Virkasuhteen täyttäminen, Åshöjdens grundskola, äidinkielen ja kirjallisuuden päätoiminen tuntiopettaja, KASKO-04-104-24

HEL 2024-004317
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 3

Anställning av timlärare i huvudsyssla i modersmål och litteratur, på viss tid, Åshöjdens grundskola, arbetsnummer KASKO-04-104-24

Rehtori

Beslut

Rektorn beslutade i enlighet med § 4 i lagen om kommunala tjänsteinnehavare att lämna tjänsten obesatt på grund av att ingen hade sökt tjänsten.

Beslutsmotivering

Enligt sektorchefens delegeringsbeslut (30.6.2021, § 90) är det skolans rektor som anställer lärare på viss tid.

Timlärartjänsten på viss tid ledigförklarades under tiden 1.3.2024-15.3.2024 i Helsingfors stads officiella annonseringskanaler. Tjänsten är placerad i Åshöjdens grundskola.

När ansökningstiden gått ut hade ingen person sökt tjänsten.

Enligt § 4 i lagen om kommunala tjänsteinnehavare kan en tjänst lämnas obesatt.

Eftersom tjänsten saknade sökande konstaterar rektorn att timlärartjänsten lämnas obesatt.

Beslutsutdrag med anvisningar för begäran om omprövning skickas till samtliga sökande. Beslutet skickas elektroniskt via Helbit till de sökande som gett sitt godkännande till elektronisk delgivning, i annat fall som brev.

Päätös tullut nähtäväksi 22.03.2024

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Sulje

Lisätietojen antaja

Mariella Michelsson, ledningens assistent, telefon: 09 310 86224

mariella.michelsson@hel.fi

Päättäjä

Birgitta Ponthin
rektor