Virkasuhteen täyttäminen, keskustan terveysasema, Viiskulman toimipiste, terveyskeskuslääkäri, 2 virkaa, SOTEPE-02-512-23

HEL 2024-006502
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 4

Virkasuhteen täyttäminen, Viiskulman terveysasema, terveyskeskuslääkäri (2 virkaa), työavain SOTEPE-02-512-23

Johtava ylilääkäri

Päätös

Keskustan terveysaseman johtava ylilääkäri päätti ottaa koulutuksen, kokemuksen ja haastattelussa osoitetun soveltuvuuden perusteella terveyskeskuslääkärin virkaan lääketieteen lisensiaatti ********** (vakanssinumero 34851, Keskustan terveysasema, Viiskulman toimipiste, toimintayksikkö 396100, työpiste 202200) 1.8.2024 lukien 3944,32 euron tehtäväkohtaisen kuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin ja viranhoitomääräyksessä tarkemmin määrätyin ehdoin. Koeaikaa ei aseteta.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan otetun terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä 30 päivän kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Lisäksi Keskustan terveysaseman johtava ylilääkäri päätti ottaa koulutuksen, kokemuksen ja haastattelussa osoitetun soveltuvuuden perusteella terveyskeskuslääkärin virkaan lääketieteen lisensiaatti ********** (vakanssinumero 20313, Keskustan terveysasema, Viiskulman toimipiste, toimintayksikkö 396100, työpiste 202200) 1.6.2024 lukien 3980,72 euron tehtäväkohtaisen kuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin ja viranhoitomääräyksessä tarkemmin määrätyin ehdoin. Koeaikaa ei aseteta.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan otetun terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä 30 päivän kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Päätöksen perustelut

Terveyskeskuslääkärin virat 34851 ja 20313 ovat avoimia virkoja.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallinnon delegointipäätöksen 22.12.2022 § 199 mukaan terveyskeskuslääkärin virkaan ottaa johtava ylilääkäri.

Terveyskeskuslääkärin tehtävänä on toimia Viiskulman terveysasemalla terveyskeskuslääkärinä hyvässä yhteistyössä moniammatillisen tiimin kanssa. Tehtävään kuuluu monipuolista avosairaanhoidon ja neuvolan vastaanottotyötä.

Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä säätelee terveyskeskuslääkärin viran kelpoisuuden (559/1994). Terveyskeskuslääkärin viran kelpoisuusvaatimuksena on Suomessa laillistetun lääkärin pätevyys.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Terveyskeskuslääkärin kaksi virkaa (vakanssinumerot 34851 ja 20313) ovat olleet julkisesti haettavana 7.3.–22.3.2024 kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun sisäisessä ja ulkoisessa haussa.

Määräajassa hakemuksen jätti kaksi hakijaa. Yhteenveto hakemuksen jättäneistä on tämän asian liitteenä 1.

Vaadittu kelpoisuus on molemmilla hakijoilla.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin molemmat hakijat ********** Haastattelut toteutettiin 9.4.2024 ja 15.4.2024. Haastattelun suorittivat Viiskulman terveysaseman ylilääkäri ********** ja Keskustan terveysaseman johtava ylilääkäri **********

********** on koulutukseltaan lääketieteen lisensiaatti. Hän on suorittanut lääketieteen lisensiaatin tutkinnon vuonna 2021. ********** Hänellä on opinto-oikeus yleislääketieteen erikoislääkärikoulutukseen.

********** on koulutukseltaan lääketieteen lisensiaatti. Hän on suorittanut lääketieteen lisensiaatin tutkinnon vuonna 2024. **********

Toimenkuvan vuoksi haastattelussa kiinnitettiin erityistä huomiota kokemukseen yleislääkärin työstä sekä monipuoliseen kokemukseen eri erikoisalojen sairaalatyöstä.

Koulutuksen, kokemuksen sekä haastattelussa osoitetun sopivuuden perusteella ********** osoittivat terveyskeskuslääkärin tehtävissä edellytettäviä vahvuuksia. Heillä on hyvät edellytykset terveyskeskuslääkärin viran tehtävien hoitamiseen Keskustan terveysasemalla Viiskulman toimipisteessä.

Päätös tullut nähtäväksi 08.05.2024

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Jarja Ijäs, johtava ylilääkäri, puhelin: 09 310 27548

jarja.ijas@hel.fi

Vappu Harlin, ylilääkäri, puhelin: 040 646 3477

vappu.harlin@hel.fi

Päättäjä

Jarja Ijäs
johtava ylilääkäri

Liitteet (pdf)

1. Hakijalistaus

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.