Lyhytaikainen vuokraus, muotinäytös, Tyynenmerenkatu 6, Lab-ammattikorkeakoulu Oy

HEL 2024-007274
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 85

Lyhytaikainen vuokraus, muotinäytös, Tyynenmerenkatu 6, Lab-ammattikorkeakoulu Oy

Tiimipäällikkö

Päätös

Yritysvuokrauksen myynti- ja vuokraustiimin päällikkö päätti vuokrata osoitteessa Tyynenmerenkatu 6, 00220 Helsinki, sijaitsevasta L3-rakennuksesta 1-kerroksen tilan Lab-ammattikorkeakoulu Oy:lle, muotinäytöstä varten ajalle 28.5.2024. Vuokra on 800 euroa + alv 24 %.

Vuokrauksessa noudatetaan seuraavia ehtoja:
- Vuokralainen vastaanottaa tilat siinä kunnossa kuin ne vuokrakauden alkaessa ovat.
- Vuokralainen toimii omalla vastuullaan.
- Vuokralainen hankkii toimintaansa varten mahdollisesti tarvittavat viranomaisluvat.
- Vuokralainen vastaa sähkön ja veden vaatimista kytkennöistä ja niiden turvallisuudesta.
- Vuokralainen vastaa rakennukselle tai kolmannelle osapuolelle mahdollisesti aiheuttamastaan vahingosta ja on velvollinen huolehtimaan siitä, että myös hänen luvallaan tiloissa oleskelevat noudattavat mitä ehdoissa on sovittu.
- Vuokralainen vastaa kustannuksellaan tiloihin mahdollisesti tarvittavien muutostöiden suorittamisesta ja tilojen palauttamisesta ennalleen.
- Vuokralainen huolehtii tilojen siivoamisesta välittömästi vuokrakauden päätyttyä ja jätteiden pois kuljetuksesta.
- Vuokralainen huolehtii avattujen ovien ja ikkunoiden sulkemisesta.
- Vuokralainen on velvollinen korvaamaan vuokranantajalle kaikki kustannukset, mitkä aiheutuvat vuokralaisen toiminnasta kohteessa (mm. palo- ja lvis-hälytykset yms.).
- Vuokralaisella on voimassaoleva vastuuvakuutus.
- Mahdollisista tehosteista, kuten veden, tulen, savun tai muun käytöstä, tulee sopia vuokranantajan kanssa etukäteen.
Osapuolten välille syntyy vuokrasopimus, sillä ehdolla, ettei tätä päätöstä oteta ylemmän toimielimen käsiteltäväksi kuntalain 51 §:ssä tarkoitetulla tavalla. Muilta osin vuokrasopimus solmitaan noudattaen tilapalveluiden yritysvuokrauksen tavanomaisia liikehuoneiston vuokrasopimuksen mukaisia ehtoja.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupunki omistaa osoitteessa Tyynenmerenkatu 6 sijaitsevan L3 nimisen rakennuksen.

Lab-ammattikorkeakoulu Oy on tarjoutunut vuokraamaan tilan muotinäytöstä varten ajalle 28.5.2024

Vuokratarjouksen hyväksymiselle ei ole tiedossa olevia esteitä.

Päätös tullut nähtäväksi 21.05.2024

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Heidi Levänen, vuokraneuvottelija, puhelin: 09 31042102

heidi.levanen@hel.fi

Päättäjä

Jari Hooli
tiimipäällikkö