Aluevaraus, toimitilahanke, tontit 20024/2 ja 20041/1 sekä näihin liittyvä laajempi tarkastelualue, Jätkäsaari, SRV Yhtiöt Oyj

HEL 2024-006647
Asialla on uudempia käsittelyjä
11. / 296 §

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallituksen elinkeinojaostolle tonttien varaamiseksi SRV Yhtiöt Oyj:lle toimitilahankkeen suunnittelua ja toteutusta varten (Länsisatama, Jätkäsaari)

Kaupunkiympäristölautakunta

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallituksen elinkeinojaostolle SRV Yhtiöt Oyj:lle (Y-tunnus 1707186-8) perustettavan yhtiön lukuun Helsingin kaupungin 20. kaupunginosassa (Länsisatama, Jätkäsaari) korttelin 20024 ohjeellisen kaavatontin 2 (Saukonpaadenranta 1) ja korttelin 20041 ohjeellisen kaavatontin 1 (Saukonpaadenranta 3) sekä näihin liittyvän laajemman tarkastelualueen varaamista toimitilahankkeen suunnittelua ja toteutusta varten seuraavasti:

- varattavat, ohjeelliset kaavatontit ovat liitekartan 1 mukaiset.

Lisäksi liitekartassa 1 on osoitettu laajempi tarkastelualue, jolla varauksensaajalla on oikeus tutkia varausalueen liittymistä kokonaisuuteen;

- varaus on voimassa 31.12.2026 saakka ja

- varauksessa noudatetaan liitteiden 2-4 mukaisia erityisiä sekä soveltuvin osin yleisiä varausehtoja ja Jätkäsaaren alueellisia lisäehtoja.

(L1120-149)

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Sulje

SRV Yhtiöt Oyj:lle esitetään Jätkäsaaressa sijaitsevien tonttien varaamista pääkonttoritasoisen toimitilahankkeen laajennuksen suunnittelua varten 31.12.2026 saakka. Hakijan on tarkoitus toteuttaa tonteille kaavamuutoksen jälkeen kaksi pääkonttoritasoista toimistorakennusta.

Sulje

Hakemus ja suunniteltava hanke

SRV Yhtiöt Oyj pyytää hakemuksellaan 7.5.2024, että sille varataan Jätkäsaaressa sijaitsevat tontit 20024/2 ja 20041/1 toimitilahankkeen suunnittelua varten 31.12.2026 saakka. SRV Yhtiöt Oyj on suomalainen pörssiyhtiö, joka on erikoistunut vaativiin rakennushankkeisiin.

Hakijan tarkoituksena on suunnitella ja toteuttaa laadittavan asemakaavan muutoksen myötä varattaville tonteille pääkonttoritasoiset toimistorakennukset, jotka muodostaisivat näyttävän kokonaisuuden Crusellinsillan yhteyteen Ruoholahden kanavarantaan.

Toteutuessaan hanke toisi kanavarantaan elävämpää kaupunkitilaa tukeutuen jo olemassa olevaan toimistokeskittymään ja jatkaen kanavan toisella puolella Saukonpaadenrannan ja Jätkäsaaren alueiden elävöittämistä. Hanke monipuolistaisi alueen käyttäjäkuntaa ja aktivoisi kanavan liiketoiminnallisia mahdollisuuksia houkutellen alueelle uusia palveluita, kuten kahviloita ja ravintoloita.

Suunniteltavat toimistorakennukset olisivat noin 5-6 -kerroksisia ja noin 6 000 k-m²:n suuruisia ja niihin sijoittuisi yhteensä arviolta 700-1 000 työntekijää. Rakennusten käyttäjät eivät vielä ole tiedossa.

Varaushakemus liitteineen on esityksen liitteinä 5-6.

Asemakaavatilanne ja tonttien tiedot

Ohjeellinen kaavatontti 20024/2 on 26.11.2004 lainvoimaiseksi tulleessa asemakaavassa nro 11030 osoitettu liikerakennusten korttelialueeksi (KL) ja ohjeellinen kaavatontti 20041/1 liike- ja yleisten rakennusten korttelialueeksi (KY).

Tontin 20024/2 (Saukonpaadenranta 1) pinta-ala on 1 016 m² ja rakennusoikeus 550 k-m². Tontin 20041/1 (Saukonpaadenranta 3) pinta-ala on 724 m² ja rakennusoikeus 550 k-m².

