Lainan myöntäminen, Töölön jalkapalloareena, Helsinki Stadion Oy

HEL 2024-007436
Asialla on uudempia käsittelyjä
9. / 85 §

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Helsinki Stadion Oy:n Töölön kaupunginosassa sijaitsevan jalkapallostadionin korjaushankkeen lainahakemuksesta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon Helsinki Stadion Oy:n (1497614–3) lainahakemuksesta. Hakemus koskee Töölön kaupunginosassa sijaitsevan jalkapallostadionin korjaushanketta.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta kannattaa ilmoitetuilla kokonaiskustannuksilla ja esitetyllä rahoitussuunnitelmalla 2 500 000 euron lainan myöntämistä Helsinki Stadion Oy:lle 15 vuoden laina-ajalla. Yhtiön ehdotuksen mukaisesti viisi (5) ensimmäistä vuotta lainan myöntämisestä ovat lyhennysvapaita. Jalkapallostadion korjaushanke on tarkoitus rahoittaa kokonaisuudessaan kaupungin myöntämällä lainalla.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan näkemyksen mukaan esitetty remontti on välttämätön. Samoin lainan myöntäminen hakijalle kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista on todettu yhdessä kaupunginkanslian kanssa rahaston sääntöjen 5 §:n mukaiseksi hankkeeksi ja kaupungin edun mukaiseksi.

Käsittely

Esittelijä muutti kappaleen kolme ensimmäisen virkkeen muotoon:

Kulttuurin ja vapaa-aikalautakunnan näkemyksen mukaan esitetty remontti on välttämätön.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen yksimielisesti.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon Helsinki Stadion Oy:n (1497614–3) lainahakemuksesta. Hakemus koskee Töölön kaupunginosassa sijaitsevan jalkapallostadionin korjaushanketta.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta kannattaa ilmoitetuilla kokonaiskustannuksilla ja esitetyllä rahoitussuunnitelmalla 2 500 000 euron lainan myöntämistä Helsinki Stadion Oy:lle 15 vuoden laina-ajalla. Yhtiön ehdotuksen mukaisesti viisi (5) ensimmäistä vuotta lainan myöntämisestä ovat lyhennysvapaita. Jalkapallostadion korjaushanke on tarkoitus rahoittaa kokonaisuudessaan kaupungin myöntämällä lainalla.

Kulttuurin ja vapaa-aikalautakunnan näkemyksen mukaan esitetty hanke on kannatettava, sillä se tukee kaupungin liikuntapolitiikan suuntaviivojen toteuttamista. Samoin lainan myöntäminen hakijalle kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista on todettu yhdessä kaupunginkanslian kanssa rahaston sääntöjen 5 §:n mukaiseksi hankkeeksi ja kaupungin edun mukaiseksi.

Sulje

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle on saapunut 22.5.2024 päivätty Helsinki Stadion Oy:n hakemus. Asiakirja koskee 2 500 000 euron lainan myöntämistä kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta Töölön kaupunginosassa sijaitsevan jalkapallostadionin akuuttia korjaushanketta varten. Rahaston hallinnosta vastaa Helsingin kaupunginhallitus, ja rahastoa hoitaa kaupunginkanslia.

Helsingin Stadion Oy:n korjaushanke käynnistyi syksyllä 2023 kuntotutkimuksien valmistuttua. Työt alkoivat pääkatsomon kattorakenteista, mutta hanke on sittemmin laajentunut lisäkorjaustarpeiden paljastuttua. Kaikkiaan pääkatsomon korjaustarpeiden kokonaiskustannuksiksi on arvioitu noin 1 800 000 euroa (alv. 0%). (Liitteet 2 ja 3)

Katsomokorjauksien ohella Töölön jalkapallostadionin kenttävalaistuksen uudistaminen on ajankohtaista vuonna 2024 ja kenttäpinnoitteen uusiminen vuonna 2025. Näiden toimenpiteiden kustannusarvio on noin 600 000 euroa, mikä nostaa Helsinki Stadion Oy:n kokonaislainatarpeen 2 500 000 euroon.

Helsinki Stadion Oy on Helsingin kaupunkikonserniin kuuluva ja kiinteistön hallintaa harjoittava osakeyhtiö. Helsingin kaupunki omistaa yhtiön osakkeista yli 80 prosenttia sekä omaa C-osakkeidensa kautta noin 97 prosentin äänivallan kaikkien yhtiön osakkeiden tuottamasta äänivallasta.

Helsinki Stadion Oy on vuokrannut hallinnoimansa tilat lähes kokonaisuudessaan Helsinki Stadion Management Oy:lle vuonna 1999 pitkäaikaisella vuokrasopimuksella, joka päättyy 31.12.2032.

Samaten yhtiö on vuokrannut pukuhuonetiloja Helsingin kaupungin liikuntapalvelukokonaisuudelle vuonna 2000 toistaiseksi voimassa olevalla sopimuksella. Edellä mainittujen tilojen ohella stadionilla on liike- ja toimitiloja, joita hallinnoivat yhtiön osakkaat.

Helsinki Stadion Oy on hakenut vuodelle 2025 Helsingin kaupungin avustusta kaupunginvaltuuston aiemmin tekemän päätöksen mukaisesti yhtiön hallintokuluihin, tontin vuokraan, kiinteistövero- ja vakuutuskustannuksiin 165 000 euroa, stadionin perusparannushankkeesta yhtiölle aiheutuviin kustannuksiin 60 000 euroa sekä Urheilu- ja ulkoilurahastosta haettavan lainan hoitokuluihin 105 000 euroa. Yhteensä Helsinki Stadion Oy hakee Helsingin kaupungilta kuluvana vuonna avustusta 330 000 euroa.

Töölön jalkapallostadion on ainoa Helsingissä sijaitseva ja jalkapalloilulle tarkoitettu stadion. Kiinteistön korjaaminen ja asianmukainen ylläpitäminen turvaa osaltaan jalkapalloilun olosuhteita Etelä-Helsingissä. Lainan myöntäminen on Stadionin toiminnan jatkuvuuden kannalta välttämätön toimenpide, mikä tukee kaupungin liikuntapoliittisia linjauksia.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 14.06.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

vs. liikuntajohtaja
Petteri Huurre

Lisätietojen antaja

Kimmo Isotalo, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 32342

kimmo.isotalo@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Hakemus 22.5.2024
2. Hakemus 22.5.2024, liite, kustannusarvio
3. Hakemus 22.5.2024, liite, lisätöiden yhteenveto

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.