Vuokraus, varastotila, Liikuntamylly, Jauhokuja 3, Cycle Club Helsinki ry

HEL 2024-006581
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 15

Varastotilan vuokraus Liikuntamyllystä Cycle Club Helsinki ry:lle

Liikuntapaikkapäällikkö

Päätös

Liikuntapaikkapäällikkö vuokraa Cycle Club Helsinki ry:lle Helsingin kaupungin 45. kaupunginosassa (Vartiokylä/ Myllypuro) sijaitsevasta Myllypuron Liikuntamyllystä noin 35 neliömetrin suuruisen varastotilan. Tilassa säilytetään pyöräilyharrastukseen kuuluvia välineitä.

Vuokrasopimus solmitaan ajalle 1.1.2024 - 31.3.2027. Varastotila on vuokralaisen käytössä vuosittain ajalla 1.10. - 31.3.

Vuosivuokra on 1 314,60 euroa (alv. 0 %). Vuokra peritään vuosittain kahdessa yhtä suuressa erässä.

Muut vuokraukseen liittyvät ehdot on kirjattu liitteenä olevaan vuokrasopimusluonnokseen.

Kaupunki ei vastaa vuokralaiselle aiheutuneista kustannuksista, mikäli päätös oikaisuvaatimuksen, kunnallisvalituksen tai ylemmän toimielimen päätöksen johdosta muuttuu tai kumoutuu.

Päätöksen perustelut

Cycle Club Helsinki ry on ollut Myllypurossa sijaitsevassa Liikuntamyllyssä pitkäaikaisena vuokralaisena vuokraten varastotilaa pyörien sekä pyöräilyharrastukseen liittyvien välineiden varastointia varten. Yhdistys on hakenut vuokrauksen jatkoa 1.1.2024 alkaen.

Pyöräilyseuran harrastajat harjoittelevat talvikaudella Liikuntamyllyn sisätiloissa, joten välineiden säilytys hallin tiloissa on harrastustoiminnan kannalta toivottavaa.

Liikuntamyllyssä sijaitsevasta noin 35 m²:n varastotila vuokrataan Cycle Club Helsinki ry:lle ajalle 1.1.2024 - 31.3.2027. Tila on pyöräilyseuran harrastajien käytössä vuosittain ajalla 1.10. - 31.3. Muuna aikana tila on vuokranantajan käytössä. Tila sijaitsee hallissa harjoittelualueen läheisyydessä.

Vuokra ja sen määräytyminen

Vuosivuokra on 1 314,60 euroa (alv. 0 %). Kuukausivuokra on
219,10 euroa (alv. 0 %). Vuokran määrittelyssä on käytetty 6,26 euron suuruista neliövuokraa. Vuokra peritään vuosittain kahdessa yhtä suuressa erässä.

Vuokralainen ei ole arvonlisäverovelvollinen, joten vuokraan ei lisätä arvonlisäveroa.

Tammikuun 1. päivästä 2025 lukien kuukausivuokra sidotaan viralliseen elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951 = 100), siten, että perusindeksinä pidetään maaliskuun 2024 pistelukua (23,32). Maksun määrä tarkistetaan käyttäen tarkistusindeksinä kulloinkin edeltävän lokakuun elinkustannusindeksin pistelukua. Jos pisteluku pienenee, maksun määrää ei kuitenkaan alenneta.

Liitteenä olevaan vuokrasopimusluonnokseen on kirjattu vuokraukseen liittyvät muut ehdot.

Toimivalta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on siirtänyt 20.6.2017, 5 § toimivaltaansa viranhaltijoille Helsingin kaupungin hallintosäännön 10 luvun 1 § 3:n momentin perusteella siten, että liikuntapaikkapäälliköllä on oikeus antaa vuokralle kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan hallinnassa olevia tiloja enintään neljäksi (4) vuodeksi kerrallaan.

Päätös tullut nähtäväksi 14.05.2024

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Risto Hietanoro, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 87827

risto.hietanoro@hel.fi

Arja Eloranta, hallintosihteeri, puhelin: 09 310 87902

arja.eloranta@hel.fi

Päättäjä

Petteri Huurre
liikuntapaikkapäällikkö

Liitteet (pdf)

1. Hakemus 2.5.2024
2. Vuokrasopimusluonnos

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.