Virkasuhteen täyttäminen, Pelastuskoulu, nuorempi harjoitusmestari (3 kpl), SOTEPE-05-12-24

HEL 2024-006942
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 22

Virkasuhteen täyttäminen, Helsingin Pelastuskoulu, nuoremman harjoitusmestarin määräaikaiset virat (3 kpl) SOTEPE-05-12-24

Pelastuskomentaja

Päätös

Pelastuskomentaja päätti ottaa avoinna olleisiin nuoremman harjoitusmestareiden määräaikaisiin virkoihin (3 kpl) seuraavat henkilöt:

**********

Virkaan otettavien henkilöiden kanssa sovitaan erikseen ajankohdasta, jolloin he ottavat viran vastaan. Mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole Helsingin kaupungin palveluksessa eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, tai hänellä ei ole voimassa olevaa turvallisuusselvitystä, päätös on ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu ja turvallisuusselvitys on tehty. Tällaisen virkaan otettavan henkilön on esitettävä hyväksyttävä arvio edellytyksistä hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä 30 päivän kuluessa virkaan otto päätöksen tiedoksisaannista.

Päätöksen perustelut

Tehtävänimikkeen virat ovat olleet julkisesti haettavissa 1.3.- 28.3.2024 klo 16.00. Hakuilmoitus julkaistiin kaupungin rekrytointisivuilla osoitteessa Helsinkirekry.fi, Duunitori, Jobly ja Työmarkkinatorilla.

Määräaikaisen viran kelpoisuusehdot olivat pelastajatutkinto ja työkokemus pelastusalalta.

Kelpoisuusehtojen lisäksi hakuilmoituksessa todettiin hakijan eduksi katsottavan vähintään viiden (5) vuoden työkokemuksen pelastusalalta, perehtyneisyyden pelastusalaan ja pelastajan ammatin perusteellisen tuntemus, perehtyneisyyden aikuisopetukseen ja laaja kokemus käytännön työstä sekä erinomaisia vuorovaikutustaidot suhteessa kouluttajiin ja opiskelijoihin.

Lisäksi viran määräaikaisuudesta oli ilmoitettu seuraavasti:

Tehtävä alkaa 1.5.2024 tai sopimuksen mukaan viimeistään 1.8.2024, jolloin perehdytys työhön toteutetaan kevätlukukauden aikana erikseen sovittuna ajankohtana. Tehtävä on määräaikainen 1.5.2024 - 31.12.2025 eli kattaa yhden pelastajakurssin toteutuksen alusta loppuun (1,5-vuotta). Tämän jälkeen hakijalla on hyvät mahdollisuudet hakeutua suoraan seuraavan kurssin toteutukseen. Ennen työsuhteen alkamista sinun tulee toimittaa työterveyshuollon lausunto tehtävään soveltuvuudesta ja antaa suostumus turvallisuusselvityksen tekemiseen. Tehtävässä on kuuden kuukauden koeaika ja noudatetaan HYVTES:n TS-liitteen mukaista virka- ja työehtosopimusta. Työssä on liukuva toimistotyöaika 36h 15min / viikko.

Määräaikaan mennessä hakemuksia jätettiin yhdeksän. Kaikki hakijat täyttivät kelpoisuusehdot. Hakijan eduksi katsottavissa ominaisuuksissa hakijat erosivat toisistaan. Ensimmäiselle haastattelukierrokselle kutsuttiin seitsemän soveltuvinta hakijaa. Haastattelut pidettiin yksilöhaastatteluina 9.–11.4. 2024 Teamsin välityksellä. Haastatteluihin osallistuivat Pelastuskoulusta koulutuspäällikkö ********** ja erityissuunnittelija **********

Haastattelujen perusteella toiselle haastattelukierrokselle valittiin 4 soveltuvinta hakijaa. Tässä vaiheessa yksi hakijoista vetäytyi pois hakuprosessista (14.42024) ja näin ollen haastateltavia jäi kolme. Haastattelut pidettiin Helsingin Pelastuskoululla 17.-18.4.2024 ja haastatteluihin osallistuivat koulutuspäällikkö ********** ja harjoitusmestari **********

Hakuasiakirjoista ilmenneiden ansioiden lisäksi molemmilla haastattelukierroksilla selvitettiin mm. hakijoiden pelastusalan osaamista, motivaatiota ja ymmärrystä avoinna olevasta tehtävästä ja sen sisällöstä, kouluttaja- ja ohjaustaitoja, henkilökohtaisia ominaisuuksia ja soveltuvuutta työyhteisöön.

Kelpoisuusehtojen sekä muiden edellä mainittujen eduksi katsottujen ominaisuuksien perusteella hakijoista tehtiin kokonaisarvio. Hakijoiden koulutuksen, työkokemuksen ja muiden ansioiden kautta saavutettu osaaminen sekä haastatteluissa esille nousseiden seikkojen kokonaisarvion perusteella voidaan todeta, että valituilla kolmella hakijalla on kokonaisuudessaan parhaat edellytykset viran menestykselliseen hoitamiseen.

Päätös annetaan tiedoksi sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niille henkilöille, joita ei kutsuttu haastatteluun.

Päätös tullut nähtäväksi 17.05.2024

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Jari Lempinen, koulutuspäällikkö, puhelin: 09 310 31266

jari.lempinen@hel.fi

Päättäjä

Jani Pitkänen
pelastuskomentaja

Liitteet (pdf)

1. hakijayhteenveto

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.