Virkasuhteen täyttäminen, nuorten päihdepalvelu Pysäkki, johtava sosiaalityöntekijä, SOTEPE-02-152-24

HEL 2024-006665
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 5

Johtavan sosiaalityöntekijän viran täyttäminen, Nuorten päihdepalvelu Pysäkki, työavain SOTEPE 02-152-24

Päihdepalvelujen päällikkö

Päätös

Päihdepalvelujen päällikkö päätti ottaa koulutuksen, kokemuksen ja haastattelussa osoitetun soveltuvuuden perusteella yhteiskuntatieteiden maisteri ********** johtavan sosiaalityöntekijän virkaan (vakanssinumero 043658 toimintayksikkö 396370, työpiste 700090) 1.7.2024 lukien 4229,31 euron tehtäväkohtaisen kuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin ja viranhoitomääräyksessä tarkemmin määrätyin ehdoin.

Koeaikaa ei aseteta.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan otetun terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä 30 päivän kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan otettu on esittänyt rikosrekisterinotteen. Ote on esitettävä 30 päivän kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Päätöksen perustelut

Johtavan sosiaalityöntekijän virka tulee avoimeksi 1.7.2024.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallinnon delegointipäätöksen 22.12.2022 § 199 mukaan johtavan sosiaalityöntekijän virkaan ottaa päihdepalvelujen päällikkö.

Johtavan sosiaalityöntekijän tehtäviin kuuluu henkilöstöhallintoa, henkilöstön hyvinvoinnista ja osaamisesta huolehtimista, yhteistyötä eri verkostojen kanssa sekä muutoksen johtamista. Tehtävässä keskeistä on toiminnan kehittäminen yhdessä työryhmien ja päihdepalvelujen johdon kanssa.

Johtavan sosiaalityöntekijän viran kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilölain (817/2015) 7 §:n mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää kokemusta päihdetyöstä sekä esihenkilötyöstä.

Eduksi luettiin sekä haittoja vähentävän että kuntouttavan päihdetyön kokemus, Helsingin palvelujärjestelmän ja toimijoiden tuntemus sekä kokemus nuorten kanssa työskentelystä.

Johtavan sosiaalityöntekijän virka (vakanssinumero 043658) on ollut julkisesti haettavana 11.3.-26.3.2024 kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun sisäisessä ja ulkoisessa haussa.

Määräajassa hakemuksen jätti seitsemän hakijaa. Yhteenveto hakemuksen jättäneistä on tämän asian liitteenä 1.

Vaadittu kelpoisuus on kaikilla hakijoilla.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin 28.3.2024 ********** ********** **********

Haastattelun suorittivat **********

********** on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden maisteri. Lisäksi hän on suorittanut johtamisen erikoisammattitutkinnon sekä lasten ja nuorten eritysohjaajan koulutuksen.

********** on työskennellyt maaliskuun loppuun **********

********** on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden maisteri sekä sosionomi (YAMK).

********** on työskennellyt tammikuusta 2024 **********

********** on koulutukseltaan valtiotieteiden maisteri. Lisäksi hän on suorittanut erikoissosiaalityöntekijän tutkinnon.

********** on työskennellyt maaliskuuhun asti **********

Kaikilla haastatelluilla on kokemusta esihenkilötyöstä.

Hakemusten ja haastattelujen perusteella ********** osoitti johtavan sosiaalityöntekijän tehtävissä edellytettäviä vahvuuksia, hänellä on laajin ja monipuolisin kokemus haittoja vähentävästä ja kuntouttavasta päihdetyöstä sekä hyvä Helsingin palvelujärjestelmän ja toimijoiden tuntemus.

Koulutuksen, kokemuksen sekä haastattelussa osoitetun sopivuuden perusteella ********** on parhaat edellytykset johtavan sosiaalityöntekijän viran tehtävien hoitamiseen Nuorten päihdepalvelu Pysäkillä sekä perheiden päihdeavokuntoutuksessa.

Päätös tullut nähtäväksi 21.05.2024

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Aila Ronkanen, psykososiaalisen työn päällikkö, puhelin: 09 310 42970

aila.ronkanen@hel.fi

Päättäjä

Pia Pulkkinen
päihdepalvelujen päällikkö

Liitteet (pdf)

1. Hakijalista

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.