Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, sosiaali- ja terveysalan tuntiopettaja, KASKO-03-32-24

HEL 2024-004452
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 4

Virkasuhteen täyttäminen, sosiaali- ja terveysalan tuntiopettaja, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, Kampus 5, työavain KASKO-03-32-24

Koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 5-5

Päätös

Koulutuspäällikkö päätti valita sosiaali- ja terveysalan tuntiopettajan määräaikaiseen virkaan **********

Virantoimitus määräajalla 15.4.2024.-17.11.2024.

Virkaan valitulle määrätään virantoimituksen aloittamisesta alkava koeaika.

Päätös on ehdollinen, kunnes tehtävään valittu on esittänyt lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) edellyttämän rikosrekisterilain (505/2002) 6 §:n 2 momentissa tarkoitetun rikosrekisteriotteen.

Päätöksen perustelut

Sosiaali- ja terveysalan tuntiopettajan määräaikainen virka on ollut julkisesti haettavana ajalla 1.3.-15.3.2024 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa. Tehtävän ensimmäinen sijoituspaikka on Stadin ammatti- ja aikuisopisto, Hattulantien toimipaikka.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (20.11.2019, § 100) mukaan tuntiopettajan ottamisesta määräaikaisesti voimassa olevaan virkasuhteeseen päättää koulutuspäällikkö.

Viranhaltijan tehtävänä ovat sosiaali- ja terveysalan tuntiopettajan tehtävät Hattulantien toimipaikassa.

Kelpoisuusehdot ja kielitaitovaatimus määräytyvät opetustoimen kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 (muutettu 1150/2017) ammatillisten tutkinnon osien opettajan kelpoisuuden 13 §:n ja 17 §:n säännösten mukaan.

Tehtävään kuuluu opetus- ja ohjaustyö sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa ja osaamisaloilla. Oppimisympäristöinä ovat oppilaitoksen tilojen lisäksi alan työpaikat. Työ edellyttää mahdollisuutta työskennellä vaihtuvissa työympäristöissä ja työelämän verkostoissa.

Tehtävässä huolehditaan opiskelijoiden ohjauksesta ja yksilöllisten polkujen toteutuksesta yhdessä muun tiimin kanssa. Tehtävään kuuluu työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaaminen ja näyttöjen arviointi sekä osallistuminen aktiivisesti työelämäyhteistyöhön ja pedagogisten käytäntöjen kehittämiseen.

Tehtävässä korostuu kyky hallita laajoja hoitotyön osaamiskokonaisuuksia. Tehtävä edellyttää laaja-alaista kokemusta hoitotyön työtehtävistä ja osaamista englantiavusteiseen opetukseen.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat
taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Määräajassa hakemuksen jätti 15 hakijaa. Vaadittu kelpoisuus on 6 hakijalla. Hakemusten perusteella ryhmähaastatteluun kutsuttiin 6 hakijaa. Kaksi kutsutuista perui hakemuksensa ennen haastattelua.

Teams -ryhmähaastattelu toteutettiin 22.3.2024, haastattelijoina toimivat koulutuspäällikkö Elina Tirinen ja koordinoiva tiimimestari Mira Kattilakoski.

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi Helsingin kaupunki kannustaa anonyymiin rekrytointiin ja tämä rekrytointi toteutettiin anonyymisti. Anonyymin rekrytoinnin tavoitteena on kohdentaa huomio hakijan ammatilliseen osaamiseen sekä työkokemukseen. Videohaastatteluun kutsuttavat valittiin henkilöt anonyymin yhteenvedon perusteella eikä siinä ollut nähtävissä hakijan nimeä, ikää, sukupuolta tai äidinkieltä.

Hyödynnämme rekrytoinnissa positiivista erityiskohtelua vahvistaaksemme työyhteisömme kulttuurista monimuotoisuutta.

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

Koulutuspäällikkö katsoo hakijoiden työkokemuksen, koulutuksen sekä haastatteluista ilmenevien seikkojen kokonaisarvioinnin perusteella, että parhaat edellytykset viran menestykselliseen hoitamiseen on **********

Päätös annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Päätös tullut nähtäväksi 27.03.2024

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Elina Tirinen, koulutuspäällikkö, puhelin: 09 310 89266

elina.tirinen@hel.fi

Päättäjä

Elina Tirinen
koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 5-5