Hankinta, Asema-aukion taksipalvelut, kaupunkiympäristön toimiala

HEL 2024-006820
Asialla on uudempia käsittelyjä
4. / 337 §

Asema-aukion taksiaseman kilpailutuksen periaatteet

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti, että Asema-aukion taksiasemalle kilpailutetaan taksipalveluita tarjoavat yritykset ja hyväksyy ohjeellisesti noudatettavaksi liitteen 1 mukaiset periaatteet Asema-aukion taksiasemalla taksipalveluita tarjoavien yritysten kilpailuttamiseksi.

Kaupunkiympäristölautakunta edellytti, että saadun palautteen perusteella jatkovalmistelussa käydään vielä markkinavuoropuhelua toimijoiden kanssa kahden ja yhden jonon mallista hinnoittelumalleineen ennen kilpailutusta. Lopullisesti toteuttava malli ratkaistaan virkatyönä tämän vuoropuhelun jälkeen.

Käsittely

Asian aikana kuultavina oli yksikön päällikkö Heikki Palomäki. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Vastaehdotus 1:
Olli-Pekka Koljonen: Lisätään päätösehdotukseen: "Kaupunkiympäristölautakunta edellyttää, että saadun palautteen perusteella jatkovalmistelussa käydään vielä markkinavuoropuhelua toimijoiden kanssa kahden ja yhden jonon mallista hinnoittelumalleineen ennen kilpailutusta. Lopullisesti toteuttava malli ratkaistaan virkatyönä tämän vuoropuhelun jälkeen.”

Kannattaja: Risto Rautava

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Olli-Pekka Koljosen vastaehdotuksen 1 mukaan muutetun ehdotuksen.

Vastaehdotus 2:
Olli-Pekka Koljonen: Lisätään liitteeseen 1 kilpailutuksen periaatteisiin: "Kilpailutuksessa painotetaan taksien nollapäästöisyyttä."

Kannattaja: Anni Sinnemäki

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Olli-Pekka Koljosen vastaehdotuksen 2 mukaan muutetun ehdotuksen.

Kaupunkiympäristölautakunta päättää, että Asema-aukion taksiasemalle kilpailutetaan taksipalveluita tarjoavat yritykset ja hyväksyy ohjeellisesti noudatettavaksi liitteen 1 mukaiset periaatteet Asema-aukion taksiasemalla taksipalveluita tarjoavien yritysten kilpailuttamiseksi.

Sulje

Tausta ja tavoitteet

Kilpailutuksen tavoitteena on parantaa päärautatieaseman Asema-aukion taksiliikennöinnin koettua laatua, luotettavuutta ja turvallisuutta niin kaupunkilaisten, matkailijoiden kuin palveluntuottajienkin näkökulmasta. Haittoja aiheutuu tällä hetkellä muun muassa taksiautojen suuren lukumäärän, koettujen laatutekijöiden vaihteluiden sekä ajoittaisten järjestyshäiriöiden ja jonoutumisen vuoksi. 

Asemalla tapahtuva toiminta aiheuttaa yleistä turvattomuuden ja levottomuuden tunnetta ydinkeskustaan ja mahdollisesti myös mainehaittaa. Asema-aukion taksiasema on myös matkailun kannalta merkittävä kohde, koska moni Helsinkiin saapuva matkailija jatkaa matkaansa päärautatieasemalta esimerkiksi majoituskohteeseensa taksilla. Kaupunki on aikaisemmin pyrkinyt ratkaisemaan ongelmatilanteet liikenteen ohjausjärjestelyillä. Näiden valmistelussa ja valvonnan järjestämiseksi kaupunki on tehnyt yhteistyötä mm. poliisin kanssa. Nykyiset järjestelyt ovat kuitenkin osoittautuneet riittämättömiksi.

Asiasta on myös tehty 13.12.2023 valtuustoaloite, jossa esitettiin selvitettäväksi keinoja rajata Rautatieaseman taksiasemat ainoastaan kaupungin kanssa sopimuksen tehneille taksipalvelun tarjoajille. Kaupunkiympäristölautakunnan vastaus valtuustoaloitteeseen on käsittelyssä samassa kaupunkiympäristölautakunnan kokouksessa.

Ratkaisuna ongelmiin on käynnistetty valmistelu tämän yksittäisen taksiaseman kilpailutukseksi. Kilpailutuksen kautta Helsingin kaupunki tekee sopimukset kilpailutuksessa valittujen taksiyritysten kanssa, ja vain nämä yritykset voivat käyttää Asema-aukion taksiasemaa. Esimerkiksi Finavia ja Helsingin satama ovat toteuttaneet vastaavan tyyppisiä kilpailutuksia lentoasemilla ja satamissa.

Helsingissä on Helsingin kaupungin katualueella takseille varattuja alueita arviolta 80 kohteessa, ja ne ovat kaikkien taksiluvan saaneiden yritysten käytössä. Taksiasemien tulevaisuutta sekä tarvittavaa taksiasemaverkkoa tullaan tarkastelemaan myöhemmin.

