Hankesuunnitelma, tekninen hankesuunnitelma, kongressisiiven korjaukset, Mannerheimintie 13 E, Finlandia-talo, kaupunkiympäristön toimiala

HEL 2024-007733
Asialla on uudempia käsittelyjä
4. / 80 §

Finlandia-talon kongressisiiven välttämättömät korjaukset, teknisen hankesuunnitelman hyväksyminen

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päätti hyväksyä Finlandia-talon kongressisiiven välttämättömät korjaukset -hankkeen 23.5.2024 päivätyn teknisen hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 6237 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäishinta-arvio on arvonlisäverottomana 2 550 000 euroa huhtikuun 2024 kustannustasossa.

Käsittely

Esteelliset: Kari Pudas (hallintolain 28 §:n 1 momentin 5 kohta)

Asian aikana kuultavana oli projektinjohtaja Mika Heimala. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Finlandia-talon kongressisiivessä tehtävissä välttämättömissä korjaus- ja kunnostustöissä ajanmukaistetaan turvatekniikka nykymääräysten tasolle, sukitetaan viemäreitä sekä kunnostetaan rakennuslailla suojeltuja kiinto- ja irtokalusteita ja pintamateriaaleja vastaamaan toiminnallisia vaatimuksia.

Sulje

Yleistä hankkeesta

Finlandia-talo on Helsingin ja valtakunnan merkittävimpiä julkisia rakennuksia. Finlandia-talo on poikkeuksellisen arvokas historiallisesti, kulttuurihistoriallisesti ja rakennustaiteellisesti. Finlandia-talon rakennus lähiympäristöineen on suojeltu 1993 rakennussuojelulailla.

Vuodesta 2022 alkaen Museovirasto on valmistellut varsinaista ehdotusta Aalto-kokonaisuuden nimeämisestä Unescon maailmanperintökohteiden luetteloon. Aalto-arkkitehtuurin sarjana ehdotettavaan kokonaisuuteen kuuluu yhteensä 13 Aaltojen suunnittelemaa kohdetta. Museovirasto jatkaa Aalto-kokonaisuuden valmistelua maailmanperintöluetteloa varten opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta. Finlandia-talo on yksi maailmanperintökohteiden aieluettelon kohteista.

Rakennuksen omistaa Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala. Käyttäjänä on kaupunkikonsernin tytäryhtiö Finlandia-talo Oy, jonka vuokrasopimus alkaa 1.11.2024. Rakennuksessa toimii tapahtumakeskus Finlandia-talo Oy, joka vuokraa tiloja ja tarjoaa palvelujaan erilaisten tilaisuuksien järjestämiseen talossa.

Päärakennuksessa on menossa perusparannus, jonka sopimuksen mukainen valmistuminen on 14.10.2024. Vuoden 2019 hankesuunnitelmaan määritellyistä töistä hankkeen ulkopuolelle on jätetty kongressisiipi (kaikki sisätiloissa tehtävät työt) ja Aalto-kalusteet. Nyt käynnissä oleva perusparannus koskee sisäpuolisilta osiltaan vain päärakennusta. Päärakennuksen ja kongressisiiven kaikkien tilojen käyttöönotto on tammikuussa 2025.

Kongressisiiven perusparannuksen ja irtokalusteiden kunnostuksen poisjättäminen alkuperäisestä perusparannushankkeesta ovat merkittäviä haittoja toiminnallisuudelle. Talotekniikan ikääntyminen ja turvatekniikan puutteet voivat haitata kansainvälisten kongressien sijoittumista Helsinkiin.

Rakennus on yli 50 vuotta vanha. Tähän mennessä taloa ei ole peruskorjattu koskaan kokonaisuutena, vaan korjauksia on tehty vaiheittain käynnissä olevan toiminnan rinnalla. Kuntotutkimusten perusteella myös kongressisiipi on perusparannuksen tarpeessa.

