Aukioloajat, leikkipuistojen ja perhetalojen toiminta-ajat, kesä 2024

HEL 2024-006656
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 70

Leikkipuistojen ja perhetalojen toiminta-ajat kesä 2024

Varhaiskasvatusjohtaja

Päätös

Varhaiskasvatusjohtaja päätti, että varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palvelukokonaisuuden leikkipuistojen ja perhetalojen toiminta-ajat ovat ajalla 3.6.-7.8.2024 liitteen 1 mukaiset

Päätöksen perustelut

Hallintosäännön 15 luvun 5 §:n 2. kohdan mukaan varhaiskasvatusjohtaja päättää hoitopaikkojen määristä ja varhaiskasvatuksen toimintayksiköiden aukioloajoista. Varhaiskasvatusjohtaja päättää useampaa kuin yhtä aluetta koskevasta samanaikaisesta koulujen loma-aikaan tapahtuvasta toimintayksiköiden sulkemisesta.

Osa leikkipuistoista on suljettuna 3.6.-7.8.2024. Suunnitelma avoinna ja suljettuina olevista leikkipuistoista on liitteenä. Leikkipuistojen sulkemiset on suunniteltu alueellisesti, huomioon ottaen asiakasmäärät ja palautteet aiemmista loma-ajoista. Perhetalot ovat suljettuina 3.6.-7.8.2024.

Kesäajan toiminnan järjestämisen periaatteena on, että leikkipuistojen palveluverkko vastaa alueiden lapsiperheiden ja kouluikäisten lasten kesätoiminnan tarpeisiin mahdollisimman hyvin: kesällä avoinna olevat puistot sijaitsevat keskeisillä paikoilla, mahdollisimman hyvien kulkuyhteyksien päässä ja puistojen varustetaso sekä mahdollisuudet järjestää monipuolista toimintaa eri-ikäisille lapsille ovat hyvät.

Asiakkaita on tiedotettu kesän toiminta-ajoista sosiaalisessa mediassa ja Helsingin kaupungin Internet-sivuilla. Päätös viedään tiedoksi Kasvatuksen ja koulutuksen Internet-sivuille.

Päätös tullut nähtäväksi 21.05.2024

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Jukka Piippo, palveluohjaaja, puhelin: 09 310 50262

jukka.piippo@hel.fi

Päättäjä

Miia Kemppi
varhaiskasvatusjohtaja