Yleiskaavassa 2016 alue ja sen ympäristö on osoitettu kantakaupungiksi (C2-merkintä).

Hanke edellyttää asemakaavan muutoksen. Kaavamuutosta ryhdytään valmistelemaan ja sitä koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma julkaistaan syksyllä 2024.

Sijainti- ja asemakaavakartta ovat esityksen liitteinä 7-8.

Varausalueen ja tätä laajemman tarkastelualueen rajausten lähtökohtana on hankkeen ja asemakaavoitus-palvelun yhteistyössä laatimat rajausehdotukset.

Tarkastelualueen osalta varauksensaajalla on oikeus tutkia tonteille sijoittuvan hankkeen liittymistä alueen kokonaisuuteen.

Alueen varaaminen

Esittelijä esittää alueen varaamista hakijalle päätösesityksen mukaisesti.

Varausaika 31.12.2026 saakka on tarpeen, koska hankkeen vaatima kaavamuutos vie aikaa, samoin tasokkaan hankkeen suunnittelu vaativalle sijainnille.

Alueen varaaminen hakijalle ilman julkista hakua on erityisen perusteltua, koska painavat elinkeinopoliittiset syyt puoltavat varaamista. Hanke on mm. kaupungin maankäytölle asetettujen elinkeinopoliittisten tavoitteiden mukainen mahdollistaen kaksi uutta pääkonttoritasoista kohdetta Helsinkiin.

Suunnitellut toimistot olisivat yhdelle toimijalle sopivan kokoisia pääkonttoritason kohteita. Esitetty rakentamisen kokoluokka täydentäisi ja monipuolistaisi läntisen Helsingin toimistorakentamisen tarjontaa uusille yrityksille sekä tukisi kaupungin tavoitteita kehittyä kansainvälisille yrityksille, osaajille ja investoinneille kiinnostavaksi kohteeksi. Hanke myös vahvistaisi kaupungin vetovoimaa ja kilpailukykyä merellisenä työpaikka-alueiden tarjoajana.

Tasokkailla toimistotaloilla on myös uutuusarvoa ja on todennäköistä, ettei kilpailulla tai muulla julkisella haulla saavutettaisi kaupungin kannalta parempaa lopputulosta.

Etä- ja monipaikkaisen työskentelyn haastaessa monin paikoin toimistotilojen markkinaa kysyntää riittää uniikeille, vastuullisille ja muuntojoustaville toimistohankkeille. Suunnitellut toimistot vahvistaisivat Helsingin ekologisten toimistojen rantarakentamisen jatkumoa lisäten sen houkuttelevuutta yritysten näkökulmasta. Hakijan Wood City -kortteli on valmistumassa Jätkäsaareen kesällä 2024. Kortteli on herättänyt kansainvälistä huomiota ja houkutellut jo kaksi merkittävää yritystä (Supercell ja Withsecure) alueelle.

Lisäksi asemakaavoitus-palvelu puoltaa alueen varaamista.

Varausehdot

Päätösesityksen liitteeseen otetut erityiset varausehdot on laadittu yhteistyössä asemakaavoitus-palvelun, elinkeino-osaston ja aluerakentamisprojektin kanssa.

Lisäksi päätösesityksen liitteeseen otetut yleiset varausehdot sisältävät kaupungin varauksissa tavanomaisesti käytettävät ehdot ja varauksensaajan on noudatettava soveltuvin osin myös Jätkäsaaren alueellisia lisäehtoja.

Tonttien myöhempi luovuttaminen

Varattaviksi esitettävät, uudelleen kaavoitettavat tontit on tarkoitus myöhemmin luovuttaa hakijalle kaupunginhallituksen 1.4.2019 (220 §) päättämien toimistotonttien luovutusta koskevien linjausten mukaisesti, vuokraamalla osto-oikeuksin.

Toimivalta

Hallintosäännön 8 luvun 2 §:n 7 -kohdan mukaan kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päättää kaupungin omistamien yritys- ja teollisuustonttien varaamisesta elinkeinotoiminnan tarpeisiin.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 23.05.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätietojen antaja

Elina Kuikanmäki, johtava tonttiasiamies, puhelin: 09 310 34008

elina.kuikanmaki@hel.fi

Liitteet (pdf)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.