Virkasuhteen täyttäminen, Malmin psykoosipoliklinikka, psykoosipalvelu, sosiaalityöntekijä, SOTEPE-02-269-24

HEL 2024-008886
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 4

Sosiaalityöntekijän määräaikaisen viran täyttämättä jättäminen, Psykoosipalvelujen Malmin psykoosipoliklinikka, työavain SOTEPE-02-269-24

Psykososiaalisen työn päällikkö

Päätös

Psykososiaalisen työn päällikkö päätti jättää sosiaalityöntekijän määräaikaisen viran (vakanssinumero 030082, toimintayksikkö 396220, työpiste 500180) täyttämättä soveltuvien hakijoiden puuttumisen vuoksi.

Päätöksen perustelut

Sosiaalityöntekijän määräaikainen virka tuli avoimeksi 1.1.2024.

Virka ollut aiemmin haettavana ilman ainuttakaan hakijaa.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallinnon delegointipäätöksen 22.12.2022 § 199 mukaan sosiaalityöntekijän virkaan ottaa psykososiaalisen työn päällikkö.

Psykoosipalvelujen sosiaalityöntekijän tehtäviin kuuluu sosiaalisen tilanteen arvioinnit ja kartoitukset, taloudellisten tilanteiden ja asumisasioiden selvittely, kuntoutuspolkujen suunnittelu sekä yhteistyö potilaiden verkostojen ja omaisten kanssa sekä tarvittaessa hoidollisten ja toiminnallisten ryhmien ohjaaminen. Sosiaalityöntekijän tehtäviin kuuluu myös sosiaalihuoltolain edellyttämät tehtävät ja niihin liittyvä päätöksenteko (muun muassa palvelutarpeen arvio, täydentävä ja ennalta ehkäisevä toimeentulotuki, kuntouttavan työtoiminnan polut).

Sosiaalityöntekijän viran kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilölain (817/2015) 7 §:n mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää tehtävän vaativuuden mukaista osaamista, hyviä vuorovaikutustaitoja, kehittämismyönteisyyttä, joustavuutta sekä kykyä moniammatilliseen tiimityöhön.

Eduksi tehtävän hoidossa katsotaan kokemus psykiatristen potilaiden ja heidän läheistensä kanssa työskentelystä sekä aikuissosiaalityön tehtävistä.

Sosiaalityöntekijän määräaikainen virka on ollut julkisesti haettavana ajalla 7.-21.5.2024 kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun sisäisessä ja ulkoisessa haussa.

Määräajassa hakemuksen jätti kuusi hakijaa, joista kahdella oli tehtävän edellyttämä kelpoisuus. Yhteenveto hakemuksen jättäneistä on tämän asian liitteenä 1.

Toista kelpoista hakijaa esitetään muuhun hakemaansa virkaan psykiatrian psykoosipalveluihin ja toinen ei ole tehtävään soveltuva.

Määräaikainen virka jätetään täyttämättä soveltuvien hakijoiden puuttumisen vuoksi.

Päätös tullut nähtäväksi 19.06.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Kaisu Maunuksela, psykososiaalisen työn päällikkö, puhelin: 09 310 62462

kaisu.maunuksela(a)hel.fi

Päättäjä

Kaisu Maunuksela
psykososiaalisen työn päällikkö

Liitteet (pdf)

1. Hakijalista

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.