Avustuksen hakeminen, valtionavustus, Suomi liikkeelle -ohjelman kokeilu- ja innovaatioavustukset liikkumisen lisäämiseksi

HEL 2024-007672
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 83

Suomi liikkeelle -ohjelman kokeilu- ja innovaatioavustuksen hakeminen liikkumisen lisäämiseksi lukiokoulutuksessa

Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja

Päätös

Lukio- ja ammatillisen koulutuksen sekä vapaan sivistystyön johtaja päätti hakea opetus- ja kulttuuriministeriön kokeilu- ja innovaatioavustusta, jonka avulla jatketaan ja kehitetään edelleen lukiokoulutuksen liikkumisen asiaintuntijatoimintaa. Haettavan avustuksen määrä on 250 000 euroa, joka sisältää viiden lukiokoulutuksen liikkumisen asiantuntijan palkkakulut ajalle 1.8.2024 – 31.12.2025. Haettava kokonaisbudjetti on 335 000 euroa, josta omarahoituksen osuus on 85 000 euroa. Omarahoitus katetaan 50 000 euron osalta Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan määrärahoista ja 35 000 euron osalta kasvatuksen ja koulutuksen toimialan lukioiden omista määrärahoista. Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan määrärahalla toteutetaan liikkumiskampanja, jonka kohderyhmänä ovat vähän liikkuvat opiskelijat toisen asteen oppilaitoksissa.

Lisäksi lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja päätti valtuuttaa kasvatuksen ja koulutuksen toimialan projektipäällikkö ********** toimimaan ko. kehittämisavustuksen hakemisen sähköisessä hallintajärjestelmässä asiointiroolissa.

Päätöksen perustelut

Opetus- ja kulttuuriministeriö julisti haettavaksi kokeilu- ja innovaatioavustukset ajalle 1.8.2024-31.12.2025. Avustuksen päätavoitteena on lisätä väestön liikkumista.

Avustuksen avulla toimeenpannaan hallitusohjelman mukaista liikunnallisen elämäntavan ja toimintakyvyn poikkihallinnollista Suomi liikkeelle -ohjelmaa, jonka tavoitteena on kääntää liikkuminen kasvuun jokaisessa ikäryhmässä. Avustushaussa painotetaan uusia, monistettavissa olevia kokeiluja ja -innovaatioita, joiden avulla lisätään liikkumista (fyysistä aktiivisuutta). Erityistä huomiota haussa kiinnitetään vähän liikkuviin kohderyhmiin sekä arjessa tapahtuvan liikkumisen lisäämiseen.

Helsingissä on toiminut vuoden 2022 alusta lähtien liikuntacoach-pilotti. Neljä liikuntacoachia työskenteli ensin viidessä kaupungin lukiossa ja neljässä Stadin AO:n toimipaikassa. Vuoden 2023 alussa liikuntacoacheja palkattiin seitsemän lisää ja toiminta laajeni lähes kaikkiin kaupungin toisen asteen oppilaitoksiin. Liikuntacoach-nimike on vaihtunut liikkumisen asiantuntijaksi ja toiminnan tavoitteena on tehdä liikkumisesta systemaattinen osa nuorten mielenterveystyötä toisen asteen opiskeluhuollossa.

80 % 2. asteen opiskelijoista liikkuu terveytensä kannalta liian vähän. Lisäksi he viettävät 70 % päivistään paikallaan. Etenkin ohjatun, mutta myös omaehtoisen liikunnan harrastaminen vähenee merkittävästi jo yläkouluiässä. Kuitenkin 75 % liikuntaharrastuksen urheiluseurassa lopettaneista nuorista haluaisi aloittaa harrastuksen uudestaan ja samoin 75 % toisen asteen opiskelijoista haluaisi liikkua enemmän. Vähäinen liikkuminen on osa mielen- ja fyysisen terveyden oirehdintaa, aloitekyvyttömyyttä, toiminnanohjauksen häiriöitä ja yksinäisyyttä, jotka ovat huolestuttavan yleisiä toisella asteella. Esim. yli 30 % toisella asteella opiskelevista tytöistä kokee kohtalaista tai vaikeaa ahdistusta ja pitkittynyttä masennusoireilua. Liikuntatacoach-toiminnan kehittämishankkeessa on tunnistettu, että oppilaitosten toimintakulttuurissa ja olosuhteissa on paljon liikkumista estäviä tekijöitä, eikä opiskeluhuollossa osata vielä hyödyntää liikkumisen potentiaalia. Nykyinen tapa järjestää opetus ei optimoi oppimista.

Rahoitusjohtajan päätöksen 103 §, 10.12.2018 mukaan valtionavustusten sekä niihin verrattavien etuuksien hakemisen toimivalta on siirretty lukio- ja ammatillisen koulutuksen sekä vapaan sivistystyön johtajalle kasvatuksen ja koulutuksen toimialaan liittyvien valtionavustusten sekä niihin verrattavien etuuksien hakemisessa.

Päätös tullut nähtäväksi 29.05.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Taina Torniainen, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 29960

taina.torniainen@hel.fi

Päättäjä

Harri Korhonen
lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja

Liitteet (pdf)

1. OKM hakuilmoitus kokeilu_ja innovaatiohankkeet
2. Hakemus

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.