Maksuperusteiden määrääminen, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, hinnasto vuodelle 2022

HEL 2021-013676
More recent handlings
§ 34

Täydennys kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hinnastoon vuodelle 2022

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Vs. toimialajohtaja päätti täydentää kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2022 hinnastoon Uimastadionin varustekaapin vuokran ja Oodi-kirjaston osalta tapahtumakäytön aukioloaikojen ulkopuolisen hinnan. Hintoja tarkistettiin myös Kallion kirjaston tilavuokran osalta.

Päätöksen perustelut

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2022 hinnastoon on jäänyt kirjaamatta Uimastadionin varustekaapin vuokra. Varustekaapin kuukausivuokraksi vahvistetaan 25 euroa, joka tällä päätöksellä asetetaan samaan kategoriaan muiden liikuntahallien säilytystilojen vuokrien mukaiseksi.

Hinnastosta on puuttunut Oodi-kirjaston tilojen tapahtumakäytön hinta aukioloajan ulkopuolella. Neljän tunnin käytön hinnaksi vahvistetaan 1160 euroa. Hinta sisältää pelkän tilankäytön. Tapahtumajärjestäjä maksaa itse muut syntyvät kulut kuten vartioinnin, cateringin tai mahdollisen siivouksen.

Kallion kirjaston Dekkarikirjaston nykyisen hinnoittelun seurauksena vuokrausaste ja näin ollen käyttöaste on romahtanut. Vuokratulojen saanti on ehtynyt, koska vuokra on ollut käyttäjille liian korkea. Tavoitteena on saada Dekkarikirjaston tilan käyttöaste korkeammaksi ja näin myös tuloja lisää. Tällä päätöksellä Kallion kirjaston Dekkarikirjaston tilavuokria alennetaan seuraavasti: 50 euroa markkinaperusteinen ja 20 euroa subventoitu tuntihinta.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti 7.9.2021, § 128 valtuuttaa toimialajohtajan tekemään päätöksen toimialan hinnoista, maksuista, vuokrista ja korvauksista vuodelle 2022 sekä päivittämään hinnaston tarvittaessa.

This decision was published on 16.06.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Mervi Karppanen, johtava laskenta-asiantuntija, puhelin: 09 310 37536

mervi.karppanen@hel.fi

Ari Tirri, talouspäällikkö, puhelin: 09 310 85510

ari.tirri@hel.fi

Decisionmaker

Laura Aalto
vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja