Vahingonkorvaus, autovaurio, Haagan pelastusasema, 13.2.2024

HEL 2024-004912
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 23

Haagan pelastusaseman parkkipaikalla sijainneen kontin oven aiheuttaman autovahingon korvaaminen

Pelastuskomentaja

Päätös

Pelastuskomentaja päätti, että pelastuslaitos korvaa pelastuslaitoksen työntekijän ajoneuvon kohtuulliset korjauskustannukset mukaan lukien mahdollinen korjausaikainen käyttöhyödyn menetys enintään 1500,00 euroa (sis. alv 24%). Korvaus maksetaan autokorjaamolle kertakorvauksena korjauslaskua vastaan.

Päätöksen perustelut

Vahingonkorvauslain 2 luvun 1 §:n mukaan joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen, jollei siitä, mitä tässä laissa säädetään, muuta johdu. Vahingonkorvausta voidaan sovitella, jos korvausvelvollisuus harkitaan kohtuuttoman raskaaksi ottaen huomioon vahingon aiheuttajan ja vahingon kärsineen varallisuusolot ja muut olosuhteet. Jos vahinko on aiheutettu tahallisesti, on kuitenkin täysi korvaus tuomittava, jollei erityisistä syistä harkita kohtuulliseksi alentaa korvausta.

Vahingonkorvauslain 5 luvun 1 §:n mukaan vahingonkorvaus käsittää hyvityksen henkilö- ja esinevahingosta sekä 4 a ja 6 §:ssä säädetyin edellytyksin kärsimyksestä. Milloin vahinko on aiheutettu rangaistavaksi säädetyllä teolla tai julkista valtaa käytettäessä taikka milloin muissa tapauksissa on erittäin painavia syitä, käsittää vahingonkorvaus hyvityksen myös sellaisesta taloudellisesta vahingosta, joka ei ole yhteydessä henkilö- tai esinevahinkoon.

Vahingonkärsinyt on vaatinut Helsingin pelastuslaitosta korvaamaan ajoneuvolle aiheutuneen vahingon, jonka korjauskustannusarvio on 1357,56 euroa (sis. alv 24%). Tuuli oli paiskannut parkkipaikalla sijainneen kontin oven vahingonkärsineen henkilöauton takaosan päälle aiheuttaen vaurioita peltiin, takapuskuriin ja maalipintaan. Ajoneuvo oli pysäköitynä merkittyyn parkkiruutuun Haagan pelastusaseman parkkipaikalla työvuoron aikana.

Käytettävissä olevan selvityksen perusteella kontin ovi olisi auennut tuulen voimasta ja osunut autoon. Kontissa ei ollut tapahtumahetkellä lukkoa, mikä on mahdollistanut sen, että kuka tahansa on voinut käydä kontissa. Kontti on ollut lähtökohtaisesti salvattu, mutta ilmeisesti viimeinen kävijä ei ole sitä salvannut kunnolla. Konttiin lukitus on ollut jo pitkään työn alla.

Tässä tapauksessa on perusteet vahingonkärsineen vahingon korvattavuudelle tuottamuksen perusteella (oven lukitsemattomuus/salpaamattomuus). Pysäköinti on ollut sallittua tapahtumapaikalla ja vahingonkärsinyt on parkkipaikkaa käyttäessään toiminut pelastuslaitoksen ohjeistuksen mukaisesti. Vahingon korvaaminen on perusteltua ottaen huomioon vahinkoon johtaneet olosuhteet.

Pelastuskomentajan toimivalta päättää vahingonkorvauksesta perustuu sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan toimialajohtajan päätökseen 25.1.2023 § 36.

Päätös tullut nähtäväksi 23.05.2024

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Tomi Kuula, lakimies, puhelin: 09 310 30040

tomi.kuula@hel.fi

Päättäjä

Jani Pitkänen
pelastuskomentaja