Päärautatieaseman läheisyydessä on taksiasemat Rautatientorin pohjoislaidalla sekä Elielinaukion pohjoislaidalla. Näihin taksiasemiin ei ole tarkoitus tehdä muutoksia tässä yhteydessä. Siten edelleen päärautatieasemalla toteutuu myös monipuolinen kilpailutilanne taksia käyttäville asiakkaille. Lisäksi kilpailutusta kokeillaan ensin kohteessa, johon on mahdollista järjestää tekninen kulunvalvonta ja johon liittyy eniten palautteita järjestyshäiriöistä.

Kilpailuttamalla tehtävä sopimus taksipalveluista on hankintalainsäädännön mukainen palvelua koskeva käyttöoikeussopimus. Käyttöoikeuden antaminen Asema-aukion taksikaistojen maa-alueeseen sisältyy keskeisenä osana hankintalain mukaiseen käyttöoikeussopimukseen, ja näin ollen valituille taksiyrityksille annettavasta maa-alueen käyttöoikeudesta päätetään käyttöoikeussopimuksista päätettäessä.

Periaatteet kilpailutukselle

Kilpailutuksen periaatteet on kuvattu liitteessä 1. Kilpailutuksen vertailukriteerit liittyvät tarjottavan taksipalvelun laatuun ja määrään, ajoneuvojen ympäristöystävällisyyteen sekä alueesta perittävän vuokran suuruuteen.

Liikennejärjestelyt perustuvat ratkaisuun, jossa ensimmäiseksi kilpailutuksessa tullut saa käyttöönsä lähimpänä rautatieaseman sisäänkäyntiä olevan taksikaistan ja toiseksi tullut saa käyttöönsä jälkimmäisen taksikaistan. Molemmille kaistoille järjestetään sujuva ja turvallinen tila ohittaa muut autot esimerkiksi tilanteissa, joissa asiakas valitsee auton jonon keskeltä. Kilpailussa kolmanneksi tuleva taksiyritys on varalla, mikäli toinen sopimuskumppaneista ei jatka sopimuskauden loppuun.

Taksiaseman teknistä kulunvalvontaa operoimaan kilpailutetaan erillinen yritys, joka varmistaa, että taksiasemaa käyttävät vain kilpailutuksen voittaneiden yritysten taksit. Käytännössä tämä tarkoittaa ainakin puomijärjestelyä.

Kilpailutuksen perusteella valitut taksiyritykset maksavat Helsingin kaupungille käyttökorvausta alueen käytöstä. Käyttökorvaus on yksi kilpailutuksen vertailukriteereistä. Taksiyritykset eivät maksa taksiaseman käytöstä alueen operaattorille.

Vuorovaikutus

Ajatusta kilpailutuksesta on esitelty sekä taksialan toimijoille että mahdollisille taksiasemaoperaattoreille. Markkinavuoropuhelu oli avoinna 24.4. - 6.5.2024 ja siitä saatiin erittäin arvokkaita näkökulmia kilpailutusperiaatteiden muodostamiseksi ja kilpailutuksen jatkovalmisteluun.

Markkinavuoropuhelussa taksiaseman tilajärjestelyihin ehdotettiin kaupungin luonnoksista poikkeavia ratkaisuja. Osassa vastauksista ehdotettiin yhtä matkustajien ottokaistaa rautatieaseman sisäänkäynnin eteen ja useampaa taksien odotuskaistaa. Kaupunki tarkasteli myös näitä ehdotuksia, mutta rajallisessa tilassa sujuvimmaksi ja parhaiten matkustajia palvelevaksi ratkaisuksi päädyttiin periaatteissa esitettyyn kahden jonon järjestelyyn. Kilpailutuksen ensimmäiseksi tullut ja toiseksi tullut saavat käyttöönsä molemmat yhden taksijonon, jolla taksit odottavat ja ottavat matkustajat kyytiin. Järjestelyissä pystyttiin kuitenkin ratkaisemaan taksiyritysten tuoma huoli siitä, että myös jonon keskeltä tulee voida lähteä taksi.

Taksiyritykset toivoivat, että taksiaseman käytöstä maksettava korvaus tai mahdolliset puomimaksut olisivat mahdollisimman pieniä, jotta vaikutus ei näkyisi taksimatkustajan hinnassa. Yritykset antoivat myös näkökulmia laatukriteerien muodostamiseksi ja siihen, miten kilpailutuksessa tulisi käsitellä matkojen hinnoittelua.

Aikataulu

Varsinainen hankintamenettely järjestetään alkusyksystä. Tavoitteena on, että kilpailutettu taksitoiminta aloitetaan vuoden 2024 aikana.

Toimivalta

Helsingin kaupungin hallintosäännön 16 luvun 1 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan, ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, kaupunkiympäristölautakunta päättää yleis- ja asemakaavoituksen, liikenne- ja katusuunnittelun sekä muun maankäytön ohjaamisesta.

Sulje

Kaupunkiympäristölautakunta 04.06.2024 § 322

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 18.06.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätietojen antaja

Heikki Palomäki, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 37658

heikki.palomaki@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Päivitetty Kylkin 11.6.2024 päätöksen mukaiseksi asema_aukio_periaatteet_kilpailutukseen_110624

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.