Virkasuhteen täyttäminen, Åshöjdens grundskola, päätoiminen matematiikan ja fysiikan tuntiopettaja, KASKO-04-145-24

HEL 2024-006269
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 11

Anställning av timlärartjänsten i huvudsyssla i matematik och fysik på viss tid, Åshöjdens grundskola, arbetsnummer KASKO-04-145-24

Rehtori

Beslut

Rektorn beslutade att anställa

**********

som timlärare i huvudsyssla i matematik och fysik vid Helsingfors stad med placering i Åshöjdens grundskola för tiden 1.8.2024 - 31.7.2025.

Lönen bestäms enligt det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal (UKTA).

Eftersom personen i fråga redan är anställd vid en skola i Helsingfors behöver straffregisterutdrag inte uppvisas och ingen prövotid tillämpas.

Beslutsmotivering

Enligt sektorchefens delegeringsbeslut (30.6.2021, § 90) är det skolans rektor som anställer lärare på viss tid.

Timlärartjänsten ledigförklarades under tiden 5.4.2024 - 19.4.2024 i Helsingfors stads officiella annonseringskanaler. Tjänsten är placerad i Åshöjdens grundskola.

Behörighetskraven bestäms i förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (986/1998). Vid visstidsanställningar kan även sökande som saknar formell behörighet beaktas.

Vid val av tjänsteinnehavare bör man utöver behörighetsvillkoren ta i betraktande de allmänna utnämningsgrunderna för offentliga tjänster som enligt § 125 i Finlands grundlag är skicklighet, förmåga och beprövad medborgerlig dygd.

När ansökningstiden gått ut hade tre personer sökt tjänsten varav ingen uppfyller behörighetskraven.

Av sökandena intervjuades två personer. I intervjun deltog förutom skolans rektor även biträdande rektor. Den ena av de intervjuade drog tillbaka sin ansökan den 26.4.2024.

**********

Beslutsutdrag med anvisningar för begäran om omprövning skickas till samtliga sökande. Beslutet skickas elektroniskt via Helbit till de sökande som gett sitt godkännande till elektronisk delgivning, i annat fall som brev.

Päätös tullut nähtäväksi 02.05.2024

Anvisningar om hur man begär omprövning

Den som är missnöjd med beslutet kan framställa en skriftlig begäran om omprövning. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos domstol.

Rätt att begära omprövning

Omprövning får begäras

  • av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)
  • av kommunmedlemmarna
Den tid inom vilken omprövning ska begäras

Omprövning ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Begäran om omprövning ska inlämnas till Helsingfors stads registratorskontor senast den bestämda tidens sista dag under registratorskontorets öppettid.

Om beslutet har delgetts per post anses en part ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Om beslutet har delgetts som elektroniskt meddelande anses en part ha fått del av beslutet tre dagar efter att meddelandet avsändes, om inte något annat påvisas.

Dagen för delfåendet räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får begäran om omprövning inlämnas första vardagen därefter.

Omprövningsmyndighet

Omprövning begärs hos Helsingfors stads fostrans- och utbildningsnämnd.

Omprövningsmyndighetens kontaktuppgifter är:

Skyddad e-post: https://securemail.hel.fi/

Använd alltid skyddad e-post när du skickar personliga uppgifter.

Nämn alltid diarienumret (t.ex. HEL 2021-000123) i ditt meddelande om ditt ärende redan har upptagits till behandling vid Helsingfors stad.

E-postadress:
helsinki.kirjaamo@hel.fi 
Postadress:
PB 10
 
00099 HELSINGFORS STAD
Besöksadress:
Helsingfors stads registratorskontor
 
Norra esplanaden 11-13
Telefonnummer:
09 310 13700
 

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00.

Formen för och innehållet i begäran om omprövning

Begäran om omprövning ska göras skriftligt. Elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I begäran om omprövning ska uppges

  • det beslut som begäran om omprövning gäller
  • hurdan omprövning som begärs
  • på vilka grunder omprövning begärs
  • vem som begär omprövning
  • på vilka grunder den som begär omprövning är berättigad att göra detta
  • kontaktuppgifter till den som begär omprövning
Protokoll

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskontor

Sulje

Lisätietojen antaja

Mariella Michelsson, ledningens assistent, telefon: 09 310 86224

mariella.michelsson@hel.fi

Päättäjä

Birgitta Ponthin
rektor