Hankerahoitus, Vuosi yrittäjänä -opintojakso, suomenkieliset lukiot, Lauttasaaren yhteiskoulun lukio, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

HEL 2024-007340
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 85

Sopimus Nuorten yrittäjyys ja talous NYT ry:n, Lauttasaaren yhteiskoulun Kansainvälisen liiketoiminnan lukion ja Helsingin kaupungin yhteistyöstä

Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja

Päätös

Lukion- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaa sivistystyön johtaja päättää Nuorten yrittäjyys ja talous NYT ry:n, Lauttasaaren yhteiskoulun Kansainvälisen liiketoiminnan lukion ja Helsingin kaupungin yhteistyösopimukseen sitoutumisesta (liite 1) ja määräsi sopimuksen allekirjoittajaksi lukiokoulutuksen päällikön.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupunkistrategiassa 2021–2025 (kaupunginvaltuusto 13.10.2021, § 293) tavoitteena on, että kaikki koulut ovat hyviä kouluja. Toimialan Helsinki oppii – tulevaisuuden taidot -vision (kasvatus- ja koulutuslautakunta 14.11.2023, 256 §) mukaan hyvät ydintiedot ja -taidot muodostavat pohjan kaiken muun oppimiselle. Yhdeksi tällaiseksi ydintaidoksi on nimetty yrittäjyys ja yrittäjämäiset valmiudet, joita vision mukaan tarvitaan elämässä ja yhteiskunnassa.

Näiden kolmen toimijan yhteistyön tavoitteena on sopimuksen (liite 1) mukaisesti edistää Vuosi yrittäjänä -opintojakson käynnistämistä kaupungin yhteistyölukioissa. Yhteistyölukiot ovat

 • Alppilan lukio
 • Helsingin kuvataidelukio
 • Konepajan lukio
 • Ressun lukio
 • Vuosaaren lukio.

Vuosi yrittäjänä -opintojakso perustuu Nuorten yrittäjyys ja talous NYT ry:n tarjoamaan oppimisohjelmaan. Se tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden perustaa harjoitusyrityksen ja pyörittää sitä.

Kaupungin suomenkielisen lukiokoulutuksen on strategisesti perusteltua käynnistää yhteistyö Nuorten yrittäjyys ja talous NYT ry:n ja Lauttasaaren yhteiskoulun Kansainvälisen liiketoiminnan lukion kanssa. Yhteistyön tavoitteena on, että yhteistyölukioiden

 1. opiskelijat kehittävät yrittäjyys- ja työelämäosaamistaan
 2. opetushenkilöstön osaaminen yrittäjyyskasvatuksessa ja yritys- ja työelämäyhteistyön kehittämisessä kasvaa
 3. yrittäjämäinen toimintakulttuuri kehittyy.

Lauttasaaren yhteiskoulun Kansainvälisen liiketalouden lukio

Lauttasaaren yhteiskoulu on vuonna 1945 perustettu yksityinen, helsinkiläinen koulu, jossa toimivat peruskoulun vuosiluokat 7–9 ja Kansainvälisen liiketoiminnan lukio. Lukiolla on vuodesta 2018 lähtien ollut opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä yrittäjyyden ja kansainvälisen liiketoiminnan erityinen koulutustehtävä sekä kehittämistehtävä.

Lukio tarjoaa projektiin mukaan lähteville lukioille niin sanotun starttirahan Vuosi yrittäjänä -opintojakson käynnistämiseksi lukiossa. Starttiraha on kokonaisuudessaan 2 500 euroa per lukio, ja se on käytettävä opettajan palkkioon tai palkkaan. Raha voidaan myös jakaa kahden opettajan kesken. Lisäksi lukio toimii vastuuorganisaationa opettajaviestinnässä ja -tapaamisten järjestämisessä. Lukion kautta opettajat saavat mentorointiapua Vuosi yrittäjänä -opintojaksoa jo aiemmin vetäneiltä opettajilta.

Nuorten yrittäjyys ja talous NYT ry

Nuorten yrittäjyys ja talous NYT on valtakunnallisesti toimiva ja voittoa tavoittelematon järjestö. Yhdistys on perustettu 2023, kun Nuori Yrittäjyys ry ja Talous ja nuoret TAT yhdistivät toimintansa. Yhdistys tarjoaa työelämä-, yrittäjyys- ja taloustaitoja tukevia palveluita, oppimateriaaleja ja -ohjelmia oppilaitoksille ja kunnille. Yhteistyön myötä NYT tarjoaa projektiin mukaan lähteville opettajille perehdytyksen Vuosi yrittäjänä -oppimisohjelman käynnistämiseen lukiossa.

Sopimuksen syntyminen

Osapuolia sitova sopimus ei synny tämän päätöksen tiedoksiannolla, vaan vasta, kun osapuolet ovat allekirjoittaneet asiasta sopimuksen.

Toimivalta

Helsingin kaupungin hallintosäännön 24 luvun 1 § 3 momentin mukaan viranhaltijan päätöksen perusteella tehtävät sopimukset allekirjoittaa se viranhaltija, joka on päättänyt sopimukseen sitoutumisesta, tai hänen määräämänsä henkilö.

Päätös tullut nähtäväksi 10.06.2024

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Elli-Noora Lassy, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 09 310 35095

elli-noora.lassy@hel.fi

Päättäjä

Harri Korhonen
lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja