Maksuperusteiden määrääminen, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, hinnasto vuodelle 2022

HEL 2021-013676
More recent handlings
§ 88

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hinnasto vuodelle 2022

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Toimialajohtaja päätti toimialan hinnastosta, palvelukokonaisuuskohtaisista alennusryhmistä ja henkilöstöetuuksista vuodelle 2022

Päätöksen perustelut

Hinnoitteluperiaatteissa vuodelle 2022 (ltk 7.9.2021 § 128) kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta valtuutti toimialajohtajan tekemään päätöksen toimialan hinnoista, hinnoitteluväleistä, maksuista, vuokrista ja korvauksista vuodelle 2022 sekä päivittämään hinnaston tarvittaessa.

Samalla lautakunta valtuutti toimialajohtajan päättämään palvelukokonaisuuden palveluissa maksuttomuuteen tai alennuksiin oikeutetuista asiakasryhmistä sekä palvelukokonaisuuskohtaisista henkilöstön etuuksista.

Yhtenäisyyden ja selkeyden vuoksi vuosittaisen hinnastopäätöksen yhteydessä päätetään palvelukokonaisuuskohtaiset alennusryhmät sekä henkilöstöetuudet. Lisäksi liitteissä esitetään hinnoitteluperiaatteissa päätetyt toimialayhteiset alennusryhmät sekä peruutusehdot.

Merkittävimmät hinnastomuutokset

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti muuttaa (14.12.2021, § 204) hinnoitteluperiaatteisiin (7.9.2021, § 128) hyväksyttyä hintojen asettamista käsittelevää kohtaa peruspalvelujen hintaindeksin mukaisista hinnantarkistuksista. Muutetussa hinnoitteluperiaatteen kohdassa toimialajohtajalla on hinnoista ja hinnoitteluväleistä päättäessään oikeus tehdä hintoihin peruspalvelujen hintaindeksin mukaiset hinnantarkistukset. Indeksitarkistukset ovat hinnastopäätöksessä jätetty nyt tekemättä siksi, että tavoitteena on saada asiakkaat takaisin kulttuurin- ja vapaa-ajan toimialan palvelujen piiriin. Indeksikorotus huomioidaan jatkossa tehtävissä hintojen korotuksissa.

Merkittävin rakenteellinen hinnastomuutos vuoden 2022 hinnastoon koski kuvaus- ja televisiointilupien hinnoittelua. Hinnoittelutavan muutos hyväksyttiin (ltk 7.9.2021 § 128) hinnoitteluperiaatteisiin. Kuvaus- ja televisiointilupien hinnat ovat olleet erillisiä ja hinnoittelukäytäntö kirjavaa ja monimutkaista. Toimialan uusi hinnoittelutapa parantaa, selkiyttää ja yksinkertaistaa hinnoittelua. Jatkossa kuvauslupahinnoittelu on kaikilla palvelukokonaisuuksilla yhteinen. Normaalia toimintaa häiritsemättömät kuvaukset ovat maksuttomia ja tilatarveperusteisista kuvauksista peritään tilavuokra. Erikseen sovittavat suuret kuvaustuotannot ovat markkinahintaisia ja niissä käytetään tuotepaketointihinnoittelua.

Liikuntapalvelukokonaisuuden hinnastoon on lisätty Kauppatorin laituripaikkojen vuokrat. Vuokriin on myös tehty hinnankorotukset. Venekerhojen hintoja selvitetään ja niiden päivittäminen jää myöhemmäksi.

Hinnastoon on lisäksi tehty yksittäisiä hinnantarkistuksia, lisätty joitakin uusia hintoja, tarkennettu toimipaikkoja ja tehty tuotetarkennuksia. Myös kahdesti esiintyviä ja tarpeettomia hinnastokohteita on poistettu.

Päivitetty hinnasto vuodelle 2022 on liitteenä (liite 1). Muutokset on merkitty hinnastoon lihavoituna. Liitteenä lisäksi erilliset hinnastot veneiden talvisäilytyksestä ja Oodin lisäpalveluhinnasto (liite 2-4).

Palvelukokonaisuuksien omat alennusryhmät

Palvelukokonaisuudet ovat keskenään hyvin erilaisia, ja sen vuoksi niillä on toimialayhteisten ryhmien lisäksi myös omat alennusryhmät. Hinnoitteluperiaatteiden mukaisesti toimialan yhteiset maksuttomuuteen/alennukseen oikeutetut ryhmät päättää kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ja toimialan tietyn palvelukokonaisuuden maksuttomuuteen/alennukseen oikeutetut ryhmät sekä henkilöstön etuudet päättää toimialajohtaja. Valmistelu tapahtuu palvelukokonaisuuksien johtajien yhteistyönä.

Toimialajohtajan päätöksessä määritellään tarkemmin, mitä toimijat palvelukokonaisuuden omaan tehtävään liittyvät yhteisöt, joiden toiminta tukee kunnan tehtävän toteuttamista sekä yleishyödylliset toimijat kunkin palvelukokonaisuuden alennusryhminä tarkoittavat.

Kirjastopalvelukokonaisuuden alennusryhmään on vuoden 2022 hinnastoon lisätty, ettei alle 18-vuotiailta, kotipalvelun asiakkailta, joustoasiakkailta tai yhteisöasiakkailta peritä maksua noutamattomista varauksista (1 euro/varaus).

Kulttuurin edistäminen -palvelun ryhmään kulttuuripalvelukokonaisuuksien alennuksiin tuli tarkennusta Caisan kokoustilojen ilmaiseen käyttöoikeuteen.

Palvelukokonaisuuksien omat alennusryhmät ovat ohessa liitteessä 5.

Henkilökunnan etuudet

Hinnoitteluperiaatteiden (ltk 7.9.2021 § 128) mukaan toimialalla on palvelukokonaisuuskohtaisia ja kaupungin yhteisiä henkilöstöetuuksia. Toimialayhteisiä henkilöstöetuuksia ei ole.

Henkilökuntaetuuksiin ei ole tullut muutoksia vuodelle 2022 (liite 6).

Peruutusehdot

Toimialan palvelujen peruutusehdot ovat hyvin kirjavat, ja ne perustuvat pitkälti aikaan ennen organisaatiouudistusta. Peruutusehtoja on pyritty koostamaan yhteen, ja niitä on tarkoitus yhdenmukaistaa lähitulevaisuudessa.

Peruutusehdot ovat ohessa liitteenä (liite 7)

This decision was published on 22.12.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Mervi Karppanen, johtava laskenta-asiantuntija, puhelin: 09 310 37536

mervi.karppanen@hel.fi

Ari Tirri, talouspäällikkö, puhelin: 09 310 85510

ari.tirri@hel.fi

Decisionmaker

Tommi Laitio
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja