Lainahakemus, Vallilanlaakson kenttähanke, Kumpulan nurmikenttä Oy

HEL 2024-006842
Asialla on uudempia käsittelyjä
8. / 84 §

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Kumpulan nurmikenttä Oy:n Vallilan kaupunginosassa sijaitsevan jalkapallotekonurmikentän perusparannushankkeen lainahakemuksesta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon Kumpulan nurmikenttä Oy:n (2402473–6) lainahakemuksesta. Hakemus koskee Vallilan kaupunginosassa sijaitsevan jalkapallotekonurmikentän perusparannushanketta.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta kannattaa ilmoitetuilla kokonaiskustannuksilla ja esitetyllä rahoitussuunnitelmalla 154 000 euron (alv. 0 %) lainan myöntämistä Kumpulan nurmikenttä Oy:lle 10 vuoden laina-ajalla. Perusparannushanketta on tarkoitus rahoittaa kaupungin lainan lisäksi kenttäyhtiön omarahoituksella 231 000 euroa.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan näkemyksen mukaan esitetty hanke on kannatettava. Se tukee kaupungin liikuntapolitiikan suuntaviivojen toteuttamista, ja on urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston sääntöjen 5 §:n mukainen hanke sekä täten kaupungin edun mukainen.

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle on saapunut 6.5.2024 päivätty Kumpulan nurmikenttä Oy:n hakemus. Asiakirja koskee 154 000 euron lainan myöntämistä kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta Vallilan kaupunginosassa sijaitsevan jalkapallotekonurmikentän perusparannushanketta varten. Rahaston hallinnosta vastaa Helsingin kaupunginhallitus, ja rahastoa hoitaa kaupunginkanslia.

Perusparannushankkeessa kenttäyhtiön tarkoituksena on uusia toinen Vallilanlaakson tekonurmikentistä ja asentaa sen alle osittainen lämmitysputkisto kesän 2024 aikana. Tekonurmen täyteaineena kenttäyhtiö on suunnitellut käyttävänsä toistaiseksi kumirouhetta, jonka leviämisen estämiseksi yhtiö on esittänyt toimenpidesuunnitelman. Lisäksi Kumpulan nurmikenttä Oy on ilmoituksensa mukaan luopumassa kumirouheen käyttämisestä seuraavan 10 vuoden aikana.

Kumpulan nurmikenttä Oy:n toimittaman kustannuslaskelman mukaan perusparannushankkeen kokonaiskustannukset ovat 385 000 euroa (alv. 0 %), joka on tarkoitus kattaa yhtiön omarahoituksella 231 000 euroa sekä Helsingin kaupungin lainalla 154 000 euroa. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on aiemmin kannattanut Kumpulan nurmikenttä Oy:n laatiman asiakirjan kaltaisia lainahakemuksia, joissa haetun lainan määrä on ollut korkeintaan 40 prosenttia hankkeen kokonaiskustannuksista.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on vuokrannut perusparannushankkeen kohteena olevan maa-alueen Vallilassa osoitteessa Elisabeth Kochin tie 3, 00550 Helsinki Kumpulan nurmikenttä Oy:lle 3.11.2020 tekemällään päätöksellä 31.12.2034 saakka. Vuokratulla maa-alueella on voimassa vuonna 1985 lainvoiman saanut asemakaava numero 9035, jonka mukaan alue kuuluu urheilu- ja virkistyspalvelualueeseen (VU). Vuokra-alue on kooltaan 20 215 neliömetriä (m²) ja osa kiinteistöjä 91–410–2–13 ja 91–410–1–5. Vuokra-alueelle sijaitsee asemakaavan mahdollistamat kaksi pallokenttää, joista toisen tekonurmimaton uudistaminen on ajankohtaista vuokrasopimuksessa määritetyn velvoitteen perusteella.

Kumpulan nurmikenttä Oy on Käpylän Pallo (KäPa) ry:n 100 prosenttisesti omistama yhtiö. KäPa:lla on oman ilmoituksen mukaan noin 1000 jäsentä, joista merkittävä osa on lapsia sekä nuoria. Lisäksi yhdistys tekee vahvasti yhteistyötä vaikutusalueensa oppilaitosten, kuten Mäkelänrinteen urheilulukion sekä Urhean kanssa. Kumpulan nurmikenttä Oy:n hallinnoimat kentät ovat lisäksi lähialueen koulujen ja päiväkotien käytössä keväällä ja syksyllä arkipäivisin klo 8–16 välisenä aikana.

Vallilan jalkapallotekonurmikentän uudistaminen parantaa osaltaan jalkapallon talviharrastusolosuhteita keskisessä Helsingissä ja vähentää Käpylän Pallon tarvetta kenttävuoroille muualla Helsingissä. Täten hanke vähentää kulttuurin ja vapaa-ajan painetta jalkapallo-olosuhteiden lisärakentamiseksi sekä edistää Helsingin liikuntapoliittisten tavoitteiden toteutumista.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 14.06.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

vs. liikuntajohtaja
Petteri Huurre

Lisätietojen antaja

Kimmo Isotalo, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 32342

kimmo.isotalo@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Hakemus, täydennys 14.5.2024
2. Hakemus, täydennys 14.5.2024, liite, Vallilanlaakson kenttähanke 2024
3. Hakemus, täydennys 14.5.2024, liite, 2024, Campus 2, rahoitus

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.