on tämän asian liitteenä 1.

Haastattelun suorittivat 4.3.2024 terveysasemien johtajalääkäri ********** ja johtava ylilääkäri **********

********** on valmistunut lääketieteen lisensiaatiksi 5.1.2008 ********** ja yleislääketieteen erikoislääkäriksi maaliskuussa 2.3.2016 Helsingin yliopistosta. Hän on suorittanut lääkärikouluttajan erikoispätevyyden 17.5.2023.

Työkokemusta hänellä on yhteensä 15 vuotta. Hän on toiminut valmistumisen jälkeen eri sairaaloissa sairaalalääkärinä ja terveyskeskuslääkärinä lähinnä ********** vuosien ajan, ja koulutustehtävissä yhteensä yli 10 vuotta. **********

Varsinaista esihenkilötyötä hän on tehnyt vähän. Koulutustyö antaa hyvän pohjan esihenkilötyöhön erilaisten oppijoiden kohtaamisen ja moniammatillisten koulutusten järjestämisen sekä toimintojen kokonaisuuden hahmottamisen kautta.

Koulutuksen, kokemuksen sekä haastattelussa osoitetun sopivuuden perusteella ********** on hyvät edellytykset ylilääkärin viran tehtävien hoitamiseen Pohjoisen terveysaseman Oulunkylän toimipisteessä.

Päätös tullut nähtäväksi 21.03.2024

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Riitta Hietala, johtava ylilääkäri, puhelin: 09 310 69791

riitta.hietala@hel.fi

Päättäjä

Timo Lukkarinen
terveysasemien johtajalääkäri

Liitteet (pdf)

1. Hakijalistaus

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.