Sijaisen määrääminen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalla perheiden erityispalvelujen lasten johtavalle puheterapeutille 5.7.2024 alkaen

HEL 2024-006090
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 10

Sijaisten määrääminen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalla perheiden erityispalvelujen Lasten puheterapian johtavalle puheterapeutille 5.7.2024 alkaen

Perheiden erityispalvelujen päällikkö

Päätös

Perheiden erityispalvelujen päällikkö päätti, että lasten puheterapian johtavan puheterapeutin (vakanssi 022118) sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä

Ajalla 5.-14.7.2024

- johtava psykoterapeutti, vakanssi 035389

Seuraavat sijaiset sijaistavat sijaantulojärjestyksessä pois lukien virka-asemaan perustuvat julkisen vallan käyttöä edellyttävät tehtävät.

- vastaava puheterapeutti, vakanssi 045372

- vastaava puheterapeutti, vakanssi 013917

- vastaava puheterapeutti, vakanssi 022128

- keskitettyjen palvelujen päällikkö, vakanssi 032581

15.7.2024 alkaen

- vastaava puheterapeutti, vakanssi 045372

- vastaava puheterapeutti, vakanssi 013917

- vastaava puheterapeutti, vakanssi 022128

- keskitettyjen palvelujen päällikkö, vakanssi 032581

- johtava psykologi, vakanssi 045375

Sijaiset sijaistavat sijaantulojärjestyksessä pois lukien virka-asemaan perustuvat julkisen vallan käyttöä edellyttävät tehtävät.

Samalla perheiden erityispalvelujen päällikkö totesi, että edellä mainittujen ollessa estyneinä johtavan puheterapeutin sijaisina toimii perheiden erityispalvelujen päällikön määräämä henkilö.

Tämä päätös on voimassa ja korvaa perheiden erityispalvelujen päällikön 21.6.2023 tekemän päätöksen § 9.

Päätöksen perustelut

Sosiaali- ja terveystoimialan toimintasäännön 2.7 luvun mukaan työyksikön esihenkilön ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa yksikön päällikön määräämä viranhaltija tai toimenhaltija.

Päätös tullut nähtäväksi 02.05.2024

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Markus Salonen, keskitettyjen palvelujen päällikkö, puhelin: 09 310 44527

markus.salonen(a)hel.fi

Päättäjä

Leena Lehikoinen
vs. perheiden erityispalvelujen päällikkö