Virkasuhteen täyttäminen, Malmin päihdepoliklinikka, sosiaalityöntekijä

HEL 2024-005572
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 7

Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen, Malmin päihdepoliklinikka

Psykososiaalisen työn päällikkö

Päätös

Psykososiaalisen työn päällikkö päätti ottaa ilman julkista hakumenettelyä yhteiskuntatieteiden maisteri Irina Kaarnakarin sosiaalityöntekijän virkaan (vakanssinumero 037030, toimintayksikkö 396370, työpiste 700070) 1.6.2024 lukien 3893,25 euron tehtäväkohtaisen kuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin ja viranhoitomääräyksessä tarkemmin määrätyin ehdoin.

Koeaikaa ei aseteta.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan otetun terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä 30 päivän kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Päätöksen perustelut

Sosiaalityöntekijän virka tulee avoimeksi 1.6.2024.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallinnon delegointipäätöksen 22.12.2022 § 199 mukaan sosiaalityöntekijän virkaan ottaa psykososiaalisen työn päällikkö.

Kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta annetun lain (304/2003) 4 §:n mukaan virkasuhteeseen voidaan ottaa ilman hakumenettelyä, kun kyseessä on pykälässä mainittuun perusteeseen rinnastettavissa oleva kaupungin hallintosäännössä määrätty peruste.

Helsingin kaupungin hallintosäännön (28.2.2024 § 48) 23 luvun 2 §:n mukaan, henkilö voidaan ottaa ilman julkista hakumenettelyä sellaiseen virkasuhteeseen, johon Helsingin kaupunki on hänet kouluttanut tai johon vaadittavaa pätevöitymiskoulutusta kaupunki on tukenut.

Sosiaalityöntekijän tehtävänä on vastata uusien, erityisen tuen tarpeessa olevien asiakkaiden päihdepalvelujen palvelutarpeen arvioinnista. Lisäksi tehtäviin kuuluu sosiaalinen kuntoutusta ja riippuvuuksien hoito-ohjelmien toteuttaminen. Hoito-ohjelmiin voi kuulua yksilö- ja ryhmämuotoista hoitoa ja kuntoutusta, työskentelyä perheiden ja pariskuntien kanssa, läheisten neuvontaa ja tukea ja verkostotyötä.

Sosiaalityöntekijän viran kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilölain (817/2015) 7 §:n mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

********** on suorittanut yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinnon ********** Hänelle on myönnetty tutkinnon suorittamiseen ja pro gradu- tutkielman valmistelemiseen palkallisia seminaari- ja koulutuspäiviä sekä kaupunginhallituksen ohjeen mukaisesti (Khs 12.3.2008, 25 §) palkallista opintovapaata 1.10.-30.11.2023 välisenä aikana.

Hän on osoittanut tehtävän vaativuuden mukaista osaamista tehden laadukasta asiakastyötä ja samalla panostaen menestyksekkäästi palvelujen kehittämiseen monen eri teeman parissa. Hän on osoittanut monipuolista osaamista ja lahjakkuutta sekä asiakastyössä, kehittämisessä ja rakenteellisessa työssä.

********** on hyvät edellytykset sosiaalityöntekijän viran tehtävien hoitamiseen Malmin päihdepoliklinikalla.

Päätös tullut nähtäväksi 29.04.2024

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Tiina Ranta, johtava sosiaalityöntekijä, puhelin: 09 310 22865

tiina.ranta@hel.fi

Päättäjä

Aila Ronkanen
psykososiaalisen työn päällikkö