Virkasuhteen täyttäminen, nuorten päihdepalvelu Pysäkki, sosiaalityöntekijä, SOTEPE-02-554-23

HEL 2024-004270
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 6

Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen, Nuorten päihdepalvelu Pysäkissä, työavain SOTEPE-02-554-23

Psykososiaalisen työn päällikkö

Päätös

Psykososiaalisen työn päällikkö päätti jättää sosiaalityöntekijän viran (vakanssinumero 033041, toimintayksikkö 396370, työpiste 700090) täyttämättä kelpoisuusehdot täyttävien ja soveltuvien hakijoiden puuttumisen vuoksi.

Sosiaalityöntekijän virka julistetaan haettavaksi uudelleen myöhemmin.

Päätöksen perustelut

Sosiaalityöntekijän virka tuli avoimeksi 24.9.2023.

Virka on ollut haettavana 4.1.-25.1.2024 kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun sisäisessä ja ulkoisessa haussa.

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallinnon delegointipäätöksen 22.12.2022 § 199 mukaan sosiaalityöntekijän virkaan ottaa psykososiaalisen työn päällikkö.

Sosiaalityöntekijän tehtävänä on osallistua päihde- ja riippuvuustyöhön liittyvän sosiaalisen kuntoutuksen kehittämiseen ja toteuttamiseen, päihde- ja riippuvuustyöhön liittyviin palvelutarpeen arviointeihin ja päätöksentekoon.

Sosiaalityöntekijän viran kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilölain (817/2015) 7 §:n mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Määräajassa hakemuksen jätti kuusi hakijaa. Hakijoista yksi täytti viran kelpoisuusehdot. Hän veti hakemuksensa pois.

Virka jätetään täyttämättä kelpoisten ja soveltuvien hakijoiden puuttumisen vuoksi.

Päätös tullut nähtäväksi 25.04.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Henna Soidinsalo, johtava sosiaalityöntekijä, puhelin: 09 310 42933

henna.soidinsalo@hel.fi

Päättäjä

Aila Ronkanen
psykososiaalisen työn päällikkö

Liitteet (pdf)

1. Hakijalista

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.