Maksuperusteiden määrääminen, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, hinnasto vuodelle 2022

HEL 2021-013676
More recent handlings
§ 29

Täydennys kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hinnastoon vuodelle 2022

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Vs. toimialajohtaja päätti lisätä kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan hinnaston alennusryhmään ”Muut” turvapaikkaa tai tilapäistä suojelua hakeneet tai saaneet. Samalla hinnastoon lisättiin Oodin verstastuotteiden tuotehintoja ja palautetaan Pihlajasaaren yöpymismaksu.

Päätöksen perustelut

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti 7.9.2021 § 128 vuoden 2022 hinnoitteluperiaatteista. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti 10.5.2022 § 72 muuttaa toimialan hinnoitteluperiaatteita siten, että toimialan yhteisiin subventoitaviin alennusryhmiin lisätään turvapaikkaa tai tilapäistä suojelua hakeneet tai saaneet.

Alennusryhmän lisäämisellä toimialan hinnastoon pyritään edesauttamaan omasta maastaan pakenevien ihmisten sopeutumista uuteen ja vieraaseen yhteiskuntaan. Liikunnalla ja kulttuurilla on tutkimusten mukaan usein terveyttä tukevia vaikutuksia ja ne myös tarjoavat paikkaansa etsiville ihmisille mielekästä tekemistä. Lisäksi alennuksella toivotaan olevan vaikutuksia turvapaikkaa tai kansainvälistä suojelua hakeneita tuntemaan itsensä tervetulleiksi Helsinkiin.

Subventoitavia henkilöasiakkaita ovat alle 7-vuotiaat, alle 18-vuotiaat, lotat, sotainvalidit ja rintamaveteraanit, invalidit ja vammaiset avustajan kanssa, Kuvan lautakunnan, kaupunginvaltuuston sekä jaostojen (kulttuuri ja kirjasto, liikunta ja nuoriso) jäsenet ja varajäsenet, opiskelijat, eläkeläiset, työttömät, varusmiehet ja siviilipalvelusta suorittavat, turvapaikkaa tai tilapäistä suojelua hakeneet tai saaneet sekä Helsingin kaupungin työntekijät.

Toimialan yhteisten subventoitujen henkilöasiakkaiden alennusryhmä kohdistuu liikunta- ja kulttuuripalvelukokonaisuuksien sisäänpääsymaksuihin. Alennusryhmä astuu voimaan heti toimialajohtajan päätöspöytäkirjan päivämäärällä.

Asiakas todistaa alennusryhmään kuulumisensa todistuksella turvapaikan tai tilapäisen suojelun hakemisesta tai oleskelulupakortilla.

Oodin kirjaston verstastuotteiden materiaalihinnat olivat toimialajohtajan 21.12.2021 § 88 päättämässä hinnastossa ilmoitettu yhdellä rivillä yleisluonteisesti alkaen hintana. Yksittäisen tietyn verstastuotteen hintaa ei ollut mahdollista saada selville. Hinnastoa täydennettiin siten, että kaikki verstastuotteet yksilöitiin ja niille lisättiin tuotekohtaiset hinnat.

Hinnastoon palautettiin Pihlajasaaren yöpymismaksu, joka poistettiin virheellisesti toimialajohtajan 21.12.2021 § 88 päätöksessä.

This decision was published on 16.05.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Mervi Karppanen, johtava laskenta-asiantuntija, puhelin: 09 310 37536

mervi.karppanen@hel.fi

Ari Tirri, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 09 310 85510

ari.tirri@hel.fi

Decisionmaker

Laura Aalto
vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja