Virkasuhteen täyttäminen, lapsiperheiden hyvinvointi ja terveys, perheiden erityispalvelut, sosiaaliohjaaja

HEL 2024-004663
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 6

Sosiaaliohjaajan viran täyttäminen, lapsiperheiden hyvinvointi ja terveys / perheiden erityispalvelut

Perheiden erityispalvelujen päällikkö

Päätös

Perheiden erityispalvelujen päällikkö päätti ottaa ilman julkista hakumenettelyä koulutuksen, kokemuksen, haastattelussa sekä työkokeilussa ja uudelleen sijoituksessa osoitetun soveltuvuuden perusteella sosionomi ********** sosiaaliohjaajan virkaan (vakanssi 043662, toimintayksikkö 395140, työpiste 100020) 1.6.2024 lukien 2858,64 euron tehtäväkohtaisen kuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin ja viranhoitomääräyksessä tarkemmin määrätyin ehdoin.

Koeaikaa ei aseteta, koska valittu on ollut vastaavanlaisessa tehtävässä Helsingin kaupungilla vähintään viimeisen 6 kuukauden ajan.

Virkaan otetun terveydentilasta ei tarvitse toimittaa työhöntulotarkastuksen selvitystä, koska työterveyslääkäri on todennut valitun hakijan soveltuvaksi sosiaaliohjaajan työhön.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan otettu on esittänyt rikosrekisteriotteen. Ote on esitettävä 30 päivän kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien

Päätöksen perustelut

Sosiaaliohjaajan virka vapautui 1.4.2024. Virkaa ei laitettu avoimeen hakuun, koska virka täytetään sisäisesti Helsingin kaupungin uudelleensijoitusprosessin mukaisesti.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallinnon delegointipäätöksen 22.12.2022 § 199 mukaan sosiaaliohjaajan virkaan ottaa perheiden erityispalvelujen päällikkö.

Helsingin kaupungin hallintosäännön (28.2.2024 § 48) 23 luvun 2 §:n mukaan henkilö voidaan ottaa ilman julkista hakumenettelyä sellaiseen virkasuhteeseen, johon henkilö on tarkoituksenmukaista ottaa hänen palvelussuhdettaan koskevien uudelleenjärjestelyjen vuoksi.

Lapsiperheiden sosiaaliohjauksen työyksikön sosiaaliohjaajan tehtäviin kuuluu neuvonta ja ohjaus, sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen arviointi, suunnitelmallinen sosiaaliohjaus sekä yksilöhuollon päätöksenteko ja verkostotyö.

Sosiaaliohjaajan viran kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 8 §:n mukainen sosionomin kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää kokemusta lapsille ja perheille suunnatuista sosiaalihuollon palveluista sekä sosiaalihuollon lainsäädännön tuntemusta ja hyviä organisointi-, koordinointi-, yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.

Eduksi luetaan Helsingin kaupungin palveluverkoston ja perhekeskustoiminnan tuntemus.

********** haastateltiin sosiaaliohjaajan virkaan (vakanssi 043662) uudelleensijoitusprosessin mukaisesti. Haastattelu pidettiin 26.3.2024 ja sen suoritti johtava sosiaaliohjaaja **********

********** on koulutukseltaan sosionomi. **********

Valinnassa kiinnitettiin erityisesti huomiota työkokemukseen ja osaamiseen lasten ja perheiden kanssa tehtävästä työstä sosiaalihuoltolain mukaisessa suunnitelmallisessa sosiaaliohjauksessa.

********** on hyvät edellytykset sosiaaliohjaajan viran tehtävien hoitamiseen.

Päätös tullut nähtäväksi 09.04.2024

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Marko Kivihalme, johtava sosiaaliohjaaja, puhelin: 09 310 21769

marko.kivihalme@hel.fi

Anu Rämö, lapsiperheiden sosiaaliohjauksen päällikkö, puhelin: 09 310 57759

anu.ramo@hel.fi

Päättäjä

Terhi Tuominiemi-Lilja
perheiden erityispalvelujen päällikkö