Aukioloajat, nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön toimipisteiden rajoitettu toiminta kesällä 2024

HEL 2024-005734
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 33

Aukioloajat, nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön toimipisteiden rajoitettu toiminta kesällä 2024

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja

Päätös

Perhe- ja sosiaalipalvelun johtaja päätti Nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön aukioloajoista kesällä 2024 seuraavasti:

Pohjoinen aikuissosiaalityö:
- Sosiaalinen luototus ja talousneuvonta on suljettu ajalla 8.7.– 21.7.2024.

Lännen aikuissosiaalityö:
- Uusix-verstaat (Kyläsaarenkatu 8 ja Suvilahdenkatu 10) on suljettu 1.-28.7.2024

- Pakilan työkeskus on suljettu 1.-28.7.2024

- Sosiaalinen kuntoutus on suljettu 1.-28.7.2024

- Avotyötoiminta:
- Kotihoidon tukiryhmät
- Pesula Tvettis on suljettu 1.7.-28.7.2024
- Kahvila Sumppila on suljettu 1.7.-28.7.2024
- Herttoniemen tukiryhmä on suljettu 1.7.-28.7.2024
- Vallilan tukiryhmä on suljettu 1.7.-28.7.2024
- Maunulan tukiryhmä on suljettu 1.7.-28.7.2024
- Jakomäen tukiryhmä on suljettu 1.7.-28.7.2024
- Lauttasaaren tukiryhmä on suljettu 1.7.-28.7.2024
- Pukinmäen tukiryhmä on suljettu 1.7.-28.7.2024
- Kontulan tukiryhmä on suljettu 1.7.-28.7.2024

- Luonto- ja ympäristöryhmät
- Ogeli, Oulunkylä on suljettu 1.7.-28.7.2024
- Sibbe, Talinranta on suljettu 1.7.-28.7.2024
- Pitsku, Pitäjänmäki on suljettu 1.7.-28.7.2024
- Savela on suljettu 1.7.-28.7.2024
- Hertsika, Lauttasaari on suljettu 1.7.-28.7.2024
- Vuokki, Vuosaari on suljettu 1.7.-28.7.2024
- Rusa, Ruskeasuo on suljettu 1.7.-28.7.2024
- Roihis, Roihupelto on suljettu 1.7.-28.7.2024

Seuraavat Luonto- ja ympäristöryhmät ovat normaalisti auki:
- Munkka, Munkkiniemi
- Kaisa, Kaisaniemi

- Rakennus- ja kiinteistöryhmät
- Eltsu, Auroran sairaala on suljettu 1.7.-28.7.2024
- Kustis 2, Kustaankartanoon suljettu 1.7.-28.7.2024
- Toivola on suljettu 1.7.-28.7.2024
- Myllikä, Liikuntapaikat on suljettu 1.7.-28.7.2024
- Pirkkola, Liikuntapaikat on suljettu 1.7.-28.7.2024

Seuraavat Rakennus- ja kiinteistöryhmät ovat normaalisti auki:
- Kustis 1, Kustaankartano
- Sörkka, Tukkutori
- Rastila, Liikuntapaikat
- Velo, Liikuntapaikat
- Stansvik, kuntouttava vankityö

Samalla perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja kehotti informoimaan kuntalaisia aukioloaikojen ja paikkamäärien muutoksista hyvissä ajoin ennen sulkuja.

Päätöksen perustelut

Toimipisteiden tilapäisten sulkemisten syynä ovat kesäloma-ajasta johtuva vähentynyt palvelutarve sekä henkilöstön vuosilomat.

Hallintosäännön 18 luvun 4 §:n 2 kohdan mukaan palvelukokonaisuuden johtaja päättää hoitopaikkojen tilapäisistä muutoksista ja toimintayksiköiden aukioloajoista.

Päätös tullut nähtäväksi 23.04.2024

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Henna Niiranen, aikuissosiaalityön päällikkö, puhelin: 09 310 62843

henna.niiranen@hel.fi

Anne Qvist, pohjoisen aikuissosiaalityön päällikkö, puhelin: 09 310 74090

anne.qvist@hel.fi

Päättäjä

Maarit Sulavuori
perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja