Virkasuhteen täyttäminen, Staffansby ls, päätoiminen tuntiopettaja, luokanopettaja, KASKO-04-109-24

HEL 2024-006210
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 2

Anställning av timlärarelärare i huvudsyssla med klassläraruppgifter på viss tid, Staffansby ls, arbetsnummer KASKO-04-109-24

Rehtori

Beslut

Rektorn beslutade att anställa

**********

till timlärare i huvudsyssla med klassläraruppgifter vid Helsingfors stad med placering i Staffansby ls för tiden 1.8.2024 - 31.7.2025.

Lönen bestäms enligt det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal (UKTA).

Anställningen är villkorlig till dess att den som väljs till tjänsten har uppvisat ett straffregisterutdrag (lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn 504/2002).

En prövotid om sex (6) månader fastställs för den som väljs till tjänsten.

Beslutsmotivering

Enligt sektorchefens delegeringsbeslut (30.6.2021, § 90) är det skolans rektor som anställer lärare på viss tid.

Timlärartjänsten ledigförklarades under tiden 5.4.2024-19.4.2024 i Helsingfors stads officiella annonseringskanaler. Tjänsten är placerad i Staffansby lågstadieskola.

Behörighetskraven bestäms i förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (986/1998). Vid visstidsanställningar kan även sökande som saknar formell behörighet beaktas.

Vid val av tjänsteinnehavare bör man utöver behörighetsvillkoren ta i betraktande de allmänna utnämningsgrunderna för offentliga tjänster som enligt § 125 i Finlands grundlag är skicklighet, förmåga och beprövad medborgerlig dygd.

Förutom de formella behörighetskraven framhölls att god samarbetsförmåga, insyn i specialpedagogiska metoder och förmåga att undervisa i slöjd ses som en merit.

När ansökningstiden gått ut hade 5 personer sökt tjänsten varav 1 uppfyller behörighetskraven.

Av sökandena intervjuades 3 personer. I intervjun deltog förutom skolans rektor även biträdande rektor.

**********

**********

**********

**********

Beslutsutdrag med anvisningar för begäran om omprövning skickas till samtliga sökande. Beslutet skickas elektroniskt via Helbit till de sökande som gett sitt godkännande till elektronisk delgivning, i annat fall som brev.

Päätös tullut nähtäväksi 30.04.2024

Anvisningar om hur man begär omprövning

Den som är missnöjd med beslutet kan framställa en skriftlig begäran om omprövning. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos domstol.

Rätt att begära omprövning

Omprövning får begäras

  • av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)
  • av kommunmedlemmarna
Den tid inom vilken omprövning ska begäras

Omprövning ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Begäran om omprövning ska inlämnas till Helsingfors stads registratorskontor senast den bestämda tidens sista dag under registratorskontorets öppettid.

Om beslutet har delgetts per post anses en part ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Om beslutet har delgetts som elektroniskt meddelande anses en part ha fått del av beslutet tre dagar efter att meddelandet avsändes, om inte något annat påvisas.

Dagen för delfåendet räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får begäran om omprövning inlämnas första vardagen därefter.

Omprövningsmyndighet

Omprövning begärs hos Helsingfors stads fostrans- och utbildningsnämnd.

Omprövningsmyndighetens kontaktuppgifter är:

Skyddad e-post: https://securemail.hel.fi/

Använd alltid skyddad e-post när du skickar personliga uppgifter.

Nämn alltid diarienumret (t.ex. HEL 2021-000123) i ditt meddelande om ditt ärende redan har upptagits till behandling vid Helsingfors stad.

E-postadress:
helsinki.kirjaamo@hel.fi 
Postadress:
PB 10
 
00099 HELSINGFORS STAD
Besöksadress:
Helsingfors stads registratorskontor
 
Norra esplanaden 11-13
Telefonnummer:
09 310 13700
 

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00.

Formen för och innehållet i begäran om omprövning

Begäran om omprövning ska göras skriftligt. Elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I begäran om omprövning ska uppges

  • det beslut som begäran om omprövning gäller
  • hurdan omprövning som begärs
  • på vilka grunder omprövning begärs
  • vem som begär omprövning
  • på vilka grunder den som begär omprövning är berättigad att göra detta
  • kontaktuppgifter till den som begär omprövning
Protokoll

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskontor

Sulje

Lisätietojen antaja

Mariella Michelsson, ledningens assistent, telefon: 09 310 86224

mariella.michelsson@hel.fi

Päättäjä

Heidi Dufva
rektor