Riski häiriöiden ja keskeytyksen vakavista haitoista käyttäjän toiminnalle on melko suuri. Rakennuksen käyttökunnossa pitämiseksi on jouduttu vuosittain tekemään jatkuvasti välttämättömiä osakorjauksia. Osittaisella perusparannuksella vuoden 2024 aikana voidaan huomattavasti edesauttaa sitä, että täydellinen perusparannus siirtyy ajanjaksolle 2035–2040.

Finlandia-talo avataan asiakkaille tammikuussa 2025. Kongressisiiven välttämättömät korjaukset tulee tehdä ennen talon avausta.

Viranomaisten ennakkolausunnot

Tehtävät työt eivät vaadi rakennuslupaa. Museovirasto on antanut lausuntonsa suunnitteluvaiheessa 30.04.2020. Tässä hankkeessa toteutettavista töistä on lähetetty lausuntopyyntö Museovirastolle 23.5.2024. Töiden toteutus tehdään Museoviraston ja Alvar Aalto -säätiön ohjauksessa.

Rahoitus

Hankkeen toteutuksen edellyttämä 2,55 milj. euron rahoitustarve otetaan huomioon uudessa rakentamisohjelmaehdotuksessa. Hankkeelle on varattu 2,50 milj. euroa talousarvion alakohdassa 8020206 Muut korjausrakennushankkeet.

Kustannukset ja vaikutukset käyttötalouteen

Kustannusarvion mukaan hankkeen rakentamiskustannukset kustannustasossa 4/2024 RKI 110,3 ovat arvonlisäverottomana yhteensä 2 550 000 € (409 €/brm²). Koska tarjoushintaindeksiä (THI) tuottanut Rapal Oy lopetti THI:n tuottamisen maaliskuussa 2024, rakennusten ja yleisten alueiden jaosto esitti 18.4.2024 § 51 kaupunginhallitukselle enimmäishinnan sitomista 1.4.2024 alkaen rakennuskustannusindeksiin (RKI). Tilahankkeiden käsittelyohjeiden kohdassa 7.4.5 todetaan, että poikkeustilanteessa voidaan käyttää rakennuskustannusindeksiä RKI. Näin ollen, kunnes kaupunginhallitus on päättänyt asiasta, enimmäishinnan sitomisessa sovellettava indeksi on RKI.

Teknisen hankkeen vuokravaikutus

Lopullinen vuokra tullaan määrittelemään voimassa olevan vuokrasopimuksen ehtojen mukaisesti erikseen sovittavalla tavalla.

Ei väistötilakustannusta.

Aikataulu ja toteutus

Kalustekunnostukset alkavat 6/2024 ja työ valmistuu 5/2025. Muut toimenpiteet alkavat 10/2024 ja sen on arvioitu päättyvän 12/2024.

Kaupunkiympäristön toimiala vastaa hankkeen toteuttamisesta. Kiinteistön yllä-pidosta vastaa Finlandia-talo Oy. Hankkeen aikataulun vuoksi työ tilataan voimassa olevan yhteistyösopimuksen mukaisesti Staralta.

Toimivalta

Helsingin kaupungin hallintosäännön 16 luvun 3 §:n 2 momentin 3 kohdan mukaan kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää tilahankkeita koskevien hanke- ja muiden suunnitelmien hyväksymisestä kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa.

Kaupunginhallituksen päätöksen 18.9.2017 § 865 mukaan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto tai sen määräämä viranomainen hyväksyy tilahankkeita koskevat hanke- ja muut suunnitelmat, kun hankkeen suunnitelman mukainen arvonlisäveroton kustannusarvio on enintään 5 miljoonaa euroa.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 18.06.2024

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

vs. tekninen johtaja
Hannu Seppälä

Lisätietojen antaja

Mika Heimala, projektinjohtaja, puhelin: 09 310 42049

mika.heimala@hel.fi

Erkki Huitti, tiimipäällikkö, puhelin: 09 310 31866

erkki.huitti@hel.fi