Virkasuhteen täyttäminen, pohjoisen gerontologinen sosiaalityö, sosiaaliohjaaja, SOTEPE-03-307-24

HEL 2024-006155
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 22

Sosiaaliohjaajan määräaikaisen viran täyttäminen, Pohjoisen gerontologinen sosiaalityö, työavain Sotepe – 03-307-24

Gerontologisen sosiaalityön päällikkö

Päätös

Gerontologisen sosiaalityön päällikkö päätti ottaa koulutuksen, kokemuksen ja haastattelussa osoitetun sopivuuden perusteella ********** sosiaaliohjaajan määräaikaiseen virkaan (ei vakanssia, tilapäisen työvoiman tarve, toimintayksikkö 397150, työpiste 100045) ajalle 13.5.2024 – 12.9.2024 2848,76 euron tehtäväkohtaisen kuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin ja viranhoitomääräyksessä tarkemmin määrätyin ehdoin.

Koeaika on 2 kuukautta.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan otettu on esittänyt hyväksyttävän selvityksen tartuntatautilain 48 §:n mukaisesta rokotussuojastaan. Selvitys on esitettävä 30 päivän kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan otettu on esittänyt rikosrekisterinotteen. Ote on esitettävä 30 päivän kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Mikäli virkaan otettu ei ota virkaa vastaan, raukeaa virkaanotto ilman erillistä päätöstä.

Päätöksen perustelut

Pohjoisen gerontologisen sosiaaliohjaajan määräaikainen virka (tilapäisen työvoiman tarve) on ollut haettavana ajalle 13.5. -12.9.2024.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallinnon delegointipäätöksen 22.12.2022 § 199 mukaan sosiaaliohjaajan määräaikaiseen virkaan ottaa gerontologisen sosiaalityön päällikkö.

Gerontologisen sosiaalityön sosiaaliohjaajan tehtävänä on tehdä pitkäjänteistä ja intensiivistä sosiaaliohjausta paljon palveluja tarvitsevien iäkkäiden asiakkaiden kanssa. Sosiaaliohjaaja auttaa asiakkaita kompleksissa taloudellisten asioiden selvittelyssä ja mm. perustoimeentulotuen ja täydentävän ja ennaltaehkäisevän toimeentulotuen hakemisessa sekä asumiseen ja palveluihin ohjautumisen tilanteissa. Myös päihde- ja mielenterveysongelmaisia asiakkaita tuetaan avun saamisessa. Sosiaaliohjaaja tekee psykososiaalista tukemis- ja muutostyötä paljon palveluja tarvitsevien asiakkaiden kanssa. Sosiaaliohjaaja tekee moniammatillista yhteistyötä mm. vammaispalvelujen, kotihoidon, päihdehuollon, mielenterveyspalvelujen työntekijöiden kanssa.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää tehtävän vaativuuden mukaista osaamista. Lisäksi edellytämme vahvaa paineensietokykyä, oma-aloitteisuutta ja kykyä selviytyä erilaisissa konteksteissa ja vuorovaikutustilanteissa asiakkaiden ja viranomaisten verkostoissa. Eduksi luetaan kokemus gerontologisesta sosiaalityöstä.

Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (8 §) mukainen sosiaalialalle soveltuva ammattikorkeakoulututkinto (sosionomi, geronomi).

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Sosiaaliohjaajan määräaikainen virka on ollut julkisesti haettavana ajalla 2.4 - 19.4.2024 kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun ulkoisessa haussa ja työhallinnon avoimet työpaikat -internet-sivuilla.

Määräajassa hakemuksen jätti 10 hakijaa. Yhteenveto hakemuksen jättäneistä on tämän asian liitteenä 1.

Vaadittu kelpoisuus on 4 hakijalla.

Hakemuksen perusteella kutsuttiin yksilöhaastatteluun sosionomi AMK ********** sosionomi-diakoni ********** ja sosionomi ********** Haastattelun suoritti pohjoisen gerontologisen sosiaalityön johtava sosiaalityöntekijä ********** ja mukana haastattelussa oli pohjoisen gerontologisen sosiaalityön sosiaaliohjaaja ********** 25.4.2024.

********** on työkokemusta 3 vuotta ja 7 kuukautta sosiaaliohjaajan erilaista tehtävistä ja lisäksi muuta työkokemusta on 15 vuoden ja 4 kuukauden ajalta. ********** on työkokemusta 3 vuotta 4 kuukautta ohjaajan tehtävistä ja lisäksi muuta työkokemusta 5 vuoden ajalta.

********** on valmistunut vuonna 2016 Laurean ammattikorkeakoulusta ja hän on laillistettu sosionomi.

**********

Hakemuksen ja haastattelun perusteella ********** osoitti gerontologisen sosiaaliohjaajan tehtävissä edellytettäviä vahvuuksia, itsenäistä työotetta, kiinnostusta gerontologisen sosiaalityön kehittämiseen sekä kykyä moniammatilliseen työhön

Koulutuksen, kokemuksen sekä haastattelussa osoitetun sopivuuden perusteella ********** arvioitiin olevan parhaimmat edellytykset gerontologisen sosiaaliohjaajan määräaikaisen viran tehtävien hoitamiseen

Päätös tullut nähtäväksi 06.05.2024

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Anu Poikela, johtava sosiaalityöntekijä, puhelin: 09 310 24398

anu.poikela(a)hel.fi

Päättäjä

Marko Timonen
gerontologisen sosiaalityön päällikkö

Liitteet (pdf)

1. Hakijaluettelo

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.