Virkasuhteen täyttäminen, Vallilan ala-asteen koulu, luokanopettaja, KASKO-01-73-24

HEL 2024-004450
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 3

Määräaikaisen virkasuhteen täyttäminen, Vallilan ala-asteen koulu, luokanopettaja, työavain KASKO-01-73-24.

Rehtori

Päätös

Vallilan ala-asteen koulun rehtori päätti valita luokanopettajan määräaikaiseen virkasuhteeseen (vakanssinumero 410586) **********

Virantoimitus alkaa 8.4.2024 ja päättyy 1.6.2024.

Määräaikaiseen virkasuhteeseen valitulle määrätään virantoimituksen aloittamisesta alkava yhden (1) kuukauden koeaika.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on esittänyt lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) edellyttämän rikosrekisterilain (505/2002) 6 §:n 2 momentissa tarkoitetun rikosrekisteriotteen.

Päätöksen perustelut

Luokanopettajan määräaikainen virkasuhde (vakanssinumero 410586) on ollut julkisesti haettavana ajalla 27.2.2024-12.3.2024 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa työavaimella KASKO-01-73-24. Viran ensimmäinen sijoituspaikka on Vallilan ala-asteen koulu.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (30.6.2021, § 90) mukaan opettajan ottamisesta määräaikaiseen virkasuhteeseen päättää rehtori.

Viranhaltijan tehtävänä on luokanopettajan tehtävät Vallilan ala-asteen koululla.

Luokanopettajan viran kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukainen kelpoisuus. Määräaikaisissa tehtävissä kelpoisuusvaatimukset täyttävien hakijoiden puuttuessa myös vaadittavaa kelpoisuutta vailla olevat hakijat otetaan huomioon.

Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa luettiin eduksi hyvät ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot, oppilaan kohtaamisen taidot, taitoa ja kiinnostusta opetuksen yhteissuunnitteluun sekä yhteisopettajuuteen sekä kiinnostusta oppilaslähtöisiin ja joustaviin opetusjärjestelyihin. Lisäksi hakijalla tuli olla kiinnostusta opettaa A2-ruotsia alakoulun kontekstissa.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Määräajassa hakemuksen jätti 26 hakijaa. Vaadittu kelpoisuus on seitsemällä (7) hakijalla.

Hakemusten perusteella yksilöhaastatteluun kutsuttiin kaksi kelpoista hakijaa. Hakijat valittiin haastatteluun hakemuksissa esiin tuotujen painotettujen valintaperusteiden, hakemuksen yleisvaikutelman, koulutustaustan ja työkokemuksen perusteella.

Haastattelun suorittivat ajalla 18.3.2024 rehtori ja apulaisrehtori.

**********

**********

**********

Luokanopettajan tehtävässä Vallilan ala-asteen koulussa korostuu vahva yhteisöllisyys ja yhteisopettajuus. Hakijoista **********

**********

Vallilan ala-asteen koulussa näkyy vahvasti inklusiivinen ja oppilaslähtöinen pedagogiikka, jota toteutetaan moniammatillisessa yhteistyössä.

Vallilan ala-asteen koulussa näkyy vahvasti inklusiivinen ja oppilaslähtöinen pedagogiikka, jota toteutetaan moniammatillisessa yhteistyössä. **********

Molemmilla hakijoilla on kiinnostusta A2-ruotsin opettamiseen.

Vallilan ala-asteen rehtori katsoo hakijoiden työkokemuksen, koulutuksen sekä haastatteluista ilmenevien seikkojen kokonaisarvioinnin perusteella, että parhaat edellytykset viran menestykselliseen hoitamiseen on **********

Päätös annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Päätös tullut nähtäväksi 27.03.2024

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Jouni Koponen, rehtori, puhelin: 09 310 82376

jouni.koponen@hel.fi

Päättäjä

Jouni Koponen
rehtori