Maksuperusteiden määrääminen, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, hinnasto vuodelle 2022

HEL 2021-013676
More recent handlings
§ 17

Muutoksia nuorisotilojen käyttöön 6.4.2022 alkaen

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Vs. toimialajohtaja päätti tehdä muutoksia nuorisotilojen maksuttomaan käyttöön seuraavasti:

Maksuton käyttö 

-
Rekisteröityneiden helsinkiläisten järjestöjen ja yhdistysten toiminta. ​ 
-
Helsinkiläisten asukkaiden ja yhteisöjen omaehtoinen ryhmätoiminta ja kansalaistoiminta. 
-
Helsinkiläisten asukkaiden ja yhteisöjen omaehtoinen ryhmätoiminta ja kansalaistoiminta. 
-
Perusopetuslain mukainen koululaisten iltapäivätoiminta, taiteen perusopetuksen ryhmä- ja yksilöopetus sekä kotouttamista edistävä ryhmätoiminta. Alle 29-vuotialle suunnattu oppilaitosten toiminta on aina maksutonta. 
-
Helsingin kaupungin toimialojen ja kaupunginkanslian oma toiminta. ​ 

​Tilan käytöstä ei pääsääntöisesti peritä maksua edellä mainitun toiminnan osalta. Hinnastossa on erikseen määritelty tilat, joiden käyttö on aina maksullista. 

Maksullinen käyttö 

-
Yritysten ja uskonnollisten yhdyskuntien toiminta. ​ 
-
Muiden kuntien asukkaiden ja yhteisöjen järjestämä toiminta. ​ 
-
Muiden toimijoiden järjestämä toiminta. ​ 
-
Yksityistilaisuudet.

​Tilan käytöstä peritään hinnaston mukainen maksu. Hinnastossa on erikseen määritelty tilat, joiden käyttö on aina maksullista.

Päätöksen perustelut

Kulttuuri ja vapaa-ajan lautakunta on päätöksellään 7.9.2021 §128 päättänyt, valtuuttaa toimialajohtajan päättämään palvelukokonaisuuden palveluissa maksuttomuuteen tai alennuksiin oikeutetuista asiakasryhmistä sekä palvelukokonaisuuskohtaisista henkilöstön etuuksista

This decision was published on 16.03.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Mikko Vatka, nuorisoasiainjohtaja, puhelin: 09 310 71252

mikko.vatka@hel.fi

Noora Hynynen, projektisuunnittelija, puhelin: 09 310 38151

noora.hynynen@hel.fi

Markku Toivonen, kumppanuuspäällikkö, puhelin: 09 310 89053

markku.toivonen@hel.fi

Decisionmaker

Laura Aalto
vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja