Palkan takaisinperintä, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala

HEL 2024-005921
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 2

Virheellisesi maksetun palkan takaisinperintä, Keskustan terveysasema, Kivelä

Johtava ylilääkäri

Päätös

Keskustan terveysaseman johtava ylilääkäri päätti periä takaisin terveyskeskuslääkäri ********** liikaa maksettua palkkaa 1.1.2021-30.6.2023 väliseltä ajalta yhteensä 8499,90 euroa.

Päätöksen perustelut

Kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta annetun lain 2003/304) 56 §:n mukaan aiheettomasti maksettu palkka saadaan periä takaisin.

Terveyskeskuslääkäri ********** (jäljempänä viranhaltija) on maksettu liikaa palkkaa 283,33 euroa/kk ajalla 1.9.2020 - 30.6.2023, yhteensä 9633,22 euroa. Vuoden 2020 palkkasaatavat ovat vanhentuneet, joten liikaa maksettu palkka peritään takaisin ajalta 1.1.2021 - 30.6.2023, yhteensä 8499,90 euroa.

Viranhaltijalle maksettiin kompensaatiokorvausta ratkaisijalääkärinä toimimisesta ajalla 1.9.2019 - 31.8.2020. Päätöksen mukainen kompensaatiokorvaus oli 170 euroa/kk 60 %:n työajalla. Viranhaltijalle maksettiin korvausta 170 euroa/kk ajalla 1.9.2019 - 31.3.2020, ja työajan muuttuessa 100 %:ksi 283,33 euroa/kk ajalla 1.4.2020 - 31.8.2020. Tämän jälkeen korvauksen olisi pitänyt loppua, mutta sen maksaminen jatkui virheellisesti 283,33 euroa/kk ajalla 1.9.2020 - 30.6.2023.

Viranhaltijaa on kuultu 19.3.2024 palkan takaisin perintää koskevassa asiassa. Kuulemistilaisuudessa viranhaltija toi esiin, että on menettänyt luottamuksensa Helsingin kaupungin palkanmaksuun. Viranhaltija kertoi olevansa valmis maksamaan virheellisesti maksetut korvaukset takaisin.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallinnon delegointipäätöksen 22.11.2022 § 199 mukaan virheellisesti maksetun palkan takaisin perinnästä vastaa alaistensa osalta yksikön päällikkö.

Päätös tullut nähtäväksi 07.05.2024

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Jarja Ijäs, johtava ylilääkäri, puhelin: 09 310 27548

jarja.ijas@hel.fi

Päättäjä

Jarja Ijäs
johtava ylilääkäri